Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

§1
Podstawy prawne

1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dziennik Ustaw Nr 67 z 1996 roku, rozdział IV, art.55, pkt. 1-6 oraz rozdział III, art. 39, pkt. 2 i 2a.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela (Dziennik Ustaw Nr 3)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 roku, w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 350 z 1997 roku oraz Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 326 z 1998 roku oraz Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 613 z 1998 roku)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku, w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dziennik Ustaw z 2001 roku, Nr 61, poz. 624.), zmienione Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 roku, (Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 96, załącznik 2, § 2, pkt. 2.)

§2
Cele samorządu

1. Samodzielne rozwiązywanie problemów uczniów oraz partnerstwo w stosunkach z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

§3
Zadania samorządu

1. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
2. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
3. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
4. Inspirowanie do udziału w pracy społecznie – użytecznej w środowisku i w szkole.
5. Zapobieganie konfliktom między uczniami nauczycielami poprzez zgłaszanie ich dyrektorowi szkoły lub opiekunom klas.

§4
Prawa samorządu

1. Przedstawianie propozycji do planu pracy szkoły wynikającej z potrzeb i zainteresowań uczniów.
2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.
3. Wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki, korzystanie z radiowęzła, apeli w celu informowania uczniów o swej działalności.
4. Współdecydowanie o przyznaniu uczniom stypendiów, miejsc w internacie i innych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży szkolnej.
5. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole.
6. Wydawanie opinii o uczniach, którym grozi kara regulaminowa.
7. Udział przedstawicieli z głosem doradczym dotyczących posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych.
8. Wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania określonego opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej.
9. Posiadanie własnych funduszy, finansowanie własnej działalności, dysponowanie funduszami w porozumieniu z opiekunem samorządu szkolnego. Fundusze samorządu mogą być tworzone:
a) z kwot uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez,
b) ze środków przekazanych przez radę rodziców, organizacje.
10. Fundusze samorządu powinny być zdeponowane na rachunku Rady Rodziców. Operacje finansowe i dokumentacja powinny być prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi w gospodarce instytucji.

§5
Struktura samorządu

1. Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a samorząd klasowy wszyscy uczniowie klasy.
2. Najwyższą władzą ww. samorządów jest ogólne zebranie członków.
3. Władzą wykonawczą są rady samorządu:
a) szkolnego, w skład którego wchodzi 5 osób,
b) klasowego.
4. Wybory do rad samorządów odbywają się według ordynacji ustanowionej przez ogólne zebranie członków samorządu.
5. Opiekunami samorządów kasowych są wychowawcy klas, opiekunem samorządu szkolnego- nauczyciel powołany przez dyrektora szkoły na wniosek samorządu szkolnego.
6. Kadencja rad samorządów trwa przez 1 rok.
7. Uczeń przestaje być członkiem rady samorządu szkolnego:
a) po upływie kadencji,
b) jeżeli w czasie kadencji otrzyma naganę dyrektora szkoły, ocenę naganną z zachowania lub na wniosek grupy uczniów na ogólnym zebraniu samorządu szkolnego udzielającej votum nieufności.
8. Uczeń przestaje być członkiem rady samorządu klasowego:
a) po upływie kadencji,
b) jeżeli odwoła go zebranie samorządu klasowego.

§6
Prawa i obowiązki Rady Samorządu Szkolnego i Klasowego

1. Rady samorządów współpracują z wychowawcami klas i władzami szkoły, konsultując z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.
2. Rady samorządów informują ogół uczniów o swej działalności i składają im sprawozdania. Przekazywanie informacji odbywa się poprzez:
a) spotkania rady samorządu szkolnego z przedstawicielami rad samorządów klasowych,
b) apele szkolne,
c) wywieszanie informacji w gablocie samorządu.
3. Sprawozdanie z działalności powinno odbywać się, co najmniej raz w roku na ogólnym zebraniu samorządu.
4. Zebrania i narady rad samorządów odbywają się w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
5. Rady samorządów mogą dokonywać wymiany doświadczeń i podejmować wspólne przedsięwzięcia z radami samorządów innych szkół.

§7
Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Szkolnego

1. Wybory do rady samorządu szkolnego są równe, tajne, powszechne i odbywają się raz w roku szkolnym w I semestrze, a udział w nich biorą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Termin wyborów ogłasza aktualna rada samorządu szkolnego na trzy tygodnie przed wyborami. Rada spośród siebie wybiera komisję wyborczą.
3. W ciągu dwóch pierwszych tygodni, po ogłoszeniu terminu wyborów mogą być zgłaszani kandydaci do przyszłej rady samorządu. Kandydat nie może mieć obniżonej oceny z zachowania w ostatnim semestrze przed wyborami.
4. Kandydatami mogą być uczniowie klas I-III technikum (po gimnazjum) oraz I-IV technikum (po szkole podstawowej).
5. Zgłaszać kandydatów mogą po wyrażeniu ich zgody:
a) samorządy klasowe wybierając kandydatów na zebraniu w głosowaniu tajnym lub jawnym w liczbie 1 – 2;
b) organizacje szkolne i koła zainteresowań w liczbie 1.
6. W ostatnim tygodniu przed wyborami odbywa się prezentacja kandydatów. Formy prezentacji przyjmuje i ustala komisja wyborcza na wniosek zainteresowanych.
7. Komisja wyborcza przygotowuje karty wyborcze. Na kartach znajduje się;
a) spis kandydatów w porządku alfabetycznym;
b) klasa,
c) miejsce na postawienie znaku „x”.
8. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” przy nazwisku wybranej osoby; głos uznany jest za ważny, jeżeli wyborca postawił nie więcej niż 5 znaków „x” na karcie wyborczej.
9. Wybrana Rada Samorządu wybiera spośród siebie funkcyjnych w ciągu trzech dni.
10. Komisja wyborcza powołuje spośród uczniów klas 4 komisję skrutacyjną w liczbie 4 osób, która ustala wyniki wyborów.
11. Komisja wyborcza ogłasza pełne wyniki wyborów na drugi dzień po wyborach, w gablocie samorządu szkolnego.
12. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów i nie pozwala to na ustalenie składu rady samorządu, należy przeprowadzić dodatkowe wybory spośród osób, które uzyskały jednakową liczbę głosów.
13. Jeżeli w głosowaniu weźmie udział mniej niż 20% społeczności uczniowskiej, wybory uważa się za nieważne i należy je powtórzyć.
14. Wybory do rady samorządu szkolnego mogą odbywać się podczas zajęć dydaktycznych.

§8
Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Klasowego

1. Wybory do samorządu są tajne i odbywają się we wrześniu bieżącego roku na godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy.
2. Kandydatów zgłaszają uczniowie danej klasy lub wychowawca klasy.
3. Osoby proponowane na członków rady samorządu muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
4. Kandydatem nie może być uczeń z oceną obniżoną z zachowania w ostatnim semestrze przed wyborami.
5. Kandydatów w liczbie nie mniej niż 3 wypisuje się na tablicy.
6. Uczniowie głosują poprzez wypisanie na kartce do 3 wybranych nazwisk.
7. Członkami rady samorządu klasowego zostają osoby z największą ilością głosów.
8. Rada samorządu wybiera funkcyjnych spośród swoich członków.
9. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową ilość głosów i nie pozwala to na ustalanie składu rady samorządu, należy przeprowadzić dodatkowe wybory spośród osób, które uzyskały jednakową liczbę głosów.

Skip to content