Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

>>Pobierz w formie PDF<<
………………………………………
pieczęć szkoły

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi
na rok szkolny 2020/2021

Podstawy prawne

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dziennik Ustaw Nr 78 z 1997, poz. 483),
2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),
4. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),
5. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 30 września 1991 roku (Dziennik Ustaw z 1991
roku Nr 120, poz. 526 z późn. zm.),
6. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 roku,
7. Statut Technikum Leśnego z dnia 28 sierpnia 2015 roku,
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach,
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw nr 51 poz. 458, pkt. 1, 2,3),
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli,
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących
wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego
rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach
świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych,
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania
narkomanii,
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach,
15. Narodowy program zdrowia,
16. Narodowy program zdrowia psychicznego,
17. Narodowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
18. Krajowy program przeciwdziałania narkomanii,
19. Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS.


I program wychowawczy

§ 1

Założenia podstawowe

1. Każdy członek społeczności szkolnej od dyrektora i nauczyciela, poprzez uczniów wraz z rodzicami, aż do pozostałych pracowników szkoły, jest współodpowiedzialny za funkcjonowanie, tworzenie i rozwój naszej szkoły.
2. Podstawowym prawem i obowiązkiem w szkole jest nauka i uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, w zajęciach warsztatowych i w odbywaniu praktyk zawodowych.
3. Podstawowym dokumentem regulującym wewnętrzne życie szkoły jest Statut Technikum Leśnego w Tucholi, który reguluje szczegółowy zakres praw i obowiązków całej zbiorowości szkolnej i którego Szkolny Program Wychowawczy stanowi integralną część.

 

 

§ 2
Powinności wychowawcze każdego nauczyciela

1. Kształtowanie u uczniów umiejętności wymaganych przez podstawę programową.
2. Stwarzanie uczniom warunków wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.
3. Rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w otaczającym ich świecie.
4. Uczenie samodzielności w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym.
5. Kształtowanie umiejętności odpowiedzialności za siebie i innych.
6. Uczenie umiejętności poszukiwania i odkrywania celów życiowych oraz dążenia do ich realizacji na drodze rzetelnej pracy.
7. Wdrażanie do rozpoznania wartości moralnych, oceny dokonywanych wyborów oraz hierarchizacji wartości.
8. Umożliwienie doskonalenia się.
9. Kształtowanie umiejętności współdziałania i współtworzenia w ramach wspólnoty uczniów i nauczycieli.
10. Uczenie dialogu, kształtowanie umiejętności słuchania i rozumienia poglądów innych ludzi.
11. Kształtowanie poczucia życiowej użyteczności, zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji.
 

§ 3
Powinności i treści wychowawcze
właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych

Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych zawarte są w Przedmiotowych i Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

 


§ 4
Cele wychowawcze

1. Nadrzędnym celem społeczności szkolnej, którą stanowią uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły, jest współpraca w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań.
2. Zadaniem społeczności szkolnej jest wszechstronna pomoc uczniom w osiągnięciu dojrzałej osobowości oraz uświadomienie im celu nauki szkolnej oraz sensu ich wysiłku, który służyć ma lepszemu przygotowaniu się do podjęcia nauki i pracy zawodowej oraz czynnemu udziałowi w życiu publicznym.
3. Oddziaływanie wychowawcze szkoły winny przebiegać tak, aby efektem ich pracy był uczeń, którego cechuje:
a) wrażliwość patriotyczna i tożsamości narodowej,
b) wysoka kultura osobista wyrażana odpowiednią postawą, kulturą słowa, strojem oraz dbałością o estetykę,
c) pozytywne nastawienie wobec innych oraz życzliwość,
d) odpowiedzialność za drugiego człowieka,
e) wrażliwość na krzywdę innych ludzi, w szczególności biednych, samotnych i cierpiących,
f) odporność na negatywne wpływy zjawisk społecznych o charakterze patologicznym i nie uzależnianie się od nich,
g) tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach,
h) umiejętność obcowania z przyrodą oraz odkrywanie jej piękna i tajemnic.
4. Celem wychowawczym współczesnej szkoły jest również kształcenie i wychowywanie obywateli Europy XXI wieku, a w szczególności:
a) rozwijanie samodzielność i przedsiębiorczość,
b) przygotowywanie do współzawodnictwa na rynku pracy,
c) uzupełnianie braków kulturowych uczniów pochodzących z różnych środowisk,
d) przygotowywanie do twórczej działalności, samodoskonalenia się oraz podejmowania decyzji zawodowych, rodzinnych i społecznych.

 

§ 5
Formy oddziaływań wychowawczych

Przyjmuje się do pracy wychowawczej następujące formy oddziaływań:
1. godziny zajęć z wychowawcą klasowym,
2. spotkania z rodzicami,
3. apele szkolne,
4. prelekcje i spotkania z ciekawymi ludźmi,
5. szkolne konkursy tematyczne,
6. współpraca z pedagogiem szkolnym,
7. realizowanie programów profilaktycznych,
8. wycieczki klasowe,
9. wycieczki specjalistyczno-zawodowe,
10. rocznicowe i okazjonalne imprezy szkolne,
11. imprezy klasowe,
12. zajęcia pozalekcyjne,
13. samorządność szkolna,
14. działalność wolontariatu.
 

§ 6
Powinności wychowawców klasowych

1. Założenia ogólne:
a) obowiązkiem wychowawcy klasowego i internatu jest kompleksowa odpowiedzialność za powierzoną mu społeczność klasową,
b) każdy wychowawca klasowy prowadzi pracę wychowawczą w oparciu o szczegółowy plan pracy wychowawczej, obejmujący cały cykl kształcenia danej klasy,
c) obowiązkiem każdego wychowawcy jest konsultowanie planu pracy wychowawczej z rodzicami,
d) plan pracy wychowawcy klasowego powinien być spójny ze Szkolnym Programem Wychowawczym i uwzględniać zawarte w nim priorytety,
e) w sytuacjach szczególnie uzasadnionych wychowawca klasy ma prawo i obowiązek korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i innych specjalistycznych placówek wychowawczych.
 2. Szczegółowy zakres powinności wychowawcy klasowego:
a) identyfikuje ucznia ze szkołą, zapoznaje uczniów i ich rodziców ze Statutem Szkoły i wszystkimi regulaminami obowiązującymi w szkole,
b) diagnozuje potrzeby wychowawcze,
c) poznaje sytuację rodzinną poszczególnych wychowanków,
d) poznaje zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje uczniów,
e) wychwytuje i rozwiązuje na bieżąco sytuacje, które spowodowały problemy u ucznia,
f) stale kontaktuje się z rodzicami, opiekunami, a w sytuacjach szczególnie trudnych współpracuje z pedagogiem szkolnym,
g) organizuje różnorodne formy spotkań z rodzicami,
h) prowadzi dokumentację wychowawczą,
i) interesuje się wypełnianiem obowiązków narzuconych na klasę:
1) obecność na lekcjach,
2) obecność na zajęciach praktycznych,
3) czynne uczestnictwo z klasą na apelach i innych uroczystościach szkolnych,
j) współpracuje z wychowawcą internatu i nauczycielami praktycznej nauki zawodu,
k) ustala wspólnie z uczniami oceny ze sprawowania według zasad i skali określonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania,
l) organizuje i udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom wymagającym pomocy oraz uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o rozporządzenie MEN o pomocy psychologiczno- pedagogicznej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
 

§ 7
Model absolwenta

1. posiada kwalifikacje zgodne ze standardami obowiązującymi na rynku pracy,
2. świadomy własnych kompetencji i możliwości,
3. przygotowany do podejmowania ważnych decyzji życiowych,
4. wyposażony w umiejętności samokształcenia,
5. przygotowany do pracy zespołowej i indywidualnej,
6. umie zaplanować własny rozwój,
7. dba o kulturę języka i zachowania,
8. prezentuje właściwą i godną postawę patriotyczną,
9. postępuje zgodnie z przyjętymi normami,
10. pozytywnie nastawiony do siebie i innych ludzi,
11. preferuje zdrowy styl życia,
12. przygotowany do rozwiązywania problemów życiowych,
13. posiada przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych,
14. potrafi przewidzieć fizyczne, biologiczne i społeczne konsekwencje zanieczyszczenia środowiska,
15. planuje i organizuje działania służące poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu,
16. potrafi korzystać z różnych rodzajów technik gromadzenia i przekazywania informacji.

§ 8
Kryterium sukcesu Szkolnego Programu Wychowawczego

1. Wzrost aktywności własnej rodziców.
2. Wzrost aktywności własnej uczniów.
3. Wzrost aktywności własnej nauczycieli.
4. Pomoc w realizacji celów.
5. Umiejętność współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców.
6. Dobre samopoczucie ucznia w szkole.
7. Pozytywna ocena szkoły przez absolwenta.
8. Umiejętne stosowanie kulturalnego języka.
9. Zmniejszenie liczby uczniów zagrożonych niedostosowaniem.
10. Wzrost popularności zdrowego stylu życia.
11. Wzrost frekwencji w szkole.
12. Dobra atmosfera.
13. Osiągnięcie sylwetki absolwenta.
14. Dobra opinia szkoły w środowisku oraz wzrost kandydatów do szkoły.

§ 9
Ewaluacja programu wychowawczego – procedura

Przebieg i efekty pracy w zakresie wychowania są poddawane systematycznej obserwacji i ocenie przy użyciu następujących narzędzi oraz metod ewaluacji:
1. obserwacja zachowania uczniów, stopnia rozumienia i zinternalizowania norm,
2. obserwacja postępu w zachowaniu i nauce,
3. ocena ilości i jakości wytworów prac uczniowskich w formie prac plastycznych, fotograficznych i literackich,
4. ocena poziomu wiadomości i umiejętności uczniów biorących udział w konkursach,
5. frekwencja na zajęciach organizowanych przez szkołę,
6. wyniki ewaluacji programu przeprowadzanej wśród uczniów i ich rodziców,
7. ocena samopoczucia uczniów w szkole,
8. ocena stopnia zintegrowania klas.

Proponowane wskaźniki ewaluacji:

1. Ilościowe:
a) frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych,
b) liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych, wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych; procent ogółu uczniów,
c) ilość prac wykonanych przez uczniów,
d) liczba uczniów z problemami wychowawczymi,
e) liczba uczniów przystępujących do konkursów, liczba laureatów,
f) ilość wycieczek organizowanych przez szkołę,
g) liczba rodziców zaangażowanych w pracę szkoły.

2. Jakościowe:

a) aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) umiejętności, wiadomości, postawy uczniów,
c) samopoczucie uczniów w klasie i w szkole,
d) przyczyny nieobecności uczniów na zajęciach,
e) przestrzeganie zasad sformułowanych w programie,
f) postęp w zachowaniu i uczeniu się,
g) współpraca z rodzicami uczniów,
h) współpraca ze środowiskiem lokalnym.


Zadania wynikające z ewaluacji na rok szkolny 2020/2021

I Źródła diagnozy zewnętrznej:

Współpraca szkoły z organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, jednostkami Samorządu Terytorialnego, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Poradniami Specjalistycznymi, Komendą Powiatową Policji, Kuratorami Sądowymi, Ośrodkiem Przeciwdziałania Uzależnieniom, Ośrodkiem Wsparcia dla Rodzin, placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej.


II Źródła diagnozy wewnętrznej:
– sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za ubiegły rok szkolny,
– podsumowująca analiza i statystyka Rady Pedagogicznej za ubiegły rok
Szkolny,
– comiesięczne spotkania Zespołu Wychowawczego,
– wnioski ze spotkań Zespołów Klasowych,
– wyniki indywidualnej pracy Pedagoga i Psychologa z uczniami,
– współpraca pomiędzy Dyrektorem szkoły, Kierownictwem internatu,
nauczycielami i uczniami,
– wnioski wynikające ze współpracy rodziców uczniów z Dyrektorem
szkoły, Kierownictwem internatu, Pedagogiem szkolnym,
• indywidualne rozmowy,
• zebrania z rodzicami (wywiadówki),
• współpraca z Radą Rodziców,
– wnioski z prowadzonej ewaluacji – Pedagog szkolny.

WNIOSKI ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN
Jeśli w szkole będą uczniowie, którzy sięgają po narkotyki, środki psychotropowe, środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne. 1.Objęcie programem FRED GOES NET uczniów eksperymentujących i mających kontakt z narkotykami
2.Przekazanie uczniom, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom najnowszych informacji dotyczących „dopalaczy”. Przygotowanie materiałów informacyjnych dla rodziców z adresami i numerami telefonów placówek świadczących pomoc.
3.Stała współpraca z policją.
Dyrektor, Pedagog, Psycholog, wychowawcy klas, wychowawcy grup internackich, Psychoterapeuta Według potrzeb


I półrocze
W szkole są uczniowie, których sytuacja rodzinna wymaga opieki i wspierania w celu wyeliminowania zachowań ryzykownych oraz zagrożonych wykluczeniem. 1.Pomoc w założeniu Niebieskiej Karty dla ofiar przemocy rodzinnej (uczniów i rodziców) oraz objęcie ofiary indywidualną pomocą psychologiczną.
2.Współpraca z rodzicami celem objęcia opieką uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowości
3.Kontynuacja opieki psychologiczno-pedagogicznej.
Dyrektor, Pedagog, Psycholog, Wychowawcy klas, Wychowawcy grup internackich, Policja, PPP. Według potrzeb
Cały rokCały rok
Zorganizowanie współpracy z Rodzinami Zastępczymi z uwagi na uczniów przybywających w Rodzinach Zastępczych. Kontynuacja współpracy z rodzicami uczniów objętych pieczą zastępczą Dyrektor, Pedagog, Koordynatorki z PCPR Cały rok
W szkole jest grupa uczniów mających trudności w nauce. Zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
Ukierunkowanie pracy nauczyciela na indywidualizację nauczania z uwzględnieniem sytuacji ucznia. Umiejętne przekazywanie informacji o wynikach nauczania i osiągnięciach.
Koordynowanie wszechstronnego wsparcia. Wzmocnienie poprzez poznanie technik uczenia się, poprawianie pamięci, koncentracji.
Zespoły klasowe, Wychowawcy klas, Wychowawcy grup internackich, Pedagog, Bibliotekarz. Cały rok

Według potrzeb
Przyjęcie procedury ewaluacyjnej. Jak sprawdzamy, co nam się powiodło, co trzeba zmienić i dlaczego? Analiza z wniosków z przeprowadzonych ankiet wśród rodziców/uczniów.
Działania wzmacniające przeprowadzane przez Wychowawców klas polegające na wprowadzaniu nowych i atrakcyjnych sposobów dialogu z uczniami w zakresie zajęć wychowawczych.
Zbadanie potrzeb nauczycieli i wychowawców w obszarze wzmocnienia działań wychowawczych.
Dyrektor, Pedagog, wychowawcy klas. I półrocze

 

II Szkolny program profilaktyki
§ 1
Założenia ogólne

Profilaktykę rozumie się jako proces wspierający rozwój oraz zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów, jak również pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu odpowiednich doświadczeń życiowych. Profilaktyka to także zdobywanie wiedzy o zagrożeniach oraz nabywanie umiejętności im przeciwdziałania. Działaniom profilaktycznym oraz ich skuteczności sprzyja tworzenie wokół uczniów zdrowej i życzliwej atmosfery.
W ramach podejmowanych działań profilaktycznych wyodrębnia się następujące trzy zakresy profilaktyki:
a) profilaktyka pierwszorzędowa: skierowana do grup niskiego ryzyka, której celami są promocja zdrowia, przedłużanie życia człowieka oraz opóźnianie wieku zachowań ryzykownych, osiągane przede wszystkim poprzez budowanie i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami życia oraz dostarczanie rzetelnych informacji o zagrożeniach wynikających z zachowań ryzykownych,
b) profilaktyka drugorzędowa: adresowana do grup podwyższonego ryzyka ma na celu ujawnienie osób po inicjacji zachowań ryzykownych oraz pomaganie im w redukcji tego ryzyka, a w konsekwencji zapobieganie dalszemu rozwojowi zaburzeń,
c) profilaktyka trzeciorzędowa: skierowana do grup wysokiego ryzyka, rozumiana jako interwencja po wystąpieniu dysfunkcji, obejmująca działania lecznicze, rehabilitacyjne i resocjalizacyjne, których celem jest powrót do normalnego funkcjonowania oraz przeciwdziałanie rozszerzeniu się degradacji.

§ 2
Szkolny program profilaktyki

1. Profilaktyka pierwszorzędowa

W zakresie profilaktyki pierwszorzędowej szkoła realizuje działania mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom oraz agresji, umożliwiające rozwój intelektualny, psychiczny oraz fizyczny ucznia, kształtujące umiejętności interpersonalne oraz promujące promocja zdrowia.

a) Przeciwdziałanie uzależnieniom

Lp Zadanie Sposób realizacji Wskaźnik sukcesu Instytucje
wspomagające
1. Dostarczanie rzetelnej i obiektywnej wiedzy o zagrożeniach uzależnieniem np. od środków psychoaktywnych, papierosów, alkoholu, komputerów Uczniowie: wykłady, pogadanki, zajęcia warsztatowe, kampanie szkolne, filmy, publikacje, ulotki, gazetki tematyczne, spotkania z terapeutą. Wdrażanie elementów profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Planowane:
-spektakle profilaktyczne
Liczba uczniów posiadających wiedzę teoretyczną o mechanizmach i następstwach zachowań ryzykownych i możliwościach uzyskiwania pomocy. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz poradnie specjalistyczne, policja, organizacje pozarządowe, media, telewizja, radio, Internet, UG Tuchola, Sanepid
2. Informowanie uczniów o tym, gdzie można zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia uzależnieniem. Nauczyciele: szkolenia Rady Pedagogicznej, kursy i inne formy doskonalenia zawodowego. Liczba przeszkolonych nauczycieli posiadających wiedzę z zakresu profilaktyki.  
3. Udzielanie pomocy uczniom eksperymentującym z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi (narkotyki, dopalacze). Program FRED GOES NET
Wprowadzanie elementów programu „Młodzież na rozdrożu”
Liczba uczniów skierowanych do programu. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.
4. Dostarczanie wiedzy rodzicom na temat stosowania środków psychoaktywnych przez młodzież (pedagogizacja rodziców). Rodzice: przekazywanie informacji na zebraniach, wywiadówkach oraz spotkaniach indywidualnych.
Przekazywanie informacji na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Liczba rodziców posiadających wiedzę dotycząca zagrożeń. Policja

b) Przeciwdziałanie agresji

Lp. Zadanie Sposób realizacji Wskaźnik sukcesu Instytucje
wspomagające
1. Przeciwdziałanie aktom agresji oraz wandalizmu w szkole i internacie oraz zapewnienie bezpieczeństwa społeczności szkolnej.
Uwrażliwienie społeczności szkolnej na możliwość wystąpienia zagrożeń terrorystycznych.
Poszerzenie monitoringu w internacie i w szkole. Diagnozowanie stanu bezpieczeństwa wśród uczniów. Kontrolowanie przebywania na terenie szkoły osób obcych przez uczniów i nauczycieli, zakaz opuszczania budynku szkoły w czasie lekcji, aktywne pełnienie dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw, doraźna opieka policji. Opieka pedagoga szkolnego dla uczniów z problemami osobowości, kontrola odwiedzin w internacie, wejściówki za zgodą wychowawcy internatu. Niewzrastająca liczba aktów agresji i wandalizmu w szkole i internacie.
Zdobycie wiedzy pozwalającej na identyfikację zjawiska.
Wzrastająca ilość osób ze świadomością mogących wystąpić zagrożeń terrorystycznych.
Policja, Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz poradnie specjalistyczne, organizacje pozarządowe, wychowawcy klas, dyrektor, kierownik internatu, pedagog.
2. Uświadomienie odpowiedzialności prawnej
za popełnienie czynów karalnych.
Pogadanka, wykład. Wzrastająca świadomość wśród uczniów odpowiedzialności prawno-karnej. Policja, prokuratura.
3 Przeciwdziałanie agresji
w przestrzeni internetowej
Pogadanki tematyczne na godzinach wychowawczych, projekcja filmów dydaktycznych Podniesienie świadomości w zakresie odpowiedzialności moralnej i prawnej Wychowawcy w szkole i internacie, informatyk.
4. Zapobieganie aktom autoagresji Spotkania młodzieży szkolnej z psychologiem, otoczenie opieką przez pedagoga szkolnego osób wymagających wsparcia Wyeliminowanie prób samobójczych Wychowawcy
w szkole
i internacie.
5. Ograniczenie
wulgaryzmów
Zwracanie szczególnej uwagi na sposób komunikowania się między uczniami
w szkole i internacie,
Podniesienie kultury słowa Wszyscy nauczyciele
i pracownicy obsługi
i administracji szkolnej.

c) Rozwój ucznia

Lp. Zadanie Sposób realizacji Wskaźnik sukcesu Instytucje
wspomagające
1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań Udostępnianie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań Zmiana postawy biernej na aktywną Organizacje młodzieżowe, ośrodki kulturalne i sportowe, biblioteka, ośrodek kultury
2. Rozwijanie kompetencji czytelniczych
i upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży.
Popularyzacja czytelnictwa poprzez organizację akcji promocyjnych
i konkursów czytelniczych.
Narodowe Czytanie.
Akcja „Cała Szkoła czyta Uczniom”.
Wzrasta liczba uczniów czytających. Nauczyciele języka polskiego i bibliotekarze.
3. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego Organizowanie imprez szkolnych
i pozaszkolnych, festynów oraz prezentacji dokonań uczniowskich
Wzrastająca liczba młodzieży uczestniczącej
w pracy kół zainteresowań
Wychowawcy klas
i wychowawcy internatu
4. Rozwijanie samorządności uczniów Działanie
w ramach Samorządu uczniowskiego,
Wzrastająca liczba uczniów aktywnie uczestniczących
w życiu szkoły
Opiekun SU,
5.
Wczesne rozpoznawanie zagrożeń edukacyjnych oraz wspieranie uczniów z trudnościami w nauce
Zaznajamianie uczniów
z technikami efektywnej pracy umysłowej
Rozwój ambicji, aspiracji uczniów, wzrost umiejętności edukacyjnych, zmniejszenie liczby uczniów mających problemy w nauce Wychowawcy klas,
nauczyciele
Zajęcia dla uczniów
z trudnościami
w nauce (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub inne specjalistyczne)
Ograniczenie liczby uczniów niepromowanych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
wychowawcy ,nauczyciele
6. Zapobieganie wagarom Uczniowie: kształtowanie umiejętności planowania
i organizowania czasu.

Nauczyciele: konsekwentne rozliczanie uczniów z nieobecności i stosowanie kar zgodnie ze statutem szkoły, wspomaganie uczniów w budowaniu poczucia własnej wartości, wykorzystywanie sztuki motywacji,

Rodzice: współpraca ze szkoła w zakresie czuwania nad frekwencją uczniów(usprawiedliwienia nieobecności, bieżąca analiza frekwencji dziecka poprzez monitorowanie obecności w dzienniku elektronicznym)
Uczniowie potrafią organizować
i planować pracę. Nie wzrasta liczba uczniów opuszczających zajęcia szkolne.
Wychowawcy klas,
Samorząd Uczniowski
7. Stosowanie aktywnych form pracy nauczycieli z młodzieżą. Zaznajamianie uczniów z technikami efektywnej pracy umysłowej. Rozwój ambicji
i aspiracji uczniów, wzrost umiejętności edukacyjnych.
Wszyscy nauczyciele
8. Wczesne rozpoznawanie zagrożeń edukacyjnych, wspieranie uczniów z trudnościami w nauce. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
i inne zalecone formy pomocy
na bazie opinii PPP wg potrzeb uczniów.
Zmniejszenie liczby uczniów mających problemy w nauce. Wszyscy nauczyciele, wychowawcy internatu, pedagog, PPP.

d) Kształtowanie umiejętności interpersonalnych

Lp. Zadanie Sposób realizacji Wskaźnik sukcesu Instytucje
wspomagające
1. Rozwijanie
u uczniów ważnych umiejętności psychologicznych
i społecznych
Uczniowie: zajęcia tematyczne z zakresu asertywności, kształtowania poczucia własnej wartości, umiejętności komunikacyjnych, savoir vivre’u, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, tolerancji kulturowej
i etnicznej.
Nauczyciele: trening umiejętności wychowawczych, warsztaty.
Nie wzrasta liczba aktów przemocy
i wandalizmu
w szkole
i w internacie. Uczeń zna ogólnie przyjęte normy społeczno-moralne. Uczeń nabył umiejętności budowania kontaktów z ludźmi, rozwiązywania konfliktów, opierania się presji grupy oraz dokonywania racjonalnych wyborów.
Nauczyciele posiadają umiejętności wychowawcze: wspierania ucznia
z problemem, skutecznego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów oraz motywowania
do nauki.
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz poradnie specjalistyczne, Policja, wychowawcy klas,
wychowawcy internatu,
pedagog, wszyscy nauczyciele
2. Nabywanie umiejętności pomocy osobom potrzebującym, rozumienie osób niepełnosprawnych i okazywanie im szacunku. Praca wolontariacka
na rzecz potrzebujących.
Uczestnictwo
w spektaklach, kiermaszach
i wystawach organizowanych przez osoby niepełnosprawne.
Nauka i utrwalanie zasad ratownictwa.
Wzrost wrażliwości na potrzeby innych osób.
Wzrost umiejętności pomocy innemu człowiekowi
w nagłych wypadkach.
Wolontariat, Pedagog szkolny, Koło honorowych krwiodawców.


Szkolna drużyna medyczno-sanitarna
Nauczyciel EDB

e) Promocja zdrowia

Lp Zadanie Sposób realizacji Wskaźnik sukcesu Instytucje
wspomagające
1. Kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego oraz
innych ludzi
Programy profilaktyczne.
Przekazywanie informacji uczniom na temat zagrożeń dotyczących zdrowia, sposobów właściwego odżywiania oraz promowanie zdrowego stylu życia
Uczniowie znają sposoby walki
ze stresem, stosują metody samobadania piersi, zasady zdrowego żywienia, posiadają wiedzę
o zagrożeniach związanych
z chorobami brudnych rąk, tatuażem
i pearcingiem
Promowanie zajęć
z wychowania fizycznego
Instytucje służby zdrowia, szpitale, przychodnie, Rejonowe Centrum Onkologii
w Bydgoszczy, lekarze specjaliści, Sanepid, organizacje pozarządowe.
Nauczyciele wf
2. Wprowadzanie zasad zbiorowego żywienia
w stołówce internatu
Przestrzeganie norm europejskich w zakresie kaloryczności
i energetyczności, zawartości witamin i mikroelementów
Pozytywne efekty stosowania zasad zdrowego żywienia potwierdzone przez kontrole specjalistycznych instytucji Dyrektor, Kierownik internatu
Kierownik stołówki
3. Zapewnienie uczniom opieki zdrowotnej oraz edukacji w zakresie ochrony zdrowia,
w szczególności
w zakresie problematyki AIDS, planowania rodziny, Płodowego Zespołu Alkoholowego FAS, zdrowia psychicznego, depresji oraz anoreksji i bulimii
Opieka pielęgniarska
i lekarka. Prowadzenie zajęć z przygotowania
do życia w rodzinie. Organizowanie spotkań z lekarzami, specjalistami oraz prelegentami
z właściwych dziedzin, wizyt
w gabinetach specjalistycznych
Liczba uczniów korzystających
z opieki medycznej i biorącej
w edukacji
w zakresie ochrony zdrowia
i przygotowania
do życia w rodzinie.
Miejskie Centrum Lekarskie
w Tucholi

2. Profilaktyka drugorzędowa


W zakresie profilaktyki drugorzędowej szkoła realizuje działania interwencyjne, prowadzone w odniesieniu do osób, u których występują liczne lub poważne problemy osobiste, rodzinne lub szkolne. Celem tych działań jest wsparcie i pomoc uczniom i ich rodzicom umożliwiające powstrzymywanie ryzykownych zachowań.

Lp Zadanie Sposób realizacji Wskaźnik sukcesu Instytucje
wspomagające
1. Zaktualizowanie wewnętrznych regulacji dotyczących postępowania
w określonych sytuacjach problemowych. Bieżące rozwiązywanie konkretnych sytuacji kryzysowych. Praca indywidualna nad uczniem i jego rodziną oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Stosowanie obowiązujących
w prawie szkolnym regulaminów, procedur oraz zasad interwencji wychowawczych.
Wzrost liczby pozytywnie rozwiązanych sytuacji kryzysowych
w stosunku do liczby zdiagnozowanych przypadków. Wysoki stan świadomości społeczności szkolnej dotyczącej procedur postępowania w sytuacjach problemowych oraz możliwości uzyskania wszechstronnej pomocy.
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz poradnie specjalistyczne, Policja, ośrodki pomocy społecznej, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, sądy, kuratorzy sądowi, instytucje społeczne

3. Zadania wynikające z ewaluacji

WNIOSKI ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN
W szkole mogą wystąpić sytuacje sięgania przez uczniów po narkotyki, środki psychotropowe, zastępcze i nowe substancje psychoaktywne. Wzmocnienie działań profilaktycznych adekwatnie do rozpoznanych sytuacji, uzależnień i zagrożeń:
poszerzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych,

szkolenie Rady Pedagogicznej celem wzmocnienia kompetencji wychowawczych,

pedagogizacja rodziców,

przeciwdziałanie dowolnemu stosowaniu suplementów diety (szkodliwość),

wzmacnianie u uczniów postaw asertywnych
Wszyscy nauczyciele
i wychowawcy grup internackich,

Prelegent

Pedagog, Wychowawcy
Cały rok
Należy wzmacniać obszar profilaktyki związany ze zdrowym stylem życia (dieta, ruch, anoreksja, otyłość) promowanie zdrowego stylu życia,

wprowadzenie pozalekcyjnych form aktywności fizycznej (taniec, nordic walking i inne),
Kierownik internatu, Kierownik stołówki, wychowawcy internatu, nauczyciele wf. Cały rok
Należy dostosować żywienie stołówkowe
do wymagań zdrowego stylu życia
podjęcie współpracy

z dietetykami,
tematyka godzin wychowawczych,

przygotowanie młodzieży

do konkursu zdrowego stylu życia,
szkolenie Rady Rodziców

i uczniów.
Kierownik internatu, Kierownik stołówki Cały rok
Należy przeciwdziałać przemocy i agresji w rodzinie. Kontynuacja pracy profilaktycznej i wychowawczej z dziećmi objętymi Niebieską Kartą

i pieczą zastępczą.
Kontynuacja działań związanych z założeniem Niebieskiej Karty .
Dyrektor, Pedagog, Psycholog, Wychowawcy klas, Wychowawcy grup internackich, PCPR, Interdyscyplinarny zespół ds. Niebieskiej Karty, Policja. Cały rok
Ewaluacja Przeprowadzenie ankiety celem zbadania zagrożeń oraz sposobu dalszej profilaktyki,

Analiza środków spożywczych, po które sięga młodzież,

Zbadanie spożycia suplementów diety.
Dyrektor, Pedagog, Lider WDN, wychowawcy klas.  

Zaopiniowano na zebraniu Rady Pedagogicznej Technikum Leśnego w Tucholi
z dnia 23 września 2020 roku.

 


…………………………………
podpis dyrektora Technikum Leśnego w Tucholi

>>Pobierz w formie PDF<<

………………..………….……….………….
pięczęć szkoły

REGULAMIN BIBLIOTEKI
TECHNIKUM LEŚNEGO w TUCHOLI im. ADAMA LORETA
z dnia 18 grudnia 2019 roku

W bibliotece obowiązują cisza oraz zakaz spożywania wszelkich posiłków i napojów.


I Zasady korzystania z zasobów bibliotecznych:

1. Z zasobów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie szkoły, słuchacze kursu kwalifikacyjnego (na zasadach zatwierdzonych przez dyrektora szkoły), nauczyciele oraz wszyscy pracownicy szkoły.
2. Uprawnieni użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z dokumentów piśmiennych i elektronicznych zgromadzonych w bibliotece.
3. Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu, w czytelni (zasady podano w punkcie dotyczącym czytelni) oraz wypożyczane na zewnątrz, za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza. Udostępnianie zbiorów słuchaczom kursu kwalifikacyjnego odbywa się na odrębnych zasadach zatwierdzonych przez dyrektora szkoły.
4. Jednorazowo można wypożyczyć pięć tytułów na okres jednego miesiąca, lektury na dwa tygodnie, kasety wideo i płyty CD na jeden dzień.
5. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można uzyskać prolongatę terminu zwrotu materiałów.
6. Czytelnicy mogą wypożyczać książki i inne dokumenty po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem i tylko na swoje konto.
7. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały, w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w pobieranych z zasobów bibliotecznych egzemplarzach.
8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza, lub uiszczenia opłaty za zagubioną książkę w dziale księgowości (szczegółowych informacji udziela nauczyciel bibliotekarz).
9. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
10. Osobom, które nie rozliczyły się przed wakacjami z biblioteką, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym udostępnianie wszelkich materiałów z zasobów bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości.
11. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć. Do zakończenia egzaminów maturalnych i egzaminu zawodowego ze wszystkich zasobów biblioteki mogą korzystać na miejscu, w czytelni.
12. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów („obiegówki”) i przedłożenia go w sekretariacie szkoły.
13. Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa pracy pracownikowi szkoły lub dokumentów uczniowi, bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia z biblioteką, odpowiedzialność finansową ponosi osoba wydająca dokumenty.
14. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia z obowiązków z niego wynikających.

II Zasady korzystania z czytelni:

1. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu teczki, torby, książki i okrycia wierzchnie.
2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów przeznaczonych do wypożyczeń.
3. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu. Potrzebę wyjścia do punktu ksero należy każdorazowo uzgadniać z bibliotekarzem.
4. Z księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
5. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism, które po skończonej pracy odkłada na regał.
6. Czytelnik opuszczający czytelnię ma obowiązek zwrócenia bibliotekarzowi wykorzystywanych materiałów.
7. W czasie prowadzonych w czytelni zajęć dydaktycznych nie można korzystać z jej zasobów.

III Zasady korzystania z Multimedialnego Centrum Informacyjnego:

1. Z MCI można korzystać jedynie za zgodą nauczyciela bibliotekarza. Po uzyskaniu zgody należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
2. Dostęp do komputerów i Internetu w bibliotece służy wyłącznie celom edukacyjnym.
3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
4. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.
5. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
6. MCI nie posiada drukarki, w związku z czym biblioteka nie zapewnia drukowania dokumentów.
7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. W przypadku niepełnoletniego użytkownika odpowiedzialność ta spada na jego rodziców.

 

W sytuacji zagrożenia lub wypadku należy dzwonić na poniższe numery:

999: Pogotowie
998: Straż Pożarna
997: Policja
112: Nr alarmowy (telefony komórkowe)

Sekretariat szkoły: 523348661
Portiernia internatu: 523348663


Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Technikum Leśnego w Tucholi
im. Adama Loreta w dniu 18 grudnia 2019 roku.

 

……………………………………..
podpis Dyrektora Technikum Leśnego
w Tucholi im. Adama Loreta

>>Pobierz w formie PDF<<

 

………………..………….……….………….
pięczęć szkoły

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
w TECHNIKUM LEŚNYM w TUCHOLI im. ADAMA LORETA
z dnia 18 grudnia 2019 roku


1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Dyżury nauczycieli są organizowane w celu zapewnienia prawidłowej opieki i bezpieczeństwa młodzieży w czasie przerw międzylekcyjnych.
3. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz ład i porządek na wyznaczonej kondygnacji.
4. Dyżury są obowiązkowe. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.
5. Miejscem pełnienia dyżurów przez nauczycieli są wyznaczone miejsca.
6. Nauczyciele pełnią dyżury wg opracowanego planu dyżurów.
7. Nauczyciel rozpoczyna pełnienie dyżuru od przerwy poprzedzającą pierwszą lekcję w planie, a kończy na przerwie po ostatniej planowej lekcji.
8. Dyżur przed lekcjami nauczyciel rozpoczyna o godzinie 7:55 co oznacza, że od tego momentu nauczyciel znajduje się już na wyznaczonym stanowisku. Po ostatniej lekcji dyżur trwa do godziny 15:10.
9. Nauczyciel przejmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przyjmuje także jego dyżur po zakończeniu lekcji. Jeśli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, zgłasza to dyrektorowi (wicedyrektorowi), który wyznacza innego członka Rady Pedagogicznej do pełnienia dyżuru.
10. Nauczyciel powinien pełnić dyżur w sposób aktywny, tj. przeciwdziałać i zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom przez baczną obserwację, natychmiastową i skuteczną interwencję oraz wdrażanie młodzieży do kulturalnego zachowania się w szkole.
11. Nauczyciel dyżurujący powinien skutecznie reagować na niepożądane społecznie zachowanie się uczniów na terenie szkoły np. zakłócenie porządku i dewastację mienia.
12. Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym po zakończeniu własnej lekcji. Dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji. Nauczyciel w możliwie najkrótszym czasie ma obowiązek dotarcia do swojej klasy, w tym czasie nauczyciel prowadzący lekcje w sąsiedniej sali jest odpowiedzialny za klasę oczekującą na nauczyciela schodzącego z dyżuru.
13. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora (wicedyrektora).
14. W trakcie zajęć nieobowiązkowych lub pozalekcyjnych dla części uczniów szkoły dyżur pełni nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie tych zajęć lub sam je podjął.
15. W przypadku zauważonej niedyspozycji zdrowotnej ucznia, obowiązkiem dyżurującego nauczyciela jest skierowanie go do gabinetu lekarskiego pod opiekę pielęgniarki lub wychowawcy.
16. O zaistniałym wypadku należy bezzwłocznie powiadomić dyrekcję szkoły i wychowawcę. Wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić o wypadku rodziców ucznia.
17. W przypadku stwierdzenia występowania zagrożeń dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły lub osobę pełniącą funkcję inspektora bhp w szkole.
18. Harmonogram dyżurów nauczycielskich jest wywieszony w pokoju nauczycielskim.
19. Dyżury nauczycieli podlegają kontroli wewnętrznej ze strony dyrektora i wicedyrektora.


Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Technikum Leśnego w Tucholi
im. Adama Loreta w dniu 18 grudnia 2019 roku.

 

……………………………………..
podpis Dyrektora Technikum Leśnego
w Tucholi im. Adama Loreta

 

 

>>Pobierz w formie PDF<<

………………..………….……….………….
pięczęć szkoły

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INTERNATU
TECHNIKUM LEŚNEGO w TUCHOLI im. ADAMA LORETA
z dnia 18 grudnia 2019 roku

Postanowienia wstępne – Słowniczek pojęć używanych w regulaminie

1. Szkoła – należy przez to rozumieć Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta.
2. Internat – należy przez to rozumieć dwa internaty koedukacyjne w dwóch budynkach (internat „A” oraz internat „N”), które zajmują wydzieloną część kompleksu obiektów szkolnych Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.
3. Statut – należy przez to rozumieć statut Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.
4. Dyrektor szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.
5. Nauczyciel – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.
6. Pracownik niepedagogiczny – należy przez to rozumieć każdego pracownika Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta, niebędącego nauczycielem.
7. Uczeń – należy przez to rozumieć każdego ucznia Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.
8. Wychowanek – należy przez to rozumieć każdego wychowanka internatu Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.
9. Słuchacz – należy przez to rozumieć każdego słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych, prowadzonych przez Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta.
10. Rada pedagogiczna – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.
11. Rodzice – należy przez to rozumieć rodziców, a także prawnych, ustawowych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem.
12. Rada rodziców – należy przez to rozumieć radę rodziców Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.
13. Samorząd internatu – należy przez to rozumieć samorząd internatu Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta


§1

1. Internat jest jednostką organizacyjną szkoły realizującą działalność opiekuńczo-wychowawczą.
2. Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie tworzą samorząd internatu.
3. Pracą samorządu internatu kieruje wybrany przez wychowanków Zarząd Młodzieżowej Rady Internatu.
4. Do zadań Zarządu Młodzieżowej Rady Internatu należy:
1) reprezentowanie wychowanków i ich potrzeb;
2) współdziałanie w kwestiach opiekuńczo-wychowawczych i gospodarczych internatu;
3) tworzenie i realizowanie programu działania i samorządności mieszkańców;
4) troszczenie się o właściwą współpracę koleżeńską;
5) rozstrzyganie sporów pomiędzy wychowankami;
6) poręczanie za wychowanków;
7) dokonywanie wspólnie z wychowawcami analiz i oceny całokształtu działalności młodzieży w internacie.

§2

1. Podstawową komórkę samorządu internatu stanowi samorząd grupy.
2. Do zadań samorządu grupy należy:
1) regulowanie wewnętrznym życiem grupy wychowawczej;
2) ustalanie planów pracy grupy;
3) rozstrzyganie sporów pomiędzy wychowankami grupy wychowawczej;
4) wnioskowanie o wyróżnienia;
5) organizowanie czasu wolnego.
3. W internacie działają sekcje i koła zainteresowań.
4. Sekcje oraz opiekunów sekcji powołuje kierownik internatu po zasięgnięciu opinii zespołu wychowawców internatu.
5. Kadencja władz samorządowych trwa 1 rok.

§3

1. Kierownik internatu, zastępca kierownika internatu oraz wszyscy wychowawcy tworzą
Zespół Wychowawców Internatu.
2. Podstawową jednostką organizacyjną internatu jest grupa wychowawcza.
3. Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje wychowawca.
4. Internat prowadzi następującą dokumentację:
1) dzienniki zajęć grup wychowawczych;
2) zeszyty wyjść wychowanków;
3) zeszyt wyjazdów wychowanków do domu;
4) plany pracy internatu;
5) plan pracy wychowawców,
6) księgę protokołów zespołu wychowawców internatu;
7) książkę meldunkową;
8) zeszyt raportów,
9) zeszyt wyprowiantowań,
10) zeszyt pozostających w internacie na weekendy,
11) plany pracy grup wychowawczych, sekcji i kół zainteresowań
12) zeszyt chorych,
13) zeszyt kontaktów z rodzicami
5. Sprawy dotyczące zamieszkania ucznia w internacie i całodziennego wyżywienia reguluje umowa zawierana pomiędzy szkołą a rodzicami ucznia.
6. Umowa z rodzicami ucznia zawierana jest na czas trwania nauki, natomiast z rodzicami uczniów innych szkół na dany rok szkolny.

§4

1. O przydziale miejsca w internacie decyduje kierownik internatu kierując się następującymi zasadami:
– obligatoryjnie przyjmowani są do internatu wszyscy chętni wychowankowi z klas pierwszych,
– osoby z zaległościami w opłatach za internat są przyjmowane dopiero po uregulowaniu zaległości,
– przy przyjmowaniu do internatu uwzględnia się opinię wychowawcy grupy o wychowanku.
2. Lista przyjętych do internatu podawana jest do ogólnej wiadomości w miesiącu czerwcu.
3. Lista kandydatów do szkoły przyjętych do internatu podawana jest do ogólnej wiadomości w dniu zakończenia rekrutacji do klas pierwszych.
4. Rodzice wychowanka, który nie otrzymał miejsca w internacie, mają prawo odwołania się do dyrektora w terminie do 30 lipca.
5. Zakwaterowania wychowanków w pokojach dokonują wychowawcy grup.
6. Przy organizacji i ustalaniu liczebności grup wychowawczych uwzględnia się między innymi:
1) zróżnicowanie wieku i zainteresowań wychowanków;
2) wnioski wychowanków co do składu grup;
3) dysfunkcyjność wychowanków;
4) ilość wychowanków na danym piętrze;
5) płeć;
6) możliwości techniczno-lokalowe.
6. Przeniesienia wychowanka do innego pokoju dokonuje wychowawca grupy.

§5

1. Wychowanek internatu ma prawo do:
1) bezpiecznych i higienicznych warunków zamieszkiwania w internacie;
2) zakwaterowania w pokojach wieloosobowych;
3) całodziennego wyżywienia zgodnego z ustalonym jadłospisem;
4) wypoczynku w czasie do tego przeznaczonym;
5) uzyskania pomocy od wychowawcy w sprawach osobistych;
6) ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i psychicznej, agresji
i nietolerancji;
7) ochrony godności osobistej, przekonań i własności;
8) życzliwego i podmiotowego traktowania;
9) wysłuchania go przed udzieleniem mu kary porządkowej i odwołania się od niej;
10) ochrony prywatności korespondencji;
11) udziału w pracach kółek i sekcji;
12) wpływania na życie internatu poprzez działalność samorządową;
13) korzystania z ogólnodostępnych pomieszczeń.
2. Wychowanek internatu ma prawo przyjmowania gości pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
1) osoba wchodząca na teren internatu obowiązana jest do zgłoszenia się w recepcji
i pobrania karty wejściowej,
2) pobyt osoby obcej nie może zakłócać ustalonego regulaminem porządku;
3) przebywanie gości na piętrach i w pokojach wychowanków możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody wychowawcy;
4) wychowanek zapraszający gości ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne wyrządzane szkody;
5) pobyt gości w internacie możliwy jest wyłącznie do godz. 21.30;
6) zabrania się przyjmowania takich gości , którzy są objęci zakazem wejścia do internatu nałożonym przez kierownika internatu;
7) osoby przychodzące w przypadku nieprzestrzegania ustalonych zasad będą musiały opuścić internat, natomiast osoby zapraszające mogą zostać pozbawione prawa przyjmowania gości lub ponieść inną statutową karę.

§6

1. Wychowanek internatu zobowiązany jest do:
1) zapoznania się, przyswojenia i ścisłego przestrzegania przepisów porządkowych;
2) systematycznej i sumiennej nauki;
3) systematycznego i punktualnego uczęszczania na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zgodnie z planem zajęć;
4) uczestniczenia w pracach na rzecz internatu, szkoły i środowiska poza godzinami nauki własnej;
5) uczestniczenia w zajęciach grup wychowawczych;
6) korzystania z całodziennego wyżywienia;
7) współuczestniczenia w samorządności internatu;
8) kulturalnego zachowania wobec kolegów, wychowawców i pracowników internatu;
9) zgłaszania kierownictwu internatu wszelkich przejawów dyskryminacji
i nietolerancji ze strony innych osób;
10) przyjmowania odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz innych;
11) dbałości o mienie internatu;
12) utrzymania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych, rekreacyjnych oraz otoczenia internatu;
13) posiadania podstawowych środków do higieny ciała, płaszcza kąpielowego, piżamy
i obuwia domowego, kompletu pościeli oraz podstawowych naczyń i sztućców;
14) dbałości o higienę własną i zdrowie;
15) ścisłego wykonywania poleceń dotyczących w szczególności dyscypliny
i przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
16) zapobiegania nieuzasadnionemu uruchamianiu systemu alarmowego;
17) aktywnego uczestnictwa we wszelkich działaniach zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa i eliminacji zagrożeń;
18) zgłaszania wychowawcy złego stanu zdrowia;
19) przekazywania rodzicom komunikatów kierownictwa oraz wychowawców internatu;
20) przebywania w ciągu dnia w internacie w odpowiednim stroju i obuwiu domowym oraz w piżamie podczas ciszy nocnej;
21) przebywania w stołówce w odpowiednim stroju i obuwiu domowym podczas śniadań i kolacji w dniach nauki szkolnej oraz podczas śniadań, obiadów i kolacji w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych;
22) zachowywania kultury spożywania posiłku i poszanowania żywności:
a) zdania naczyń oraz sztućców i przystawienia krzeseł po zakończeniu posiłku;
b) niewynoszenia naczyń oraz sztućców;
c) przenoszenia posiłków lub żywności we własnych naczyniach w przypadku konieczności zabrania posiłku do pokoju;
23) wyłączania wszystkich urządzeń w pokojach przed ich opuszczeniem oraz pozostawieniem kluczy do pokojów internatu ,,N” w recepcji przed wyjściem
z internatu;
24) pełnienia dyżurów na piętrze internatu:
a) obudzenia pod nadzorem wychowawcy wychowanków danego piętra;
b) wieczornego sprzątania pomieszczeń prysznica, w czasie przed ciszą nocną;
c) generalnego sprzątania korytarza i pomieszczeń ogólnodostępnych w dni gospodarcze, w czasie przed nauką własną;
d) doraźnego wykonywania innych prac porządkowych na piętrze w przypadku zaistnienia takiej potrzeby;
25) pełnienia dyżurów w stołówce:
a) stawiania się do stołówki na 20 minut przed rozpoczęciem wydawania posiłku;
b) pomagania przy przenoszeniu naczyń;
c) odbierania brudnych naczyń od wychowanków oraz układania naczyń
i sztućców;
d) zbierania ze stołów pozostałych naczyń, sztućców po zakończeniu posiłku;
e) pomocy przy sprzątaniu stołówki po kolacji;
26) pełnienia dyżurów wokół internatu:
a) doraźnego sprzątnięcia terenu obejścia rano i przed wieczorem;
b) sprzątania zalegających na terenie liści w okresie jesiennym;
c) odśnieżania obejścia, chodnika zewnętrznego oraz drogi wewnętrznej terenu szkoły oraz posypania ich piaskiem w okresie zimowym;
d) wykonywania innych czynności doraźnych związanych z porządkowaniem terenu zleconych przez kierownika lub wychowawcę internatu.


§7

1. Po zakończeniu każdego semestru Zespół Wychowawców Internatu dokonuje oceny postępowania wychowanków i pracy grup wychowawczych (ocena postępowania wychowanka może być w razie konieczności dokonywana doraźnie).
2. Wykaz oraz tryb przyznawania i odwoływania się od nagród i kar zawarty jest w statucie szkoły.

§8

1. W czasie wolnym każdy wychowanek zamierzający oddalić się poza internat
zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy oraz odnotować to w „zeszycie wyjść”
wpisując cel wyjścia, godzinę wyjścia i godzinę powrotu.
2. W czasie nauki własnej wychowanek zobowiązany jest do przebywania w internacie.
3. W czasie nauki własnej (przygotowanie do nauki i nauka) wyjście poza internat wyłącznie po uzyskaniu zgody wychowawcy.
4. W godzinach wieczornych (po 19.00) wyjście poza internat tylko za wiedzą i zgodą wychowawcy.
5. W godzinach nocnych w wyjątkowych przypadkach możliwe jest wyjście poza internat za zezwoleniem wychowawcy pełniącego dyżur nocny.
6. Regulamin nie dotyczy wyjść poza internat pod opieką nauczyciela.

§9

1. Każdy wychowanek internatu zobowiązany jest do posiadania i prowadzenia „Dzienniczka Wyjazdów”.
2. Wychowanek zamierzający wyjechać do domu na czas dni wolnych od nauki szkolnej (sobota i niedziela) zobowiązany jest zgłosić ten zamiar wychowawcy w dniu wypisów na wyjazdy w ustalonych godzinach.
3. Wychowanek zamierzający wyjechać do domu w innym dniu niż dni wyjazdów zobowiązany jest zgłosić ten zamiar wychowawcy z wyprzedzeniem i przedstawić cel wyjazdu.
4. Wychowanek zamierzający wyjechać z internatu w innym celu niż wyjazd do domu zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej zgody rodziców na taki wyjazd (nie dotyczy wyjazdów organizowanych przez internat i szkołę).
5. Wychowawca grupy zobowiązany jest posiadać informację dotyczącą środka lokomocji z jakiego korzysta wychowanek w drodze do domu.
6. Każdy wychowanek zgłaszający wyjazd z internatu zobowiązany jest do wpisania się w „Dzienniczku Wyjazdów” w / g poniższego wzoru.

 

wyjazd

powrót

podpis

wychowawcy

potwierdzenie rodziców/opiekunów

data

godz.

data

godz.

   

 

§10

1. Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu lub środowiska, zajęcia w sekcjach oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są przez wychowawców internatu i odbywają się w przedziale czasowym określonym organizacją dnia.
3. Ustala się następujący porządek dnia nauki szkolnej:
1) 06.30- pobudka;
2) 06.30-06.50- toaleta poranna;
3) 06.50-07.30- śniadanie;
4) 07.45- wyjście na zajęcia szkolne;
5) 14.30-15.30- obiad (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek);
6) 12.30-13.45- obiad (piątek);
7) do 16.45- czas wolny;
8) 16.45-17.00- przygotowanie do nauki własnej;
9) 17.00-19.00- nauka własna;
10) 19.00-19.30- kolacja;
11) 20.00-21.45- czas wolny;
12) 21.45-22.00- przygotowanie do ciszy nocnej;
13) 22.00-06.30- cisza nocna.
4. Ustala się następujący porządek dnia wolnego od zajęć dydaktycznych:
1) 08.30- pobudka;
2) 08.30-09.00- toaleta poranna;
3) 09.00-09.30- śniadanie;
4) 09.30-13.00- czas wolny;
5) 13.00-13.30- obiad;
6) 13.30-18.00- czas wolny;
7) 18.00-18.30- kolacja;
8) 18.30-21.45- czas wolny;
9) 21.45-22.00- przygotowanie do ciszy nocnej;
10) 22.00-06.30- cisza nocna.
5.W zależności od potrzeb kierownik internatu może korygować rozkład dnia w internacie.

§11

1. Przebywanie wychowanka poza internatem możliwe jest pod następującymi warunkami:
1) po godz. 21.30 wszyscy wychowankowie powinni znajdować się w internacie
a wyjątki od tej zasady wymagają uzyskania zgody wychowawcy internatu;
2) w przypadku pozostania wychowanka w domu po dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice wychowanka mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia wychowawcy grupy o przyczynie nieobecności wychowanka oraz przewidywanym terminie powrotu do internatu.

§12

1. Każdy wychowanek ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczone lub uszkodzone mienie internatu.
2. Każdy przypadek uszkodzenia lub zniszczenia należy bezzwłocznie zgłosić wychowawcy.
3. W pokojach mieszkalnych zabronione jest używanie grzejników elektrycznych, grzałek, żelazek, tosterów, czajników elektrycznych.
4. Na posiadanie i korzystanie w pokoju ze sprzętu RTV, lodówek niezbędna jest zgoda kierownika internatu.
5. Każdy wychowanek internatu może poprawić estetykę i wygląd swojego pokoju, wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownika internatu.
6. Na terenie internatu, jak i poza nim obowiązuje zakaz, w szczególności:
1) wnoszenia, posiadania i picia alkoholu, oraz posiadania i dystrybucji środków odurzających;
2) przebywania na terenie internatu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających, substancji psychotropowych oraz substancji dopingujących;
3) posiadania papierosów elektronicznych;
4) dopuszczania się czynów nieobyczajnych i demoralizujących;
5) łamania zarządzeń dyrektora szkoły i kierownika internatu;
6) posiadania (przechowywania) w pokojach różnego rodzaju substancji niebezpiecznych, w tym odczynników chemicznych itp.;
7) fotografowania, nagrywania filmów z udziałem wychowanków, wychowawców i pracowników internatu oraz umieszczanie w/w zdjęć i nagrań na stronach internetowych bez pisemnej zgody dyrektora szkoły i osoby nagranej lub sfotografowanej lub upowszechniania ich w inny sposób;
8) przebywania w pomieszczeniach, w których łamane są powyższe zakazy i niepowiadamiania wychowawcy lub kierownika internatu o ich łamaniu
7. We wszystkich pomieszczeniach internatu zabronione jest palenie papierosów oraz używanie otwartego ognia.
8. Zabronione jest wprowadzanie oraz posiadanie wszelkich zwierząt.
9. Wychowankom zabrania się :
1) siadania na parapetach, wychylania przez okna i zjeżdżania po poręczach;
2) manipulowania przy sieci elektronicznej, elektrycznej, wodociągowej itp.;
3) samowolnego mocowania dekoracji na ścianach;
4) samowolnego wyjazdu z internatu;
5) wchodzenia do internatu w czasie lekcji i przerw lekcyjnych;
6) wynoszenia naczyń ze stołówki;
7) używania wulgarnego słownictwa;
8) uprawiania gier hazardowych oraz używania narzędzi i urządzeń w sposób zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców;
9) przechowywania w internacie ubrań roboczych i narzędzi do prac w lesie;
10) umieszczania w pokojach symboli narodowych w sposób uwłaczający ich czci
i godności;
11) używania zakazanych symboli, a także materiałów reklamujących pornografię, alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze i inne substancje uzależniające;
12) przebywania w internacie w dniach, z których wychowanek wcześniej się wyprowiantował.
10. Od godz. 22.00 do godz. 6.30 obowiązuje cisza nocna, podczas której wychowankowie obowiązani są do przebywania w swoich pokojach oraz niezamykania się w nich.
11. Przebywanie w czasie ciszy nocnej w innych pokojach dozwolone jest wyłącznie za zgodą wychowawcy nocnego.
12. Oglądanie programów telewizyjnych po godz. 22.00 dozwolone jest wyłącznie za zgodą wychowawcy nocnego i po uprzednim uzyskaniu zgody wychowawcy grupy.
13. Zabrania się kąpieli w jeziorze Głęboczek i innych akwenach bez wiedzy i zgody wychowawcy.
14. Czwartek jest dniem generalnych porządków w internacie i wokół internatu.
15. Środa jest dniem wypisów na wyjazdy do domów na soboty i niedziele. W przypadku czasowej zmiany organizacji pracy szkoły lub internatu kierownik internatu może ustalić inny dzień wypisów na wyjazdy.
16. Kolejność korzystania ze stołówki przez wychowanków z poszczególnych grup wychowawczych ustalana jest corocznie zarządzeniem kierownika internatu.
17. Wstęp do stołówki możliwy jest wyłącznie dla wychowanków posiadających bon żywnościowy na dany posiłek.
18. Godziny wydawania posiłków mogą być zmienione zarządzeniem kierownika internatu w przypadku zaistnienia takiej potrzeby spowodowanej czasową zmianą organizacji pracy szkoły lub internatu.
19. Wychowankowie internatu zabezpieczają mienie własne i szkoły, dysponując kluczami do własnych sal mieszkalnych i ograniczając do minimum przywóz wartościowych rzeczy, większych kwot pieniężnych, za które internat nie ponosi odpowiedzialności.
20. Sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych wykonują zamieszkujący i użytkujący je wychowankowie.
21. Sprzątania pomieszczeń gospodarczych i ogólnego użytku dokonuje personel obsługowy z udziałem wychowanków.
22. Wychowanek będący na zwolnieniu lekarskim musi być wpisany w zeszycie chorych (zeszyt w recepcji).
23. Wychowankowie udający się do lekarza obowiązkowo powiadamiają o tym fakcie wychowawcę klasy i wychowawcę pełniącego w tym czasie dyżur na piętrze (wpis
w zeszycie chorych).
24. Wychowankowie pozostający w internacie z innych powodów niż choroba np. oddający krew, przygotowujący się do olimpiady itp. obowiązkowo muszą być wpisani
w „zeszycie pozostających w internacie” (zeszyt w recepcji).


Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta w dniu 18 grudnia 2019 roku.

 

>>Pobierz w formie PDF<<

………………..………….……….………….
pięczęć szkoły

REGULAMIN MUNDUROWY
w TECHNIKUM LEŚNYM w TUCHOLI im. ADAMA LORETA
z dnia 18 grudnia 2019 roku


1. Technikum Leśne w Tucholi jest szkołą mundurową, w której noszenie munduru jest obowiązkiem i przywilejem wszystkich uczniów.
2. W czasie zajęć szkolnych ucznia obowiązuje noszenie munduru wyjściowego, na który składają się:
a) marynarka w kolorze oliwkowozielonym,
b) spodnie lub spódnica w kolorze oliwkowozielonym,
c) koszula w kolorze białym lub oliwkowozielonym,
d) krawat w kolorze zielonym.
3. W czasie uroczystości szkolnych lub pozaszkolnych obowiązuje noszenie munduru wyjściowego z białą koszulą.
4. W okresie wiosenno-letnim dopuszcza się noszenie spodni, spódnic, koszul z krótkim rękawem bez krawatu po uprzednim złożeniu wniosku przez samorząd szkolny i uzyskaniu zgody Dyrekcji Szkoły.
5. Mundur powinien być czysty i wyprasowany.
6. Obowiązuje obuwie zielone, brązowe lub czarne. Zabrania się noszenia do munduru obuwia sportowego.
7. Obowiązuje okrycie zimowe w kolorze mundurowym lub w odcieniu zbliżonym.
8. Obowiązują skarpety i rajstopy w kolorze zielonym, brązowym lub czarnym, zgodnym z kolorem obuwia.
9. Dopuszcza się okrycia głowy, szaliki i rękawiczki w kolorze zielonym, brązowym lub czarnym.
10. Dystynkcje i oznaki identyfikacyjne obowiązują przy mundurze wyjściowym.
11. Dopuszcza się możliwość noszenia zadbanej brody, pod warunkiem jej zapuszczenia w czasie przerw świątecznych oraz w czasie ferii letnich i zimowych. W innym wypadku uczeń na zajęciach lekcyjnych i praktycznych powinien być ogolony.
12. Włosy uczniów i uczennic powinny być czyste i uczesane, a uczniów dodatkowo krótkie, zaś fryzura powinna spełniać warunki zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
13. Zabrania się noszenia ozdób, niepasujących do munduru i sprzecznych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
14. Ewentualny makijaż powinien być stonowany, a manikiur dyskretny.
15. Kontrola kompletności umundurowania odbywa się na bieżąco w trakcie zajęć przez wychowawcę klasy i nauczycieli prowadzących zajęcia oraz co najmniej dwa razy w roku na apelach mundurowych.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Technikum Leśnego w Tucholi
im. Adama Loreta w dniu 18 grudnia 2019 roku.

 


……………………………………..
podpis Dyrektora Technikum Leśnego
w Tucholi im. Adama Loreta

 

>>Pobierz w formie PDF<<

………………..………….……….………….
pięczęć szkoły

Regulamin ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
i PRAKTYK ZAWODOWYCH
w TECHNIKUM LEŚNYM w TUCHOLI im. ADAMA LORETA
z dnia 18 grudnia 2019 roku

I Postanowienia ogólne

1. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy pobierających naukę w TL w Tucholi są integralną częścią podstaw programowych kształcenia w zawodzie Technik Leśnik.
2. Wszyscy uczniowie i słuchacze obowiązkowo biorą udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych.
3. Kierownik szkolenia praktycznego sprawuje nadzór nad prawidłowością i przebiegiem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w TL w Tucholi.
4. Opiekę nad uczniami podczas sezonowych praktyk zawodowych sprawują instruktorzy (l-czy, pod-czy) z uprawnieniami pedagogicznymi i z minimalnym trzyletnim okresem zatrudnienia w LP, wyznaczeni na każdy rok szkolny przez Nadleśniczego Nadleśnictwa współpracującego z TL w Tucholi przy realizacji praktyk zawodowych.
5. Opiekę nad uczniami i słuchaczami podczas zajęć praktycznych sprawują nauczyciele przedmiotów zawodowych (instruktorzy) (2 nauczycieli – względy transportowe, bhp oraz specyfika pracy w terenie otwartym) oraz instruktor (leśniczy) na terenie którego odbywają się zajęcia praktyczne.
6. Za organizację i przebieg praktyk zawodowych prowadzonych przez instruktorów z ramienia Nadleśnictwa odpowiada wyznaczony przez Nadleśniczego instruktor przedmiotowej praktyki zawodowej.
7. Dokumentację programową i formalno-prawną, instruktorzy z ramienia Nadleśnictwa ustalają i koordynują z KSP (kierownik szkolenia praktycznego).
8. Za organizację i przebieg zajęć praktycznych odpowiada instruktor (nauczyciel biorący udział w zajęciach praktycznych) wyznaczony przez KSP.
9. Dokumentację programową i formalno-prawną, instruktorzy zajęć praktycznych ustalają i koordynują z KSP
10. Instruktorzy (nauczyciele przedmiotów zawodowych) w celu właściwego przygotowania zajęć współpracują z leśniczym (instruktorem).
11. Zajęcia praktyczne w terenie (po wcześniejszym uzgodnieniu) są prowadzone przez nauczycieli (instruktorów). Leśniczy (instruktor) pełni rolę organu doradczego.
12. Wyjazd na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywa się z podwórza gospodarczego TL w Tucholi o godzinie wskazanej w harmonogramie wyjazdów.
13. Uczniowie winni są stosować ustaloną odzież ochronną (spodnie, kurtka, buty, rękawiczki, nakrycie głowy), za którą ponoszą materialną odpowiedzialność. W przypadku lekkiego uszkodzenia odzieży (zerwanie guzika itd.) do naprawy zobowiązuje się ucznia, który zniszczenie naprawia we własnym zakresie.
14. W celu właściwej organizacji wyjazdów instruktorzy odpowiadający za przebieg zajęć praktycznych i praktyk zawodowych przybywają na miejsce zbiórki minimalnie na 15 min. przed planowanym wyjazdem w celu sprawdzenia pobrania przez klasę posiłków, narzędzi, środków pomocniczych i bhp oraz w celu sprawdzenia ilościowego stanu klasy.
15. Przewodniczący klasy ustala harmonogram dyżurów dla poszczególnych sekcji na każde z zajęć:
– „narzędziowa” – 4 osoby;
– „śniadaniowa” – 4 osoby;
– „szatniowa” – 2 osoby;
– „apteczkowa” – 1 osoba.
Harmonogram musi być z góry ustalony na bieżący semestr szkolny. W przypadku nieobecności ucznia wyznaczonego do jednego z powyższych zadań, jego miejsce zajmuje kolejna osoba wyznaczona przez przewodniczącego klasy lub osobę pełniącą jego funkcję w danym dniu. Harmonogram winien być umieszczony w szatni uczniów i dostępny do wglądu.
16. Przed wyjazdem na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe instruktorzy osobiście potwierdzają stan przygotowania klasy do wzięcia udziału w zajęciach terenowych u opiekuna narzędziowni i opiekuna odzieżowni.
17. Na zbiórce przed wyjazdem na zajęcia instruktorzy pytają o stan zdrowia uczniów/słuchaczy. Każdą niedyspozycję należy zgłosić, a o dalszych losach niedysponowanego decyduje instruktor zajęć.
18. Do zbiórki i raportu uczniowie przystępują w ustalonej postawie: odpowiednio godnej, z nakryciem głowy i zapiętym ubraniem roboczym.
19. Po powrocie z zajęć terenowych instruktorzy osobiście dopilnowują zdania przez młodzież narzędzi, odzieży i środków kuchennych.
20. Za środki dydaktyczne pomocne przy realizacji zajęć terenowych (np. tablice przenośne wraz z osprzętem) odpowiadają indywidualnie instruktorzy zajęć praktycznych i opiekunowie praktyk terenowych.
21. Ze względu na okoliczność zniszczenia, zagubienia bądź uszkodzenia narzędzi, odzieży ochronnej, sprzętu kuchennego instruktor sporządza notatkę służbową z podaniem przyczyny przedmiotowej okoliczności, którą przekazuje do KSP (maksymalnie 1 dzień później od zaistniałego zdarzenia) oraz w tym samym dniu informuje o zdarzeniu osobę odpowiedzialną materialnie (np. uszkodzona pilarka – informacja KSP i opiekun narzędziowni).
22. W przypadku niespodziewanego braku jednego z instruktorów w dzień wyjazdu danej klasy drugi z instruktorów na 5 min. przed planowanym wyjazdem powiadamia o tym fakcie KSP lub jeśli jest to niemożliwe to Dyrektora Szkoły.
23. W sytuacji opisanej w pkt 22 decyzję o wyjeździe klasy na zajęcia terenowe podejmuje KSP lub Dyrektor Szkoły.
24. Do obowiązków służbowych poszczególnych instruktorów zajęć praktycznych należy zapoznanie się z tematyką oraz przygotowanie zajęć następnych mających przebieg cykliczny.
25. W sprawach służbowych i organizacyjnych zajęć praktycznych instruktorzy (nauczyciele) mogą korzystać ze środków medialnych szkoły (np. internet, telefon służbowy itp.).

II Organizacja techniczna zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

1. Dokumentację praktyk zawodowych i zajęć praktycznych (harmonogramy, listy klas, protokoły bhp, sprawozdania z realizacji zajęć i rozkłady tematów), harmonogramy wyjazdów przygotowuje KSP. Harmonogramy wyjazdów zostają przekazane przez KSP do narzędziowni, odzieżowni, dla kierowców przewożących uczniów, dla kierownika stołówki, dla kierownictwa Nadleśnictw współpracujących ze szkołą, dla leśniczych (instruktorów) oraz do wiadomości wszystkich nauczycieli TL w Tucholi.
2. Dokumentacja praktyk zawodowych zostaje przekazana przez KSP do leśniczych (instruktorów) na minimum jeden tydzień przed planowanym rozpoczęciem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych celem zapoznania się z tematyką.
3. Praktyki zawodowe kończą się sprawdzeniem wiadomości przez leśniczego (instruktora) i wystawieniu oceny końcowej za zrealizowaną praktykę.
4. Prowadzący zajęcia na bieżąco weryfikują wiedzę uczniów nabytą podczas zajęć. Formami sprawdzającymi poziom wiedzy mogą być: odpowiedź ustna, kartkówka, sprawdzian.
5. Oceny podczas zajęć praktycznych wystawia nauczyciel (instruktor) po uzgodnieniu z drugim nauczycielem (instruktorem) i instruktorem (leśniczym).
6. Uczeń/słuchacz prowadzi dziennik praktyk i zajęć praktyczny (załącznik do regulaminu).


III Uczeń zobowiązany jest:

1. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, instruktorów zawodu, opiekunów praktyk, pozostałych pracowników oraz swoich kolegów.
2. Przychodzić na zajęcia punktualnie, każdorazową nieobecność usprawiedliwiać wcześniej, a w razie braku takiej możliwości u swojego nauczyciela zawodu, przedstawiając świadectwo lekarskie lub inne zaświadczenie usprawiedliwiające nie dalej niż po upływie dwóch dni od chwili przerwania zajęć. Na okoliczność zwolnienia uzyskać wpis do dzienniczka przez prowadzącego zajęcia.
3. Posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczalności do zajęć praktycznych.
4. Starannie prowadzić dzienniczek zajęć.
5. Uważnie słuchać instruktażu nauczyciela (instruktora) i w całej rozciągłości stosować przy wykonywaniu prac.
6. Znać i przestrzegać przepisy bhp przekazanie na odbytych szkoleniach.
7. Dbać o ubrania robocze, narzędzia pracy i środowisko przyrodnicze.
8. Dbać o czystość środków transportu.
9. Zgłaszać do prowadzącego zajęcia wszystkie wypadki zaistniałe podczas wykonywania czynności oraz uszkodzenia narzędzi i urządzeń pracy.
10. Po zakończeniu pracy, narzędzia i wszelki sprzęt oczyścić i zdać do magazynu.
11. Zgłaszać do prowadzącego zajęcia o złym stanie zdrowia.

IV Uczniowi nie wolno:

1. Podczas pracy bez wiedzy nauczyciela, instruktora zmieniać przydzielone miejsce pracy.
2. Bez wiedzy nauczyciela, instruktora dokonywać żadnych napraw urządzeń grożących zdrowiu i życiu.
3. Podczas zajęć nosić różnych ozdób oraz nosić uszkodzone ubranie, które mogły by być przyczyną wypadku przy pracy.
4. Stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i otoczenia.
5. Korzystać z telefonu i innych urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

 


V Kary:

1. Za wykroczenie na zajęciach, uczeń może dostać upomnienie, naganę do wykluczenia z zajęć włącznie.
2. Szkody wyrządzone z winy ucznia pokrywa uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) w terminie do następnego ujętego w planie zajęcia bądź w terminie uzgodnionym z KSP.

VI Uczniowska instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy:

1. Uczniowi nie wolno przystąpić do pracy bez przeszkolenia z zakresu bhp na danym stanowisku pracy.
2. Nie wolno czynnie uczestniczyć w zajęciach praktycznych bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego o możliwości odbywania tych zajęć.
3. Uczeń powinien znać i przestrzegać przepisy bezpieczeństwa obowiązujące na danym stanowisku pracy.
4. Powinien uważnie słuchać i stosować się do wskazówek i zaleceń osób prowadzących zajęcia.
5. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan narzędzi, swoje stanowisko pracy i zachować bezpieczny odstęp od innych uczestników tych zajęć.
6. Przy pracy maszynami zachować szczególną ostrożność, zapoznając się wcześniej z ich bezpieczna obsługą.
7. Uczeń powinien przestrzegać i zwracać uwagę kolegom w czasie pracy i osobą postronnym na grożące niebezpieczeństwo i wspólnie działać w podnoszeniu higieny i bezpieczeństwa pracy.
8. W razie wypadku lub skaleczenia, powinien natychmiast meldować prowadzącemu zajęcia.
9. Uczeń powinien obowiązkowo używać odzieży roboczej i ochronnej dostosowanej do wykonywanej czynności.
10. Dbać o higienę osobistą, odzież i stanowiska pracy.
11. Uczeń nie może wykonywać żadnej pracy, której nie zlecił mu prowadzący te zajęcia.
12. Zabronione jest dokonywanie zmian w zabezpieczeniach urządzeń.
13. Przy wykonywaniu prac nie powinien kierować się brawurą, która może prowadzić do stałego uszczerbku na zdrowiu.
14. Uczeń powinien ściśle przestrzegać zasad bezpiecznego przenoszenia i przewożenia narzędzi pracy.
15. Uczeń powinien ściśle przestrzegać zasad przepisów ruchu drogowego i dostosować się do uwag i zaleceń kierowców w czasie dojazdu na zajęcia.

DZIENNIK PRAKTYK
i ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH


Jan Kowalski

 

 


Technikum Leśne
w TUCHOLI
im. Adama Loreta

 


Kl. ……. Kl. ……. Kl. …….
2019/2020 2020/2021 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi dotyczące dziennika praktyk i zajęć praktycznych

1. Dziennik praktyk ma być prowadzony starannie i czysto, ma służyć uczniowi przez cały okres nauki w Technikum Leśnym.
2. Dziennik praktyk uczeń uzupełnia każdorazowo po zakończeniu jednego rodzaju zajęć na praktykach lub przy zmianie miejsca pracy bądź zajęć praktycznych.
3. W pierwszej rubryce uczeń wpisuje daty wykonania poszczególnych prac, w drugiej rubryce dokładny opis miejsca pracy, w trzeciej rubryce uczeń wpisuje rodzaj wykonywanej pracy z uwzględnieniem jej charakteru.
4. Każdorazowo po zakończeniu jednego rodzaju pracy, uczeń przedstawia kierownikowi praktyk dziennik do sprawdzenia i podpisu.
5. Po zakończeniu praktyk uczeń pisze pracę kontrolną na temat wyznaczony przez kierownika praktyk.
6. Dziennik praktyk i zajęć praktycznych uczeń składa kierownikowi do oceny.
7. Dziennik wydany jest uczniowi każdorazowo przed rozpoczęciem nowej praktyki.
8. Po zakończeniu praktyk w szkole, dziennik podlega sprawdzeniu i zostaje zwrócony uczniowi jako dokument indywidualnego odbycia praktyki przez ucznia.
9. Dziennik jest przedkładany do oceny i kontroli podczas odbywanych praktyk i zajęć praktycznych.

 

Lp.
Rok i klasa
Miejsce odbywania praktyk
Czas trwania
Typ i rodzaj praktyki
Ocena

Uczeń Jan Kowalski z klasy I f został skierowany na praktyki do Nadleśnictwa …………………………., Leśnictwa …………………………. w terminie od …………………2019 do …………………… 2019 roku

 

……………………………….. ……………………………….
Pieczątka szkoły Pieczątka KSP

 

 

Wylegitymowany uczeń Jan Kowalski, z kl. Ia stawił się w dniu ………………. 2019 roku celem odbycia praktyki.


……………………………………..
Pieczątka i podpis
Instruktora ze strony Nadleśnictwa

>>Pobierz w formie PDF<<

………………..………….……….………….
pięczęć szkoły

Regulamin RADY PEDAGOGICZNEJ
TECHNIKUM LEŚNEGO w TUCHOLI im. ADAMA LORETA
z dnia 18 grudnia 2019 roku


PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949) oraz akty wykonawcze
2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 Zasady ogólne
Rozdział 2 Kompetencje Rady Pedagogicznej
Rozdział 3 Zadania Przewodniczącego Rady Pedagogicznej
Rozdział 4 Zadania członków Rady Pedagogicznej
Rozdział 5 Dokumentacja prac Rady Pedagogicznej
Rozdział 6 Postanowienia końcowe

 

Rozdział 1
Zasady ogólne


1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły powołanym do realizacji jej zadań statutowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą:
1) dyrektor szkoły jako przewodniczący;
2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole bez względu na rodzaj stosunku pracy i jej wymiar czasu jako członkowie.
3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać również udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, w szczególności:
1) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;
2) przedstawiciele rady rodziców;
3) przedstawiciele samorządu uczniowskiego;
4) współpracujący ze szkołą pracownicy Lasów Państwowych;
5) pracownicy niepedagogiczni.
4. Udział osób wymienionych w ust. 3 może zostać ograniczony do konkretnych punktów obrad.

Rozdział 2
Kompetencje Rady Pedagogicznej


1. Do podstawowych zadań rady pedagogicznej należy:
1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
2) okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły;
3) organizowanie wewnętrznego samokształcenia w ramach Wewnątrzszkolnego Doradztwa Nauczycieli;
4) upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego;
5) współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów.
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym:
a) wyrażania zgody na egzamin klasyfikacyjny na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów);
b) promowania do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
7) ustalanie regulaminu swojej działalności;
8) przedstawianie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
9) przygotowanie projektu statutu szkoły;
10) uchwalanie statutu szkoły;
11) zatwierdzanie wniosków zespołów przedmiotowych oraz stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę.
3. Na zebraniu rada pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy szkoły,  w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom szkoły odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) kandydata zgłaszającego się spośród członków rady do konkursu na dyrektora szkoły;
6) pracę dyrektora szkoły w ramach dokonywanej przez organ prowadzący szkołę oceny pracy dyrektora;
7) kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczej w szkole;
4. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły.
6. Rada pedagogiczna może wystąpić do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z pełnienia funkcji kierowniczej.
7. W przypadku określonym w ust. 5 i 6 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
8. Rada pedagogiczna wybiera spośród członków dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący szkołę do wyłonienia dyrektora szkoły w głosowaniu tajnym.
9. Rada pedagogiczna ustanawia nagrody dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w określonej dziedzinie, ustalając wzór odznaki oraz warunki jej uzyskania.


Rozdział 3
Zadania Przewodniczącego Rady Pedagogicznej


1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który zobowiązany jest do:
1) przygotowania, zwoływania i prowadzenia zebrania rady;
2) opracowania projektu porządku obrad rady, który członkowie rady otrzymują nie
później aniżeli na trzy dni przed zebraniem rady; projekt porządku obrad oraz
wszelkie zgłaszane zmiany zatwierdza rada na swoim zebraniu;
3) realizacji uchwał rady;
4) analizowania stopnia realizacji uchwał rady.
5) zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz jego
zmianami, a także omawiania trybu i form jego realizacji;
2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu realizacji uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
3. Członek rady pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) przestrzegania postanowień prawa oświatowego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora szkoły;
2) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady, jej komisjach i stałych lub doraźnych zespołach powołanych przez radę oraz wewnętrznym samokształceniu w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego;
3) realizowania uchwał rady, nawet jeśli zgłosił do nich swoje zastrzeżenia;
4) składania wniosków i przygotowywania projektów uchwał;
5) składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań;
6) przestrzegania tajemnicy służbowej i nieujawniania spraw omawianych na posiedzeniach rady, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli lub pracowników szkoły.


Rozdział 4
Zadania członków Rady Pedagogicznej


1. Rada pedagogiczna wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.
2. Rada pedagogiczna obraduje w pełnym składzie na zebraniach lub powołanych przez siebie komisjach i zespołach skupiających wybraną część członków rady.
3. Zebranie rady pedagogicznej może być organizowane z inicjatywy lub na wniosek:
1) dyrektora szkoły;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) organu prowadzącego szkołę;
4) co najmniej 1/3 członków rady.
4. Dyrektor powiadamia członków rady pedagogicznej o zebraniu przynajmniej na 3 dni przed jej terminem, określając jego termin i godzinę wraz z projektem porządku obrad rady.
5. Zebrania nadzwyczajne rady pedagogicznej mogą być zwoływane w trybie natychmiastowym, bez zachowania wymaganego w §4 ust 4 trzydniowego okresu powiadomienia.
6. Zebrania rady pedagogicznej organizowane są:
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego;
2) w związku z podjęciem uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
4) w miarę bieżących potrzeb.
7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków z zastrzeżeniem, że w przypadku równości głosów rozstrzygającym jest głos przewodniczącego.
8. Głosowanie nad przyjęciem uchwały może się odbywać w trybie jawnym lub tajnym, przy czym tryb głosowania nad uchwałą ustala rada pedagogiczna w głosowaniu jawnym.
9. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki przez członków rady pedagogicznej, natomiast głosowanie tajne poprzez wypełnienie karty do głosowania.
10. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący rady, natomiast głosowanie tajne trzyosobowa komisja skrutacyjna, której członkowie wybierani są spośród obecnych na zebraniu członków.
11. Wyniki głosowania tajnego dołączone są do protokołu rady pedagogicznej.
12. Osoby zaproszone na zebranie rady pedagogicznej i nie będące jej członkami, posiadają głos doradczy i nie biorą udziału w głosowaniu.
13. Rada pedagogiczna powołuje w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne zespoły i komisje, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli.
14. Pracą zespołu i komisji kieruje przewodniczący wyłoniony przez członków komisji lub zespołu, a powołany przez radę.
15. Każda komisja i zespół składa na zebraniu rady pedagogicznej sprawozdanie z wyników swojej pracy, formułując opinie lub wnioski do zatwierdzenia.
16. Członkowie rady pedagogicznej usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady u jej przewodniczącego na piśmie.

 


Rozdział 5
Dokumentacja prac Rady Pedagogicznej


1. Funkcję protokolanta zebrania rada pedagogiczna powierza nauczycielowi wybranemu spośród obecnych na zebraniu członków rady.
2. Z zebrania rady pedagogicznej sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów.
3. Protokół zebrania wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
4. Za przechowywanie protokołów z zebrań rady pedagogicznej, komisji i zespołów odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
5. Członkowie rady pedagogicznej mogą zapoznać się z treścią protokołu i zgłosić ewentualnie poprawki przewodniczącemu rady, o których wprowadzeniu w formie poprawek do protokołu decyduje się na następnym zebraniu.
6. Protokół z zebrania rady pedagogicznej jest zatwierdzany na jej następnym zebraniu poprzez przyjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
7. Podstawowym dokumentem działalności rady jest przesznurowana, opieczętowana i podpisana przez dyrektora księga protokołów, opatrzona klauzulą: „księga zawiera ….. stron i obejmuje okres pracy rady od dnia …… do dnia …….”
8. Księgę protokołów udostępnia się do wglądu:
1) nauczycielom szkoły;
2) upoważnionym przedstawicielom organów sprawujących nadzór pedagogiczny;
3) upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
9. Protokół sporządza się wg następującej struktury:
1) tytuł zebrania;
2) ustalenia formalne;
3) przebieg obrad;
4) osoba prowadząca obrady;
5) porządek obrad z adnotacją na czyj wniosek i o jaki punkt został on rozszerzony lub zmniejszony;
6) zapis treści przyjętych wniosków, uchwał i rozstrzygnięć;
7) przebieg zebrania po wyczerpaniu porządku obrad oraz omawiane wolne wnioski;
8) zapis końcowy;
9) podpisy.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe


1. Rada pedagogiczna posiada kompetencje Rady Szkoły.
2. Rada pedagogiczna ma obowiązek aktualizować regulamin wraz z dokonywanymi zmianami w przepisach oświatowych.
3. Nowelizację regulaminu działania rady pedagogicznej wprowadza się aneksem
w drodze uchwały.
4. Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych zapisów.
5. Każdy członek rady pedagogicznej uprawniony jest do zgłaszania wniosków o zmianę zapisów regulaminu.
6. Wszystkich zmian w formie uchwały przedstawianej przez przewodniczącego rada pedagogiczna dokonuje na swoim zebraniu.
7. Traci moc regulamin z dnia 11 września 2013 roku.


Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Technikum Leśnego w Tucholi
im. Adama Loreta w dniu 18 grudnia 2019 roku.

 

 

……………………………
Podpis Przewodniczącego Rady Pedagogicznej Technikum Leśnego w Tucholi

>>Pobierz w formie PDF<<

………………..………….……….………….
pięczęć szkoły

Regulamin SALI GIMNASTYCZNEJ
TECHNIKUM LEŚNEGO w TUCHOLI im. ADAMA LORETA
z dnia 18 grudnia 2019 roku

1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć związanych z kulturą fizyczną i sportem szkolnym.
2. Opiekę nad salą gimnastyczną sprawują nauczyciele wychowania fizycznego.
3. Za utrzymanie czystości w sali i szatni odpowiadają wszyscy użytkownicy oraz panie sprzątające.
4. Przebywanie w sali gimnastycznej bez obecności nauczyciela lub innej osoby prowadzącej zajęcia jest zabronione.
5. Zabrania się ćwiczeń na przyrządach bez opieki prowadzącego zajęcia.
6. Wszystkich ćwiczących obowiązują strój gimnastyczny i obuwie sportowe specjalnie do tego celu przeznaczone.
7. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając ubranie i obuwie w należytym porządku.
8. Biżuterię, zegarki, pieniądze i inne wartościowe przedmioty można składać u osoby prowadzącej zajęcia.
9. Za rzeczy pozostawione w szatni nauczyciele wychowania fizycznego nie odpowiadają.
10. Za stan techniczny sali oraz jej wyposażenie odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
11. Za stan techniczny przyborów i przyrządów do ćwiczeń oraz za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odpowiadają nauczyciele i instruktorzy prowadzący zajęcia.
12. Za wypadki wynikłe ze złego stanu technicznego sali gimnastycznej oraz z powodu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nauczyciele wychowania fizycznego nie odpowiadają.
13. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali tylko za zgodą dyrektora szkoły.
14. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne nieprzestrzegające regulaminu tracą prawa do korzystania z sali gimnastycznej.
15. Powyższy regulamin dotyczy wszystkich użytkowników sali gimnastycznej.

Życzymy przyjemnych i pożytecznych zajęć oraz dobrych wyników sportowych!

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Technikum Leśnego w Tucholi
im. Adama Loreta w dniu 18 grudnia 2019 roku.

 


……………………………………..
podpis Dyrektora Technikum Leśnego
w Tucholi im. Adama Loreta

>>Pobierz w formie PDF<<

………………..………….……….………….
pięczęć szkoły

Regulamin Samorządu UCZNIOWSKIEGO
TECHNIKUM LEŚNEGO w TUCHOLI im. ADAMA LORETA
z dnia 18 grudnia 2019 roku


§ 1
Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.§ 2
Podstawa prawna

Samorząd uczniowski, działający w Technikum Leśnym w Tucholi, zwany dalej SU, działa na podstawie artykułu 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), Statutu Szkoły Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3
Cele samorządu

1. Samodzielne rozwiązywanie problemów uczniów oraz partnerstwo w stosunkach z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

§ 4
Zadania samorządu

l. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
2. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
3. Współudział w organizacji, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
4. Inspirowanie do udziału w pracy społecznie – użytecznej w środowisku i w szkole.
5. Zapobieganie konfliktom między uczniami nauczycielami poprzez zgłaszanie ich dyrektorowi szkoły lub opiekunom klas.

§ 5
Prawa samorządu

1. Przedstawianie propozycji do planu pracy szkoły wynikającej z potrzeb i zainteresowań uczniów.
2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.
3. Wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki, korzystanie z radiowęzła, apeli w celu informowania uczniów o swej działalności.
4. Przedstawianie i opiniowanie uczniów do stypendiów, miejsc w internacie i innych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży szkolnej.
5. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole.
6. Wydawanie opinii o uczniach, którym grozi kara regulaminowa.
7. Udział przedstawicieli z głosem doradczym w zebraniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych szkoły i internatu.
8. Wskazanie kandydatów na opiekuna SU spośród członków rady pedagogicznej zgłoszonych do dyrektora szkoły.
9. Posiadanie własnych funduszy, finansowanie własnej działalności, dysponowanie funduszami w porozumieniu z opiekunem samorządu szkolnego. Fundusze samorządu mogą być tworzone:
a) z kwot uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez,
b) ze środków przekazanych przez radę rodziców, organizacje.
10. Fundusze samorządu powinny być zdeponowane na rachunku Rady Rodziców. Operacje finansowe i dokumentacja powinny być dokumentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6
Struktura samorządu

1. Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a samorząd klasowy wszyscy uczniowie klasy.
2. Najwyższą władzą ww. samorządów jest ogólne zebranie członków.
3. Władzą wykonawczą są rady samorządu:
a) szkolnego, w skład którego wchodzi 5 osób,
b) klasowego, który stanowią: przewodniczący klasy, zastępca przewodniczącego, skarbnik
4. Wybory do rad samorządów odbywają się według ordynacji ustanowionej przez ogólne zebranie członków samorządu.
5. Opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy klas, opiekunem samorządu szkolnego- nauczyciel powołany przez dyrektora szkoły.
6. Kadencja rad samorządów trwa przez 1 rok.
7. Uczeń przestaje być członkiem rady samorządu szkolnego:
a) po upływie kadencji,
b) jeżeli w czasie kadencji otrzyma naganę dyrektora szkoły, ocenę naganną lub nieodpowiednią z zachowania lub na wniosek grupy uczniów na ogólnym zebraniu samorządu szkolnego udzielającej votum nieufności.
8. Uczeń przestaje być członkiem rady samorządu klasowego:
a) po upływie kadencji, 
b) jeżeli odwoła go zebranie samorządu klasowego.

§ 7
Obowiązki Rady Samorządu Szkolnego i Klasowego

1. Rady samorządów współpracują z wychowawcami klas i władzami szkoły, konsultując z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.
2. Rady samorządów informują ogół uczniów o swej działalności i składają im sprawozdania. Przekazywanie informacji odbywa się poprzez:
a) spotkania rady samorządu szkolnego z przedstawicielami rad samorządów klasowych,
b) apele szkolne,
c) wywieszanie informacji w gablocie samorządu,
d) zamieszczanie informacji na telewizorze w holu szkoły na pierwszym piętrze.
3. Sprawozdanie z działalności powinno odbywać się, co najmniej raz w roku na ogólnym zebraniu samorządu.
4. Zebrania i narady rad samorządów odbywają się w czasie wolnym od zajęć szkolnych i są protokółowane.
5. Rady samorządów mogą dokonywać wymiany doświadczeń i podejmować wspólne przedsięwzięcia z radami samorządów innych szkół.

§ 8
Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Szkolnego

1. Wybory do rady samorządu szkolnego są równe, tajne, powszechne i odbywają się raz w roku szkolnym w I semestrze, a udział w nich biorą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Termin wyborów ogłasza aktualna rada samorządu szkolnego na trzy tygodnie przed wyborami. Rada spośród siebie wybiera komisję wyborczą.
3. W ciągu dwóch pierwszych tygodni, po ogłoszeniu terminu wyborów mogą być zgłaszani kandydaci do przyszłej rady samorządu. Kandydat nie może mieć obniżonej oceny z zachowania w ostatnim semestrze przed wyborami, nagany dyrektora lub kierownika internatu w trakcie trwania kampanii.
4. Kandydatami mogą być uczniowie klas I-III technikum czteroletniego i/lub uczniowie klas I-IV technikum pięcioletniego.
5. Zgłaszać kandydatów mogą po wyrażeniu ich zgody:
a) samorządy klasowe wybierając kandydatów na zebraniu w głosowaniu tajnym lub jawnym w liczbie 1 – 2;
b) organizacje szkolne i koła zainteresowań w liczbie 1.
6. W ostatnim tygodniu przed wyborami odbywa się prezentacja kandydatów. Formy prezentacji przyjmuje i ustala komisja wyborcza na wniosek zainteresowanych.
7. Komisja wyborcza przygotowuje karty wyborcze. Na kartach znajduje się;
a) spis kandydatów w porządku alfabetycznym;
b) klasa,
c) miejsce na postawienie znaku „x”.
8. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku wybranej osoby; głos uznany jest za ważny, jeżeli wyborca postawił nie więcej niż 5 znaków „x” na karcie wyborczej.
9. Wybrana Rada Samorządu wybiera spośród siebie funkcyjnych w ciągu trzech dni.
10. Komisja wyborcza powołuje spośród uczniów klas 4 komisję skrutacyjną w liczbie 4 osób, która ustala wyniki wyborów.
11. Komisja wyborcza ogłasza pełne wyniki wyborów na drugi dzień po wyborach, w gablocie samorządu szkolnego lub na ekranie telewizora w holu szkoły.
12. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów i nie pozwala to na ustalenie składu rady samorządu, należy przeprowadzić dodatkowe wybory spośród osób, które uzyskały jednakową liczbę głosów.
13. Jeżeli w głosowaniu weźmie udział mniej niż 20% społeczności uczniowskiej, wybory
uważa się za nieważne i należy je powtórzyć.
14. Wybory do rady samorządu szkolnego mogą odbywać się podczas zajęć dydaktycznych.

§ 9
Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Klasowego

1. Wybory do samorządu są tajne i odbywają się we wrześniu bieżącego roku na godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy.
2. Kandydatów zgłaszają uczniowie danej klasy lub wychowawca k1asy.
3. Osoby proponowane na członków rady samorządu muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
4. Kandydatem nie może być uczeń z oceną obniżoną z zachowania w ostatnim semestrze przed wyborami oraz uczeń, który otrzymał naganę dyrektora lub kierownika w trakcie trwania kampanii.
5. Kandydatów w liczbie nie mniej niż 3 wypisuje się na tablicy.
6. Uczniowie głosują poprzez wypisanie na kartce do 3 wybranych nazwisk.
7. Członkami rady samorządu klasowego zostają osoby z największą ilością głosów.
8. Rada samorządu wybiera funkcyjnych spośród swoich członków.
9. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową ilość głosów i nie pozwala to na ustalanie składu rady samorządu, należy przeprowadzić dodatkowe wybory spośród osób, które uzyskały jednakową liczbę głosów.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Regulamin SU jest opracowywany przez opiekuna SU i radę SU, a następnie przedstawiany do akceptacji dyrekcji szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
2. Zmiany Regulaminu SU uchwalane są podczas obrad Rady Samorządu Uczniowskiego
i każdorazowo przedstawiane do akceptacji pozostałym organom szkoły.
3. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
4. Regulamin wchodzi w życie w momencie parafowania go przez dyrektora szkoły.


Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Technikum Leśnego w Tucholi
im. Adama Loreta w dniu 18 grudnia 2019 roku.

 

……………………………………..
podpis Dyrektora Technikum Leśnego
w Tucholi im. Adama Loreta

>>Pobierz w formie PDF<<

REGULAMIN KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

W DZIEDZINIE LEŚNICTWA

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY LES.02.

Gospodarowanie zasobami leśnymi;

w ramach zawodu Technik Leśnik 314301

 

Autor: dr inż. Piotr Marciniak – Technikum Leśne w Tucholi

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Rodzaj kształcenia

Kurs kwalifikacyjny – należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji (art. 3 pkt  20 ustawy o systemie oświaty znowelizowanej w dniu 19 sierpnia 2011 r.).

Kluczowe zagadnienia dotyczące kształcenia w formach pozaszkolnych, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych opisane są w następujących aktach prawnych:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz
  ze zmianami (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 991)
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 • ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)
 • rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego
  w formach pozaszkolnych z dnia 19 marca 2019 r. (Dz. U., poz. 652).
 • rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 26 lipca 2019 r. (Dz. U., poz. 1533).

Ramowy charakter programu oznacza, że treści w nim zawarte mają pewien poziom ogólności, co umożliwia organizatorowi kształcenia uwzględnienie:

 • aktualnych treści wynikających z rozwoju nauk leśnych i zmieniającego się stanu prawnego,
 • potrzeb i problemów regionu w treściach kształcenia,
 • indywidualnych doświadczeń uczestników szkolenia,
 • realnych możliwości własnych w zakresie kształcenia podyplomowego w tym, rozszerzenia programu o treści nadobowiązkowe.

Ramowy program kursu kwalifikacyjnego obejmuje:

 • część teoretyczną,
 • część praktyczną – zajęcia praktyczne,
 • część praktyczną – praktyka zawodowa.

Organizator kształcenia (TL w Tucholi), na podstawie ramowego programu sporządza program kształcenia. Program kształcenia uwzględnia wszystkie elementy przedmiotów wskazanych w planie nauczania ramowego programu, jednak treści kształcenia mogą być dostosowane do warunków i potrzeb lokalnych. Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia ramowego programu jest dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązującym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych umiejętności gwarantuje, że każdy absolwent kursu kwalifikacyjnego będzie posiadać takie same kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie podyplomowe oraz trybu kształcenia.

Poszczególne przedmioty ramowego programu zawierają cel, treści nauczania oraz wykaz umiejętności wynikowych, odnoszące się zarówno do zajęć teoretycznych jak
i praktycznych. W planie nauczania wskazane są wyłącznie miejsca realizacji zajęć praktycznych, dlatego też organizator oprócz programu kształcenia teoretycznego obowiązany jest opracować program szkolenia praktycznego. Program ten powinien zawierać cel i umiejętności. Jednocześnie program zajęć praktycznych powinien uwzględniać wykaz zadań (opracowany na podstawie wykazu umiejętności), do zaliczenia których zobowiązany jest uczestnik kursu kwalifikacyjnego. Dokumentację zawierającą potwierdzenie zaliczenia poszczególnych zadań opracowuje organizator kształcenia. Stanowi ona wewnętrzny dokument organizatora.

  

Informacja o zawodzie technik leśnik

Technik leśnik zajmuje się planowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem prac z zakresu gospodarki leśnej: szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu. Nadzoruje czynności podległych mu pracowników, prowadzi dokumentację materiałową, sprawuje nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami, dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonywanych prac. Praca technika leśnika odbywa się na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych w lesie lub szkółkach leśnych. Może odbywać się też w pomieszczeniach produkcyjnych oraz biurowych. Technik leśnik może pracować w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, w lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych oraz w przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i sfer zieleni.

Przykładowe zadania zawodowe to:

− planowanie, organizowanie i nadzorowanie zbioru, przechowywania i przygotowania nasion drzew i krzewów leśnych,

−  kierowanie produkcją szkółkarską,

− ustalanie składu gatunkowego upraw leśnych pod względem odporności na choroby i szkodniki,

− planowanie, organizowanie i nadzorowanie prac odnowieniowych i zalesieniowych,

− prowadzenie akcji zadrzewieniowych,

− organizacja zabiegów pielęgnacyjnych w różnych fazach wzrostu i rozwoju drzewostanu,

− rozpoznawanie zagrożeń powodowanych przez różne czynniki, w tym pożary leśne oraz zapobieganie im,

− określanie wieku drzew i drzewostanów,

− prowadzenie przebudowy drzewostanów,

− dobieranie odpowiednich narzędzi i urządzeń do wykonywania prac leśnych,

− organizowanie prac z zakresu zagospodarowania łowisk leśnych,

− kierowanie ruchem turystycznym narządzanym obszarze leśnym,

− patrolowanie lasu i prowadzenie dochodzenia w przypadku stwierdzonych szkód, kradzieży płodów leśnych i kłusownictwa,

− organizowanie i nadzorowanie pozyskiwania i zrywki drewna,

− sporządzanie stosownej dokumentacji.

 

Cel kształcenia

Celem programu jest przygotowanie kursantów do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

 

Cele szczegółowe kształcenia w zawodzie technik leśnik

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego LES.02. kształcącego w zawodzie technik leśnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

− organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu;

− organizowania prac związanych z ochroną zasobów leśnych;

− prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach;

− prowadzenia prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych;

− organizowania prac związanych z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu.

 

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik leśnik 314301:

LES.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

LES.02.2. Podstawy leśnictwa

LES.02.3. Organizowanie i prowadzenie prac związanych z hodowlą lasu

LES.02.4. Organizowanie i prowadzenie prac związanych z ochroną lasu

LES.02.5. Prowadzenie gospodarki łowieckiej

LES.02.6. Prowadzenie działań związanych z ochroną środowiska oraz funkcjami społecznymi lasu

LES.02.7. Wykonywanie prac pomiarowych i szacunkowych w drzewostanach

LES.02.8. Organizowanie i prowadzenie prac związanych z użytkowaniem zasobów leśnych

LES.02.9. Język obcy zawodowy

LES.02.10. Kompetencje personalne i społeczne

LES.02.11. Organizacja pracy małych zespołów

 

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursu kwalifikacyjnych obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich przedmiotów kształcenia, zawartych w ramowym planie nauczania na kursie kwalifikacyjnym, nie może być on jednak krótszy niż 18 miesięcy i nie dłuższy niż 20 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 890[1] godzin, w tym:

 

LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi

Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin

Liczba godzin

LES.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

LES.02.2. Podstawy leśnictwa

40

LES.02.3. Organizowanie i prowadzenie prac związanych z hodowlą lasu

235

LES.02.4. Organizowanie i prowadzenie prac związanych z ochroną lasu

160

LES.02.5. Prowadzenie gospodarki łowieckiej

30

LES.02.6. Prowadzenie działań związanych z ochroną środowiska oraz

funkcjami społecznymi lasu

40

LES.02.7. Wykonywanie prac pomiarowych i szacunkowych w drzewostanach

120

LES.02.8. Organizowanie i prowadzenie prac związanych z użytkowaniem

zasobów leśnych

215

LES.02.9. Język obcy zawodowy

30

Razem

890

LES.02.10. Kompetencje personalne i społeczne2)

 

LES.02.11. Organizacja pracy małych zespołów2)

 

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego dostosowano do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli dla efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik leśnik na poziomie 65,93%.

2) Nauczyciele wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego powinni stwarzać kursantom warunki do nabywania kompetencji personalnych i społecznych oraz umiejętności w zakresie organizacji pracy małych zespołów.

 

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Liczba godzin przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 182 godziny (65%).

 

Ramowy plan nauczania określony został dla kursowego trybu kształcenia i zawiera liczbę godzin przeznaczoną na realizację poszczególnych kwalifikacji. Z uwagi jednak na lokalne preferencje i potrzeby, prowadzący zajęcia w porozumieniu z kierownikiem kursu mogą dokonać modyfikacji czasu kształcenia w wymiarze nie większym niż 20%. Oznacza to, że 80% czasu przeznaczonego na realizację poszczególnych przedmiotów nie podlega zmianie. Wskazane 20% może być wykorzystane na przesunięcia pomiędzy poszczególnymi przedmiotami lub w części może zostać przeznaczone na realizację zadań w ramach samokształcenia. Organizator w porozumieniu z kierownikiem kursu oraz wykładowcami, ma prawo do modyfikacji czasu trwania kształcenia w zależności od programu realizowanego na kursach kwalifikacyjnych.

 

SPOSÓB ORGANIZACJI KURSÓW

 

Za przebieg i organizację kursu kwalifikacyjnego odpowiedzialny jest organizator kształcenia – Dyrektor Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi.

 

 1. Ramowe plany nauczania

 

Ramowy Plan Nauczania na

kwalifikacyjnym kursie zawodowym LES.02. – Gospodarowanie zasobami leśnymi;

w ramach zawodu Technik Leśnik 314301

 

 

Przedmiot

Liczba godzin – łącznie

(2=3+6)

Liczba godzin do realizacji w szkole (3=4+5)

Część teoretyczna

Zaj. praktyczne

Praktyka zawodowa

Część praktyczna

1

2

3

4

5

6

Hodowla Lasu

200

160

90

70

40

Ochrona Lasu

167

135

95

40

32

Gospodarka Łowiecka

38

30

22

8

8

Edukacja Leśna

23

15

10

5

8

Urządzanie Lasu

146

130

108

22

16

Użytkowanie lasu

200

160

120

40

40

Biologia leśna

38

30

30

8

System Inform. LP (SILP)

95

75

35

40

20

Ekonomika Leśnictwa

60

60

50

10

Maszynoznawstwo leśne

85

75

60

15

10

Język obcy zawodowy

20

20

20

Zajęcia praktyczne

250**

Praktyka zawodowa

182*

Liczba godzin do realizacji w szkole

890

640

250**

Łączna liczba godzin

1072

890

640

250**

182*

 

 

 

 

 

 

* – 182 godziny praktyki terenowej realizowane przez uczestnika kursu kwalifikacyjnego w wybranym przez siebie n-ctwie na podst. skierowania ze szkoły (lub innej jednostki organizacyjnej LP)

** – 250 godzin nie podlega zsumowaniu tzn. zrealizowane w ramach poszczególnych 

przedmiotów

Realizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego LES.02. – Gospodarowanie zasobami leśnymi

Zjazd weekendowy

Semestr I

Semestr II

Semestr III

Semestr IV

Dwa lata szkolne

225 godz.

(9 dwudniowych zjazdów od piątku godz. 15.00 do niedzieli godz. 16.00 – 25 godzin zajęć podczas zjazdu)

225 godz.

(9 dwudniowych zjazdów od piątku godz. 15.00 do niedzieli godz. 16.00 – 25 godzin zajęć podczas zjazdu)

225 godz.

(9 dwudniowych zjazdów od piątku godz. 15.00 do niedzieli godz. 16.00 – 25 godzin zajęć podczas zjazdu)

215 godz.

(7 dwudniowych zjazdów od piątku godz. 15.00 do niedzieli godz. 16.00 – do 31 godzin zajęć podczas zjazdu)

890 godz.

Całkowita liczba godzin (bez praktyki zawodowej)

890 godz.

   

 1. Organizacja kursów

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w ramach kwalifikacji LES.02. prowadzony jest przez TL w Tucholi w trybie zaocznym i trwa od września maksymalnie do 10 czerwca (czas trwania 2 lata lub 4 semestry). Organizator kształcenia dopuszczę możliwość realizacji kształcenia na KKZ w formie hybrydowej. Kształcenie on-line (na odległość) możliwe jest wyłącznie w części teoretycznej.

 

 1. Rekrutacja

 

Rekrutację na udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym organizator kursów (szkoła) prowadzi przez cały roku szkolny, kończąc nabór słuchaczy kursu przed pierwszymi zajęciami. Do kursu może przystąpić:

– absolwent szkoły ponadgimnazjalnej w tym: branżowej, zasadniczej, technikum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, szkoły policealnej oraz studiów wyższych.

Słuchacz chcący rozpocząć naukę na kursie kwalifikacyjnym składa do TL w Tucholi podanie (w podaniu zamieszcza się dane kontaktowe) z prośbą o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Do podania kandydat na kurs dołącza świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał). Kandydat dostarcza zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do realizacji praktyk terenowych i zajęć praktycznych (skierowanie udostępnia sekretariat szkoły).

 

 1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kursie

 

Prawa:

– do uzyskania pełnej informacji dotyczącej organizacji kursu,

– do otrzymania planu zajęć,

– do konsultacji z kierownikiem kursu zgodnie z wyznaczonym przez niego harmonogramem,

– do systematycznego uzupełniania wiedzy,

– do korzystania z materiałów dydaktycznych dostarczonych przez wykładowców,

– do wyrażania opinii o organizacji kursów,

– do nieobecności na zajęciach w wysokości 50 % łącznej liczby godzin w ramach przedmiotu,

– do znajomości terminu i formy zaliczenia poszczególnych przedmiotów oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,

– do możliwości zdawania egzaminu końcowego w innym terminie wyznaczonym przez organizatora, w sytuacji niemożliwości przystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie (wniosek kursanta do organizatora kursu z podaniem przyczyny),

– w przypadku niepomyślnego wyniku egzaminu końcowego, uczestnik szkolenia ma prawo przystąpić do niego ponownie, w terminie wyznaczonym przez organizatora kształcenia, o miejscu i terminie egzaminu uczestnik zostanie poinformowany nie później niż 14 dni przed datą egzaminu,

– do otrzymania w dniu rozpoczęcia kursu: harmonogramu zajęć, wykazu umiejętności będących przedmiotem kształcenia.

– do otrzymania karty kursu kwalifikacyjnego wraz z informacją o wymaganych wpisach.

 

Obowiązki:

– przestrzegania przepisów BHP i regulaminów placówki organizującej kursy (TL w Tucholi),

– zapoznanie się z programem zajęć, zasadami ich realizacji oraz warunkami zaliczenia,

– punktualnego uczęszczania na zajęcia zgodnie z harmonogramem,

– wykonywania wszystkich zadań określonych w programie zajęć praktycznych za zgodą opiekuna praktyk, pod jego kontrolą lub z jego udziałem,

– postępowania zgodnego z zasadami etyki,

– troski o bezpieczeństwo własne i pozostałych kursantów,

– szanowania powierzonego mienia,

– przestrzegania zasad współżycia społecznego i poszanowania godności człowieka.

 

 1. Sposób sprawdzania efektów nauczania

 

W toku realizacji programu kształcenia należy prowadzić ocenianie:

 1. Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych przedmiotów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). Warunki zaliczania ustala wykładowca/opiekun szkolenia praktycznego w porozumieniu z kierownikiem kursu kwalifikacyjnego. Kursanci na początku zajęć otrzymują karty zaliczeniowe na których zbierają podpisy od prowadzącego dany przedmiot w ramach kwalifikacji potwierdzając tym samym zaliczenie przedmiotu. Wypełniona karta zaliczeniowa wraz informacją o zaliczeniu przedmiotu i podpisem wykładowcy upoważnia kursanta do przystąpienia do egzaminu końcowego.
 2. Końcowe – egzamin teoretyczny lub praktyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia kursowego.
 3. Obecność podczas zajęć – sprawdzana jest obecność kursanta podczas zajęć w ramach poszczególnych przedmiotów prowadzonych na danym kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Wymaga się od uczestnika kursu kwalifikacyjnego min. 50 % obecności podczas zajęć w ramach danego przedmiotu. Kursant nie usprawiedliwia swoich nieobecności na zajęciach.
 4. Praktyka zawodowa musi zostać zrealizowana w określonym wymiarze godzinowym przez kursanta w czasie trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

 

 1. Zasady powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzania egzaminu końcowego

 

Na zakończenie kursu organizator powołuje komisje kwalifikacyjną składającą się z wykładowców kursu. Komisja dla kursantów przeprowadza wewnętrzny egzamin teoretyczny lub praktyczny potwierdzając tym samym przygotowanie kursanta do złożenia egzaminu w ramach kwalifikacji organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Kursant, który uzyskał zaliczenie z egzaminu wewnętrznego, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (wzór zaświadczenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

 

 1. Powołanie kierownika kursu kwalifikacyjnego

 

Do zadań kierownika kursu oprócz zadań określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych powinno należeć:

 • współdecydowanie o doborze kadry dydaktycznej,
 • przedstawienie uczestnikom kursu: celu, programu i organizacji kursu,
 • ocenianie placówek szkolenia praktycznego wg specyfiki i organizacji zajęć,
 • pomaganie w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych,
 • udzielanie indywidualnych konsultacji uczestnikom kursu,
 • zbieranie i analizowanie opinii o przebiegu kursu,
 • zaliczanie kursu i dokonanie wpisu w karcie kursu kwalifikacyjnego.

W dniu rozpoczęcia kursu każdy uczestnik powinien otrzymać:

 • harmonogram zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia,
 • kartę kursu kwalifikacyjnego, która z wymaganymi wpisami i zaliczeniami, stanowi dowód ich odbycia.
 1. Powołanie opiekunów szkolenia praktycznego

 

Organizator szkolenia w uzgodnieniu z kierownikiem kursu powołuje opiekunów szkolenia praktycznego.

Do zadań opiekuna szkolenia praktycznego należy:

 • instruktaż wstępny (zapoznanie z celem szkolenia praktycznego, z organizacją pracy, wyposażeniem placówki, jego personelem, zakresem wykonywanych zadań gospodarczych i in.),
 • instruktaż bieżący (organizacja i prowadzenie zajęć, kontrola nad ich prawidłowym przebiegiem, pomoc w rozwiązywaniu problemów i in.),
 • instruktaż końcowy (omówienie i podsumowanie zajęć, zaliczenie części przedmiotowych określonych w programie kształcenia, ocena uzyskanych wiadomości i umiejętności).

9. Wskazanie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zgodne z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575)

 
 1. Zapewnienie bazy dydaktycznej dostosowanej do liczby uczestników kursu kwalifikacyjnego:
 • sale wykładowe,
 • pracownie zawodowe,
 • pomieszczenia wyposażone w specjalistyczny sprzęt i aparaturę,
 • pracownie informatyczne.

 

 1. Zaprojektowanie, w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów, środki dydaktyczne oraz formy zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem form aktywizujących.

 

 1. Zaprojektowanie literatury do poszczególnych przedmiotów uwzględniając kryterium aktualności i adekwatności doboru do treści nauczania.

 

 1. Posiadać wewnętrzny system monitorowania jakości kształcenia.

 

Skip to content