Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://tltuchola.pl/

Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-11-02.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej Technikum Leśnego w Tucholi 
im. Adama Loreta można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. sekretariat@tltuchola.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Sikorska, sekretariat@tltuchola.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 334 86 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie zakresu informacji oraz określenie sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe szkoła niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do dyrektora Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek 
do Rzecznika Praw Obywatelskich: infolinia 800 676 676.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

W skład Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta wchodzi jeden wolnostojący budynek. Budynek położony jest równolegle do ulicy Nowodworskiego. 1.Opis dostępności wejść do budynków Do budynku prowadzi sześć wejść: nr 1 (wejście główne) od ulicy Nowodworskiego, nr 2 i 3 wejścia boczne od ulicy Nowodworskiego oraz nr 4, 5 i 6 od strony dziedzińca. Wszystkie wejścia nie posiadają podjazdu dla wózków. 2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Budynek posiada kondygnacje: piwnica, parter, I piętro, II piętro. 
W piwnicy budynku zlokalizowane są pomieszczenia: szatnia, toalety, pracownie. 
Na parterze budynku zlokalizowane są pomieszczenia: dyżurka woźnej, gabinet pedagoga, pracownie zawodowe, sale lekcyjne. Na I piętrze budynku zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne: sekretariaty, gabinety dyrektora, wicedyrektorów, sekretarza szkoły, pokój nauczycielski, toaleta oraz pracownie zawodowe i lekcyjne. Na II piętrze budynku zlokalizowane są pracownie zawodowe i lekcyjne.
Wszystkie te pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózku. Kondygnacje połączone są jedynie schodami, które nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. 3.Opis dostosowań (pochylnie, platformy, informacja głosowa, pętle indukcyjne): szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, informacją głosową, pętlami komunikacyjnymi. 4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na parkingu przyległym do budynku. 5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: do budynku szkoły jest możliwość wejścia osoby z psem przewodnikiem/asystującym. 6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: szkoła nie jest wyposażona w aplikację tłumacza języka migowego (PJM) online. Również żaden pracownik nie posiada umiejętności posługiwania się polskim językiem migowym.

Dane teleadresowe

Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta

ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola

e-mail: sekretariat@tltuchola.pl 

nr telefonu: 52 334 86 61

Skip to content