Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Regulamin Rady Rodziców

§ 1
Cele i zadania rady rodziców

1. Rodzicielski organ szkoły nosi nazwę Rada Rodziców przy Technikum Leśnym w Tucholi.
2. Celem rady rodziców jest:
a) reprezentowanie ogółu rodziców
b) podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły,
c) współdziałanie z dyrektorem szkoły oraz radą pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.
d) działania na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły
e) pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
f) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad wydatkowania tych funduszy,
g) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,
h) występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu nadzoru pedagogicznego, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.


§2
Organizacja ogółu rodziców i rady rodziców

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie klasową radę rodziców składającą się z 3 osób.
3. Klasowa rada rodziców wybiera spośród siebie przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
4. Na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym wybiera się w tajnym głosowaniu przedstawiciela rady klasowej, wchodzącego w skład szkolnej rady rodziców.
5. Podczas wyborów przedstawiciela rady klasowej wchodzącego w skład rady rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic
6. Plenarne zebranie rady rodziców wybiera spośród siebie:
a) 3 osobowe prezydium rady rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady,
b) 3 osobową komisję rewizyjną jako organ kontrolny rady rodziców.
7. Plenarne zebranie rady rodziców może zadecydować o dokonaniu pełnych wyborów do prezydium i komisji rewizyjnej lub tylko wyborów uzupełniających.
8. Prezydium na pierwszym posiedzeniu, po plenarnym zebraniu sprawozdawczo– wyborczym rady rodziców, wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
9. Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu, po plenarnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym rady rodziców, wybiera spośród siebie przewodniczącego.
10. Zadaniem prezydium rady rodziców jest:
a) realizowanie celów i zadań rady rodziców,
b) kierowanie całokształtem prac rady rodziców,
c) koordynowanie działalności klasowych rad rodziców,
d) zatwierdzanie preliminarza wydatków rady rodziców,
e) decydowanie o działalności finansowo – gospodarczej,
f) wypracowywanie opinii i wniosków dotyczących spraw szkoły.
11. Zadaniem przewodniczącego rady rodziców jest:
a) kierowanie pracami prezydium
b) zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców oraz prezydium,
c) kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą rady,
d) opracowywanie planu pracy i preliminarza wydatków na dany rok szkolny i przedstawienie go do zatwierdzenia prezydium,
e) bieżące decydowanie o wydatkach funduszu rady w ramach zatwierdzonego preliminarza,
f) przekazywanie opinii i wniosków dyrektorowi i radzie pedagogicznej
g) reprezentowanie rady rodziców na zewnątrz.
12. Zadaniem sekretarza rady rodziców jest:
a) organizacyjne przygotowywanie zebrań prezydium i rady,
b) protokołowanie obrad rady i prezydium,
c) prowadzenie korespondencji i dokumentacji rady.
13. Zadaniem komisji rewizyjnej rady rodziców jest:
a) raz w roku kontrolowanie działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i
uchwałami rady rodziców,
b) kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności finansowo – gospodarczej, w
zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
c) składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi,
d) kontrolowanie działalności poszczególnych ogniw rady na wniosek klasowych rad
rodziców, prezydium rady, przewodniczącego rady lub dyrektora szkoły.
13. Kadencja rady rodziców trwa 1 rok.


§3
Tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców i jej organy wewnętrzne

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo przewodniczący.
3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu rady rodziców szkoły. Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały.


§ 4
Wybory do organów rady rodziców

1 Wybory do rady rodziców oraz klasowych rad rodziców, prezydium i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.
2 Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych
dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie, jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym, swoją zgodę na kandydowanie.
3 Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów uczestników
prawomocnego zebrania wyborczego.
4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
5. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego rady rodziców:
a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania,
b) sprawozdanie z działalności organu ustępującego,
c) sprawozdanie komisji rewizyjnej,
d) informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
e) dyskusja,
f) uchwalenie wniosków do działalności rady rodziców w następnej kadencji,
g) podjęcie uchwały w sprawie pełnego lub uzupełniającego zakresu wyborów do organów rady,
h) wybory nowych organów rady rodziców.
6. Po zakończeniu zebrania sprawozdawczo wyborczego rady odbywa się pierwsze zebranie prezydium i komisji rewizyjnej rady.


§5
Ramowy plan pracy rady rodziców i jej organów

1. Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
2. Zebranie plenarne rady rodziców może być zwoływane także w każdym czasie, na wniosek złożony do prezydium przez klasowe rady rodziców, radę pedagogiczną lub dyrektora szkoły.
3. Plenarne zebranie sprawozdawczo – wyborcze rady rodziców odbywa się każdego roku pomiędzy dwudziestym września a trzydziestym październikiem.
4. Prezydium rady rodziców obraduje nie rzadziej niż raz w semestrze.
5. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy rodziców, klasowej rady rodziców, wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.


§ 6
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszów rady rodziców

1. Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
a) składki rodziców,
b) wpłaty osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji i fundacji,
c) dochodowe imprezy organizowane przez radę rodziców dla rodziców i środowiska szkoły,
d) działalność gospodarcza szkoły.
2. Wysokość składki rodziców ustala na początku każdego roku szkolnego prezydium rady.
3. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, rada rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Rada Rodziców może również podjąć decyzję o całkowitym zwolnieniu od wnoszenia składek tych rodziców, których sytuacja materialna jest wyjątkowo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub opiekunów ucznia złożonych do rady rodziców.
4. Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków rady rodziców na dany rok szkolny, zatwierdzanego przez prezydium rady rodziców.
5. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z zamieszczonym poniżej ramowym preliminarzem wydatków rady rodziców.


§ 7
Ramowy preliminarz wydatków rady rodziców

1. Środki pochodzące ze składki rodziców mogą być wydatkowane według następujących zasad:
a) 65% środków zebranych z danej klasy przeznaczona jest do dyspozycji klasowej rady rodziców,
b) decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje klasowa rada rodziców w porozumieniu z wychowawcą klasy.
c) główne cele, na jakie mogą być wydatkowane te środki, to:
1) dofinansowanie imprez klasowych, wycieczki i biwaki,
2) nagrody dla wyróżniających się uczniów klasy
3) inne wydatki na rzecz klasy
d) pozostała część środków ze składek rodziców jest przekazywana do dyspozycji prezydium rady.
e) prezydium rady może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:
1) pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,
2) finansowanie zajęć pozalekcyjnych lub kół przedmiotowych i zainteresowań,
3) dofinansowania konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
4) finansowanie kosztów wyjazdów uczniów reprezentujących szkołę na konkursy i inne imprezy,
5) finansowanie części kosztów zespołów reprezentujących szkołę
6) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
7) zakup nagród dla wyróżniających się uczniów na koniec roku szkolnego,
8) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości rady rodziców,
9) lokowanie środków celu ich pomnażania na kontach lub lokatach terminowych.
2. Środki rady rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska mogą być wydatkowane na:
a) dofinansowanie celów ustalonych w § 8, ust. 1.
b) finansowanie własnych projektów rady rodziców, takich jak doposażenie pracowni przedmiotowych, oraz szkoły w określoną aparaturę, czy też renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
c) finansowanie wydatków uznanych przez dyrektora szkoły za konieczne dla właściwego funkcjonowania szkoły i jej wizerunku.
3. Sposób wydatkowania środków celowych, darczyńców może być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz szkoły. W takim przypadku środki wydatkuje się na cele wskazane przez ofiarodawców.


§8
Obsługa finansowo-księgowa rady rodziców

1. Obsługę finansowo-księgową środków rady rodziców, prowadzi pracownik finansowy na podstawie umowy, zawieranej w imieniu rady przez dyrektora szkoły i określającej zakres czynności i odpowiedzialności oraz warunki płacowe zatrudnienia.
2. Prezydium rady rodziców zobowiązuje skarbnika do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad pracą księgową pracownika finansowego.
3. Dokumenty księgowe przed zaksięgowaniem sprawdzone są przez skarbnika pod względem formalnym oraz akceptowane pod względem merytorycznym przez przewodniczącego rady i dyrektora szkoły.
4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.
5. Prezydium rady rodziców zakłada i wykorzystuje w pracy księgowej rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu przechowania na nim środków rady oraz wykonywania bieżących operacji finansowych.


§ 9
Postanowienia końcowe

1. Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium i komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdz. IV tego regulaminu.
2. Rada rodziców posługuje się pieczęcią o treści: „Rada Rodziców przy Zespole Szkół Leśnych w Tucholi”.
2. Regulamin rady rodziców jest uchwalany na plenarnym zebraniu rady i tylko w tym trybie może zostać zmieniony.

Skip to content