Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Szkolnictwo leśne w Tucholi trwa od 1965 roku, kiedy to decyzją Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego od 1 września rozpoczęło funkcjonowanie Technikum Leśne. Brak szkoły leśnej na obszarach Polski północnej oraz konieczność wykształcenia wykwalifikowanych kadr leśnych zadecydowały o utworzeniu technikum leśnego w Tucholi, położonej w południowej części Borów Tucholskich. O jego powstaniu przesądziła również potrzeba ochrony, zagrożonych przez cykliczne inwazje szkodników, monokulturowych borów.

Technikum Leśne umiejscowiono w budynku pochodzącym z końca XIX wieku, przy ulicy Nowodworskiego 9, zajmowanym dotychczas przez likwidowane od 1965 roku Liceum Pedagogiczne. Poza gmachem szkoły, przejęte zostały także budynki tzw. starej stołówki i internatu.

W nowej szkole znalazła zatrudnienie wykwalifikowana kadra pedagogiczna ze wspomnianego liceum. przedmiotów zawodowych natomiast, zostali do Tucholi sprowadzeni. Pierwszym dyrektorem Technikum Leśnego w Tucholi był doktor nauk humanistycznych Aleksander Świebocki, ówczesny dyrektor Liceum Pedagogicznego. Natomiast pierwsze grono pedagogiczne tworzyli: Jadwiga Derkowska, Czesław Jethon, Zenon Korytowski, Kazimierz Lewandowski, Franciszek Reszka, Stefania Rękoś, Czesław Sielicki, Józef Sporny, Dionizy Strysik, Otylia Świebocka oraz Henryk Szyngwelski. W 1966 roku do zespołu nauczycielskiego dołączyli: Stanisław Derkowski, Irena Klechniowska i Kazimierz Nowak. Przedmiotów zawodowych uczyli: K. Lewandowski, Cz. Sielicki oraz nowo przybyli: Jan Kozak, Andrzej Leszczyński oraz Zbigniew Spychalski. W roku 1967 do grona pedagogicznego dołączył Andrzej Mieczkowski, a rok później Tadeusz Kortas, a w roku następnym grono to poszerzyli Anatol Cieśliński oraz Barbara i Wiesław Kurowscy.

Zielone  mundury pojawiły się na ulicach miasta już we wrześniu 1965 roku. Naukę rozpoczęło wówczas 88 uczniów. Co ciekawe, mimo zdanego egzaminu, nie przyjęto żadnych dziewcząt. Utworzono dwie klasy: Ia, wychowawcą której został Czesław Sielicki oraz Ib, z wychowawcą Józefem Spornym. Pierwsi absolwenci w liczbie 65 osób, opuścili mury szkoły po 5 latach nauki, w 1970 roku.

Konieczność dokształcania pracującej już kadry leśnej spowodowała powołanie w 1967 roku Wydziału Zaocznego Technikum Leśnego. Ta forma kształcenia zawodowego zaspokoiła potrzeby kadrowe Lasów Państwowych w 1980 roku, kiedy zakończyła swą działalność. W 1976 roku uruchomiono nową formę dostosowaną do potrzeb kadrowych tj. Średnie Studium Zawodowe nastawione na dokształcanie podleśniczych, gajowych, składnicowych, strażników i robotników leśnych. Funkcjonowanie tej szkoły wygasło w 1985 roku z powodu braku chętnych.

Próby uaktywnienia gospodarczego Tucholi doprowadziły do rozpoczęcia objętej centralnym finansowaniem inwestycji w postaci Zakładów Stolarki Budowlanej „Stolbud”. Wyłoniła się potrzeba kształcenia kadr dla potrzeb tego zakładu. Stąd decyzja o utworzeniu w 1973 roku Technikum Przemysłu Drzewnego. Szkoła wykształciła 3 klasy, dalsza nauka straciła sens z powodu najpierw ograniczenia, a następnie zaniechania budowy zakładów. W 1979 roku do Tucholi przeniesiono Zasadniczą Szkołę Leśną z Solca Kujawskiego, która funkcjonowała tu do 2003 roku. Uruchomione zostały też eksternistyczne formy kształcenia dla zawodu technika leśnika oraz operatora maszyn i urządzeń leśnych.

Szkoła w miarę rozwoju zmieniała również swoją nazwę. Istniejące od 1 września 1965 roku Technikum Leśne z dniem 26 grudnia 1966 roku przyjęło nazwę Technikum Leśne im. Tysiąclecia Państwa Polskiego. Kolejna zmiana nastąpiła w dniu 18 sierpnia 1973 roku, kiedy to szkoła otrzymała nazwę Technikum Leśne i Przemysłu Drzewnego. W wyniku utworzenia nowych kierunków oraz oddziałów od 31 stycznia 1977 roku szkołę przemianowano na Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Od 27 stycznia 1987 roku zrezygnowano z używania nazwy organu prowadzącego i przyjęto nową nazwę: Zespół Szkół Leśnych.

Nadzór nad szkołą pełniła Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, która finansowała też znaczącą część ponoszonych przez szkołę wydatków. Dokonano też wielu inwestycji, które wzbogaciły szkołę w następujące obiekty: wybudowano 2 internaty, nowoczesną kuchnię i stołówkę, obiekty gospodarcze, ośrodek żeglarski nad jeziorem Głęboczek w Tucholi. Wyremontowano i wyposażano również stare obiekty.

Nowa reforma oświaty podporządkowała większość dotychczasowych szkół resortowych Ministerstwu Edukacji i organom samorządowym. Zmiany te dotknęły również szkoły leśne. Uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego z dniem 1 września 2000 roku nastąpiło połączenie Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi, Zespołu Szkół Rolniczych w Tucholi i Zespołu Szkół Rolniczych w Kamienicy w Zespół Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi z filią w Kamienicy. Przez siedem lat szkoła funkcjonowała z pozostałymi placówkami, korzystając z wspólnej bazy lokalowej.

W 2006 roku pojawiła się możliwość powrotu Technikum Leśnego do Ministerstwa. Szansę taką dawał wniosek Ministra Środowiska wyrażający chęć przejęcia 11 szkół leśnych. Wśród szkół tych znalazła się również szkoła tucholska. Aby umożliwić jej przekazanie Ministerstwu podjęto decyzję o wyłączeniu z dniem 1 września 2007 roku Zespołu Szkół Leśnych ze struktur Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych i utworzeniu dwóch samodzielnych jednostek: Zespołu Szkół Leśnych oraz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych.

Z dniem 1 września 2009 roku organem prowadzącym Zespół Szkół Leśnych w Tucholi został Minister Środowiska. Przez 4 lata szkoła funkcjonowała jako Zespół Szkół Leśnych w Tucholi, w ramach którego istniało Technikum Leśne dla młodzieży oraz zaoczna Szkoła Policealna nr 2 w zawodzie technik leśnik dla dorosłych. W związku ze zmianami w systemie kształcenia zawodowego w Polsce z dniem 31 sierpnia 2013 roku przestała istnieć Szkoła Policealna a Zespół Szkół Leśnych w Tucholi został decyzją Ministra Środowiska rozwiązany. Tym samym od dnia 1 września 2014 roku w Tucholi funkcjonuje wyłącznie Technikum Leśne im. Adama Loreta. W miejsce zlikwidowanej szkoły policealnej szkoła prowadzi dwa kwalifikacyjne kursy zawodowe dla kwalifikacji R13 i R14 wymaganych do uzyskania tytułu technika leśnika.

Skip to content