Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Zasady organizacji i realizacji zadań w Technikum Leśnym im. Adama  Loreta w Tucholi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

od 19 października 2020 r.

Podstawa prawna

1. art. 30b i 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910,                      z późn.zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1389, z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                            w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                               i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 530).

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w Zasadach organizacji i realizacji zadań Technikum jest mowa o:

 1. Szkole – rozumie się przez to Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi,
 2. Zasadach – rozumie się przez to Zasady organizacji i realizacji zadań Technikum Leśnego
  im. Adama Loreta w Tucholi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość                       w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                        z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 3. Nauczycielu – rozumie się przez to nauczyciela przedmiotu, nauczyciela zajęć praktycznych, wychowawcę internatu oraz nauczyciela bibliotekarza, zatrudnionego w Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi,
 4. Specjaliście – rozumie się przez to pedagoga szkolnego, terapeutę pedagogicznego oraz tyflopedagoga, zatrudnionego w Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi.

Rozdział II

Sposób i tryb realizacji zadań Szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

 1. Od 19 października 2020 r., w okresie ograniczenia funkcjonowania Szkoły związanego
  ze stanem epidemii, nauka realizowana jest na odległość.
 2. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor Szkoły, który zobowiązany jest
  do powiadomienia nauczycieli, uczniów i ich rodziców o sposobie i trybie nauczania.
 3. Nauczyciele i specjaliści realizują kształcenie na odległość:

a) prowadząc lekcje on-line „na żywo” w czasie rzeczywistym,

b) przesyłając uczniom materiały dydaktyczne i wytyczne do lekcji.

 1. W Szkole dokonano ujednolicenia platformy edukacyjnej. Nauczanie prowadzone na odległość, w przypadku zajęć „na żywo” w czasie rzeczywistym, powinno być realizowane                                  z wykorzystaniem platformy Microsoft/Office 365 wraz z dostępnymi aplikacjami,                                  w szczególności z rekomendowaną aplikacją Teams.
 2. Nauczanie prowadzone na odległość może być ponadto realizowane:
 1. z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia,
 2. z wykorzystaniem innych niż wymienione w pkt. 1 materiałów, wskazanych przez nauczyciela, 
 3. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia,
 4. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem:

a) komunikatora dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan,

b) klasowych skrzynek e-mailowych,

c) poczty służbowej na serwerze Hekko.

6.   Nauczyciele mogą nagrywać dla młodzieży wiadomości głosowe, a także udostępniać linki                       

      do filmów i filmików edukacyjnych.

7.   Nauczyciel i specjalista, który nie ma dostępu do komputera czy Internetu, zobowiązany jest                         

      do prowadzenia kształcenia na odległość z siedziby Szkoły. 

8.   Nauczyciel lub specjalista, w przypadku trudności organizacyjno-technicznych może także   

       wypożyczyć komputer ze Szkoły na zasadach określonych przez dyrektora Szkoły.

9.    Nauczyciel lub specjalista, który z ważnych powodów musi prowadzić kształcenia na odległość 

       poza siedzibą Szkoły, np. w miejscu swojego zamieszkania, zobowiązany jest złożyć                          

      do dyrektora stosowny wniosek w tej sprawie.

10. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zebrania Rady Pedagogicznej na odległość:

      a) z wykorzystaniem platformy Microsoft/Office 365 i aplikacji Teams (w tym przypadku  

      obecność nauczycieli podczas zebrania sprawdzona będzie poprzez odczytanie listy i zapisanie  

      przez protokolanta obecności obok nazwiska uczestnika);

      b) w trybie obiegowym (w tym przypadku obecność nauczycieli podczas zebrania sprawdzona  

      będzie poprzez potwierdzenie odczytania wiadomości w dzienniku elektronicznym         

      Uonet+/Vulcan i/lub na poczcie służbowej na serwerze Hekko oraz/lub odesłanie wymaganych 

      dokumentów, a następnie poprzez zapisanie  przez protokolanta obecności obok nazwiska 

      uczestnika).

. 

.

Rozdział III

Sposoby komunikowania się: dyrektor-nauczyciel-specjalista-uczeń-rodzic

1.  Narzędziami komunikacyjnymi, wykorzystywanymi do przesyłania informacji tekstowych,   
      obowiązującymi dla wszystkich pracowników pedagogicznych Szkoły są: komunikator
      dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan oraz poczta służbowa na serwerze Hekko.

 1. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach:
  uczeń-nauczyciel, rodzic-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.
 2. Każdy nauczyciel w dniu roboczym jest zobowiązany do odbierania wiadomości od dyrektora, członka kadry kierowniczej sprawującego nad nim bezpośredni nadzór pedagogiczny i rodziców ucznia oraz bezzwłocznego, nie później niż w dniu następnym, odpowiadania na nie
  za pośrednictwem komunikatora dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan i/lub poczty służbowej na serwerze Hekko.

Rozdział IV

Zasady realizacji tygodniowego planu zajęć i zakresu treści nauczania                                       w poszczególnych oddziałach Szkoły

1.    Wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły:

 1. przestrzegają aktualnych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
 2. wykorzystują w pracy przede wszystkim dziennik elektroniczny Uonet+/Vulcan oraz pocztę służbową na serwerze Hekko,
 3. realizują zajęcia on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft/Office 365 wraz z dostępnymi aplikacjami, w szczególności z rekomendowaną aplikacją Teams,
 4. zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych (IPET).

2.   Wszyscy nauczyciele Szkoły:

 1. jeżeli prowadzą lekcje on-line „na żywo”, łączą naprzemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 2. przygotowują materiały dydaktyczne umożliwiające uczniowi opanowanie lub powtórzenie treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i podstawie programowej kształcenia zawodowego oraz wyjaśniają napotkane przez ucznia trudności,
 3. realizacją program nauczania obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie                             ze swoim tygodniowym planem zajęć, wpisując tematy lekcji w dniu, w którym te lekcje przypadają, najpóźniej do godziny 15.00 danego dnia.

3.    Wychowawca klasy:

 1. zobowiązany jest do założenia klasowej skrzynki e-mailowej, która może służyć nauczycielom
  – podobnie jak platforma Microsoft/Office 365 – do przesyłania materiałów dydaktycznych dla uczniów, natomiast uczniom do odsyłania wykonanych zadań,
 2. w miarę możliwości monitoruje korzystanie przez uczniów z zamieszczanych i przesyłanych materiałów, a w razie problemów z dostępem młodzieży do tych pomocy, powiadamia o tym fakcie wicedyrektora Szkoły,
 3. jeśli uzna, że ilość realizowanego materiału i zadawanych prac jest zbyt dużym obciążeniem                     dla uczniów jego klasy, konsultuje to z bezpośrednim przełożonym: wicedyrektorem lub kierownikiem szkolenia praktycznego oraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. W uzasadnionych przypadkach wicedyrektor i/lub kierownik szkolenia praktycznego zobowiązują nauczycieli poszczególnych przedmiotów do modyfikacji zakresu treści, metod                       i form pracy z uczniami. 

4. Nauczyciele obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych przekazują uczniom                     
       danej klasy materiały, zadania, ćwiczenia, polecenia oraz inne dyspozycje ze wskazaniem
       terminu ich realizacji, a także sposobu przekazania wykonanego zadania:

 1. tego dnia, w którym przypada lekcja – w czasie rzeczywistym, zgodnym z planem lekcji lub                                             do godziny 9.00 rano (w przypadku godzin lekcyjnych od drugiej do ósmej, gdyż materiały                     i wytyczne na lekcję pierwszą muszą zostać przekazane najpóźniej do godziny 8.00) 

lub

 1. w przeddzień danej lekcji, z dokładnym zaznaczeniem daty zajęć, których dotyczą przekazane materiały dydaktyczne oraz zadania do wykonania,

      uwzględniając:

 1. możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego,
 2. uwarunkowania techniczne, w tym ewentualne ograniczenia sprzętowe uczniów oraz ich problemy z dostępem do szybkiego łącza internetowego,
 3. bezpieczeństwo korzystania z Internetu.

5. Nauczyciele kształcący uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. przesyłają swoim podopiecznym dostosowane materiały, zadania, ćwiczenia, polecenia
  i inne dyspozycje,
 2. dostosowują wymagania edukacyjne dla uczniów oraz wybierają optymalne formy i metody pracy.
 1. Nauczyciele – wychowawcy internatu są dostępni dla uczniów i rodziców w godzinach swojej pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej. Ich zadania to m.in.:
 1. przygotowanie ciekawej oferty popołudniowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych                             na platformie Microsoft/Office 365 w aplikacji Teams dla chętnych uczniów oraz prowadzenie tych zajęć, 
 2. przygotowanie zestawów ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu                               i przesłanie ich za pomocą komunikatora dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan lub klasowych skrzynek e-mailowych,
 3. pełnienie dyżuru telefonicznego dla uczniów i rodziców,
 4. udzielanie zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
 1. otoczenie opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,
 2. inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 3. minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się
  w wyniku wdrażania nauczania zdalnego, 
 4. otoczenie opieką uczniów  i udzielanie wsparcia tym z nich, którzy mają trudności                          z adaptacją  do nauczania zdalnego,
 5. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich                     do nauczania zdalnego,
 1. wspomaganie nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów                             w kontekście nauczania zdalnego.
 1. Nauczyciele bibliotekarze są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej. Ich zadania to m.in.:
 1. udzielanie wsparcia uczniom przy wykonywaniu zadań i aktywności zleconych przez nauczycieli, szczególnie w zakresie wskazywania literatury przedmiotu w formie elektronicznej, 
 2. publikacja na stronie internetowej szkoły recenzji ciekawych książek jako zachęty do ich przeczytania,
 3. tworzenie bazy bibliotek wirtualnych oraz otwartych zasobów edukacyjnych dla uczniów,
 4. podejmowanie ciekawych przedsięwzięć i inicjatyw bibliotecznych na rzecz rozwoju czytelnictwa wśród uczniów.
 1. Nauczyciel specjalista (pedagog) jest dostępny dla uczniów, rodziców i nauczycieli                                 w godzinach swojej pracy. Pedagog szkolny ma obowiązek m.in.:
 1. ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami, poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustalenia godzin dyżuru telefonicznego dla uczniów i rodziców,
 2. organizowania konsultacji on-line za pomocą określonych w Zasadach środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej,
 3. udzielania zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
 1. otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,
 2. inicjowania i prowadzenia działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 3. minimalizowania negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się
  w wyniku wdrażania nauczania zdalnego, 
 4. otoczenia opieką i udzielania wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją                         do nauczania zdalnego,
 5. udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich                     do nauczania zdalnego.
 1. wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów                             w kontekście nauczania zdalnego.
 1. Nauczyciele specjaliści są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy. Specjaliści realizują swoje obowiązki z uczniami powierzonymi ich opiece, określone przed wejściem w praktykę Szkoły nauczania zdalnego, z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej określonych  w niniejszych Zasadach.
 1. Nauczyciele prowadzą zajęcia on-line „na żywo” w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem następujących warunków ich realizacji:
 1. zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji,
 2. popołudniowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się zgodnie z obowiązującym planem dyżurów internackich,
 3. popołudniowe zajęcia biblioteczne odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem,
 4. nauczyciel informuje uczniów o zajęciach on-line, planując je w kalendarzu dostępnym                      w aplikacji Teams na platformie Microsoft/Office 365,
 5. zajęcia lekcyjne nauczyciela z oddziałem klasowym prowadzone on-line „na żywo” nie mogą przekraczać 50% ich tygodniowego wymiaru,
 6. nauczyciel, realizując na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie temat zajęć obejmujący treści programu nauczania, dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich możliwości i potrzeb psychofizycznych, z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej,
 7. nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line wyjaśnia uczniom treści programowe
  z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu przygotowanych przed rozpoczęciem zajęć,
 8. nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line przeznacza część czasu pracy                         na bieżącą konsultację on-line z uczniami, udzielanie im odpowiedzi, 
 9. nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed rozpoczęciem zajęć, które zrealizuje z uczniami. W przesłanym materiale nauczyciel uwzględnia następujące informacje, m.in.:
 1. temat i cel zajęć, 
 2. notatkę do zeszytu dla uczniów,
 3. formę przekazu treści dedykowanych uczniom (np. program do wykonania prezentacji, edytor tekstu, quiz etc.),
 4. link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie,
 5. zadania do wykonania z podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych,

10)  nauczyciel ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia on-line,   

       uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania 

       technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych,

11)  uczniowie, którzy z ważnych powodów nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani 

       są do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej – tak jak w przypadku nieobecności  

       na lekcjach stacjonarnych.

11. Każdy uczeń zobowiązany jest do regularnego zapoznawania się z materiałami przesłanymi 
      przez nauczycieli oraz systematycznego wykonywania zadań otrzymanych od nauczycieli.

Rozdział V

Modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania

1.  Nauczyciele obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, przygotowując materiały
      edukacyjne do kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas realizowanego
      programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

 1. Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony
  o e-podręczniki, e-ćwiczenia i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia                     na odległość.
 2. Każdy nauczyciel korzystający z e-podręczników lub e-zasobów, zobowiązany jest przesłać taką informację do wicedyrektora szkoły wraz z podaniem nazwy e-podręcznika, autora oraz wydawnictwa.

Rozdział VI

Bezpieczeństwo uczniów, rodziców i nauczycieli

 1. Organizacja i realizacja kształcenia na odległość uwzględnia możliwości psychofizyczne                    i techniczne wszystkich uczestników tego procesu, tj. nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców.
 2. Terminy wykonania przez uczniów zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania                  od danego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi zadaniami otrzymywanymi                                  z pozostałych przedmiotów.
 3. Uczeń powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
  i w Internecie, w szczególności:
 1. ustawić monitor, najlepiej w odległości 40-75 cm od oczu,
 2. zadbać, by ekran nie odbijał światła – monitor należy ustawić tak, aby światło nie znajdowało się z tyłu; optymalnym jest ustawienie bokiem względem światła; wieczorem komputer                           i lampka przy komputerze nie powinny być jedynym źródłem światła,
 3. po każdej godzinie pracy z komputerem niezbędne są 10-15 – minutowe przerwy w pracy, zrelaksowanie ciała np. poprzez krótki spacer, gimnastykę; przerwy te nie mogą być sumowane w jedną długą przerwę,
 4. przed nawiązaniem połączenia z siecią Internet należy sprawdzić, czy włączone są podstawowe elementy zabezpieczające komputer,
 5. należy korzystać z bezpiecznych stron internetowych, w szczególności stron rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz polecanych przez nauczycieli.

Rozdział VII

Współpraca dyrektora z nauczycielami i specjalistami oraz koordynowanie współpracy
z uczniami i rodzicami

 1. Współpracę nauczycieli i specjalistów z uczniami i rodzicami koordynuje dyrektor Szkoły.
 2. Dyrektor Szkoły oraz członkowie kadry kierowniczej udzielają konsultacji w trybie stacjonarnym (z przestrzeganiem reżimu sanitarnego) lub zdalnie, komunikując się                                   z nauczycielami, uczniami i rodzicami poprzez komunikator dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan, skrzynkę służbową na serwerze Hekko i telefonicznie w dniach roboczych,                                    w godzinach od 8.00 do 15.00.
 3. Wychowawca oddziału klasowego oraz wychowawca internatu czuwa nad stopniem obciążenia uczniów nauką zdalną oraz utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojego oddziału.
 4. Rodzice zobowiązani są do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez wychowawcę i nauczycieli w dzienniku elektronicznym Uonet+/Vulcan. Rodzice sprawują nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz na bieżąco współpracują z wychowawcą klasy oraz wychowawcą internatu.
 5. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy Internetu, rodzic ucznia powinien zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy. Wychowawca jest zobowiązany przekazać taką informację dyrektorowi Szkoły. 
 6. W przypadku czasowej niezdolności ucznia do realizacji kształcenia na odległość, rodzic zobowiązany jest poinformować o tym wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny Uonet+/Vulcan.
 7. W sytuacji braku kontaktu z uczniem i rodzicem za pośrednictwem dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan, wychowawca zobowiązany jest do kontaktu z rodzicem inną drogą, np. telefoniczną w celu przekazania informacji dotyczącej kształcenia na odległość.
 8. Wszystkie problemy podnoszone przez uczniów lub rodziców zgłaszane są przez nauczycieli
  i wychowawców oddziałów do członków kadry kierowniczej.
 9. Członkowie kadry kierowniczej rozwiązują zgłaszany problem, a w przypadku niemożności jego rozwiązania, zgłaszają ten fakt dyrektorowi Szkoły.
 10. Nauczyciele obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wychowawcy internatu, specjaliści i nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są dostępni dla uczniów
  i rodziców w dniach roboczych, w godzinach zgodnym z tygodniowym rozkładem zajęć. Są zobowiązani do udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców poprzez komunikator dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan.

Rozdział VIII

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy
i umiejętności

 1. Postępy uczniów są monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do:
 1. odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line,
 2. wypowiedzi uczniów w czasie innych form komunikowania się on-line,
 3. testów/sprawdzianów wiedzy i umiejętności w formie on-line, zgodnie z kryteriami sukcesu                        i punktacją określoną każdorazowo przez nauczyciela,
 4. wskazanych przez nauczyciela zadań i prac uczniów, wykonanych w domu. 
 1. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się poprzez ocenianie bieżące realizowane zgodnie z zapisami Statutu Szkoły:
 1. odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line,
 2. wypowiedzi uczniów w czasie innych form komunikowania się on-line,
 3. testów/sprawdzianów wiedzy i umiejętności w formie on-line, zgodnie z kryteriami sukcesu                        i punktacją określoną każdorazowo przez nauczyciela.
 4. wskazanych przez nauczyciela zadań i prac uczniów, wykonanych w domu. 
 1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązania określonych zadań w wersji elektronicznej.
 2. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego                     ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.
 3. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.
 4. Nauczyciele informują uczniów, rodziców uczniów o postępach w nauce i uzyskanych ocenach za pomocą dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan.

Rozdział IX

Sposób informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez ucznia ocenach

 1. Rodzice oraz uczniowie są informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan.
 2. W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicami, dostępnych form porozumiewania się na odległość, w tym w czasie ustalonych                                       w harmonogramie konsultacji. 
 3. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach
  na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w wyznaczonym czasie. 

Rozdział X

Konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do udzielania konsultacji każdemu uczniowi lub rodzicowi                   w czasie wyznaczonych godzin konsultacji. 
 2. Uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem również poza wskazanymi w planie lekcji godzinami konsultacji.
 3. Konsultacje mogą odbywać się:
 1. w formie e-mailowej, 
 2. w formie telefonicznej,
 3. w formie on-line na platformie Microsoft/Office 365 poprzez aplikację Teams,
 4. w innej formie komunikowania się on-line, uzgodnionej z nauczycielem, 
 5. w trybie stacjonarnym (w reżimie sanitarnym).

Rozdział XI

Dokumentowanie realizacji zadań

 1. Dokumentowanie realizacji kształcenia na odległość odbywa się zgodnie z przepisami                             w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania.
 2. Dokumentowanie realizacji obowiązku nauki w czasie realizacji podstawy programowej                     z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się w następujący sposób:
 1. w czasie zajęć on-line prowadzonych „na żywo” w czasie rzeczywistym nauczyciel                                 sprawdza frekwencję uczniów i dokonuje odpowiednich wpisów w dzienniku elektronicznym,
 2. w przypadku zajęć polegających na przesłaniu materiałów dydaktycznych, zadań oraz wytycznych do lekcji frekwencja uczniów może być zaliczona na podstawie wykonanego przez nich zadania w rozliczeniu tygodniowym.

3.   Dokumentowanie realizacji zadań nauczyciela:

 1. tematy obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wpisywane są przez nauczycieli
  na bieżąco do dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych,
 2. wychowawcy internatu, nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele specjaliści wpisują realizowane w danym dniu zajęcia i zadania do dzienników zajęć i/lub kart pracy, 
 3. nauczyciele wymienieni w ppkt. 3 zobowiązani są do przeniesienia zapisów z kart pracy                            do właściwych dzienników zajęć w ciągu tygodnia roboczego od dnia odesłania karty bezpośredniemu przełożonemu.
 1. Członkowie kadry kierowniczej zobowiązani są do monitorowania dokumentowania przez nauczycieli realizacji kształcenia na odległość.

Rozdział XII

Zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia

 1. Nauczyciele realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu
   nauczania i zajęcia dodatkowe, zgodnie ze swoim tygodniowym rozkładem godzin.
 2. Treści realizowanych dotychczas jako godziny ponadwymiarowe zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz niektórych kół zainteresowań włącza się do zajęć realizowanych z danym oddziałem klasowym na danym przedmiocie, indywidualizując pracę
  z uczniami i udzielając im potrzebnego wsparcia.
 3. Wyjątek stanowią sytuacje:

a) kiedy godziny, o których mowa w pkt. 2 stanowią obowiązkowe tygodniowe pensum nauczyciela. Wówczas nauczyciel realizuje te zajęcia,

b) kiedy godziny, o których mowa w pkt. 2 realizowane są jako tzw. zajęcia inaczej płatne. Wówczas nauczyciel może realizować te zajęcia.

 1. Nauczyciele wychowawcy internatu  realizują w tygodniu liczbę godzin wynikającą
  z tygodniowego obowiązkowego pensum, określonego w art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.
 2. Nauczyciele specjaliści realizują w tygodniu liczbę godzin wynikającą z tygodniowego obowiązkowego pensum ustalonego przez organ prowadzący Szkołę, uwzględniając przy tym wsparcie dla wszystkich uczniów, z którymi dotychczas prowadzone były zajęcia.
 3. Specjaliści realizujący zajęcia rewalidacyjne z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uwzględniają realizację tych godzin w obowiązkowym tygodniowym pensum dydaktycznym. Rezygnacja ucznia z zajęć możliwa jest jedynie na podstawie pisemnego wniosku rodzica.
 4. Nauczyciele bibliotekarze realizują liczbę godzin wynikającą z tygodniowego obowiązkowego pensum, określonego w art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział XIII

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianu wiedzy i umiejętności uczniów oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny

 1. Do egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, w przypadku wniesienia zastrzeżenie do trybu ustalenia tej oceny, stosuje się aktualne przepisy w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
 2. W przypadku konieczności zorganizowania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, uczeń i jego rodzice otrzymają informację o ustalonych warunkach i sposobie ich przeprowadzenia co najmniej 14 dni przed planowanym, w uzgodnieniu z rodzicami, terminem egzaminu lub sprawdzianu. 
 3. W przypadku wniesienia zastrzeżenia do ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, uczeń i jego rodzice otrzymają informację o ustalonych warunkach i sposobie ponownego ustalania tej oceny co najmniej 14 dni przed planowanym, w uzgodnieniu z rodzicami, terminem zebrania powołanej przez dyrektora komisji do ustalenia oceny zachowania ucznia.

                                                                                                   ……………………………………………………….

                                                                                                              pieczęć i podpis dyrektora

Skip to content