Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

STATUT
TECHNIKUM LEŚNEGO
w TUCHOLI
im. ADAMA LORETA

Spis treści

Preambuła

Statut Szkoły jest podstawowym dokumentem regulującym najistotniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły, jej działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Stanowi zbiór przepisów regulujących strukturę, organizację, zadania i sposób działania oraz ceremoniał szkoły, jaką jest Technikum Leśne w Tucholi imienia Adama Loreta, a także prawa, kompetencje i obowiązki jej poszczególnych podmiotów.

Podejmując wysiłek skodyfikowania praw i obowiązków wszystkich członków naszej społeczności szkolnej, mamy na uwadze, oprócz ustawowo określonych zadań edukacyjnych i wychowawczych, kultywowanie i propagowanie w regionie Borów Tucholskich szkolnych tradycji i zwyczajów, w szczególności leśnych i łowieckich. Uważamy, iż niezbywalnym prawem i obowiązkiem każdego członka tejże społeczności jest poznawanie i pielęgnowanie tradycji naszego regionu oraz dbanie o dobre imię Szkoły poprzez rzetelną naukę i pracę oraz właściwą postawę.
Dokument ten prezentuje humanistyczny sposób pojmowania świata, jest zgodny z powszechnie uznanymi normami etycznymi i w pełni otwarty na potrzeby młodego człowieka, gwarantując mu samodzielność myślenia i wszechstronną pomoc wychowawczą w dążeniu do osiągnięcia świadomie wytyczonych celów w życiu i odkrycia właściwego wymiaru człowieczeństwa oraz związanych z tym wartości moralnych.

Misją Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta jest nauczanie i wychowanie uczniów zarówno na fundamencie tradycji, jak i w duchu nowoczesności, mające na celu ukształtowanie ich na dojrzałych ludzi, którzy zgodnie z modelem absolwenta szkoły, będą:
1. prezentowali godną postawę patriotyczną,
2. postępowali zgodnie z przyjętymi normami społecznymi, pozytywnie nastawieni do siebie i innych ludzi,
3. umieli podejmować ważne decyzje i rozwiązywać problemy życiowe,
4. potrafili pełnić różnorodne role społeczne,
5. umieli zaplanować własny rozwój, wyposażeni w umiejętności samokształcenia,
6. posiadali kwalifikacje zgodne ze standardami obowiązującymi na rynku pracy, świadomi własnych kompetencji i możliwości,
7. potrafili pracować zarówno zespołowo, jak i indywidualnie,
8. dbali o kulturę języka i zachowania,
9. preferowali zdrowy styl życia,
10. planowali i organizowali działania służące poprawie stanu środowiska, potrafiąc przewidzieć fizyczne, biologiczne i społeczne konsekwencje jego zanieczyszczenia.

Wytyczonym celom służyć mają zawarte w niniejszym dokumencie regulacje, które są zgodne z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. Żaden akt obowiązujący na terenie szkoły nie może pozostawać z nimi w sprzeczności.

Postanowienia wstępne – Słowniczek pojęć używanych w statucie

1. Szkoła – należy przez to rozumieć Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta.
2. Internat – należy przez to rozumieć dwa internaty koedukacyjne w dwóch budynkach (internat „A” oraz internat „N”), które zajmują wydzieloną część kompleksu obiektów szkolnych Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.
3. Statut – należy przez to rozumieć statut Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.
4. Dyrektor szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.
5. Nauczyciel – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.
6. Instruktor praktycznej nauki zawodu – należy przez to rozumieć instruktora praktycznej nauki zawodu, prowadzącego praktyki zawodowe dla uczniów Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.
7. Pracownik niepedagogiczny – należy przez to rozumieć każdego pracownika Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta, niebędącego nauczycielem.
8. Uczeń – należy przez to rozumieć każdego ucznia Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.
9. Wychowanek – należy przez to rozumieć każdego wychowanka internatu Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.
10. Słuchacz – należy przez to rozumieć każdego słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych, prowadzonych przez Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta.
11. Organy szkoły- należy przez to rozumieć dyrektora, radę pedagogiczną, radę rodziców, samorząd uczniowski w Technikum Leśnym w Tucholi im. Adama Loreta.
12. Rada pedagogiczna – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.
13. Rodzice – należy przez to rozumieć rodziców, a także prawnych, ustawowych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem.
14. Rada rodziców – należy przez to rozumieć radę rodziców Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.
15. Samorząd uczniowski – należy przez to rozumieć samorząd uczniowski Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta.
16. Organ prowadzący szkołę – organem prowadzącym Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta jest minister właściwy do spraw środowiska.
17. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą – organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Technikum Leśnym w Tucholi im. Adama Loreta jest minister właściwy do spraw środowiska.
18. Etap edukacyjny – dla absolwenta gimnazjum jest to 4-letnie technikum, natomiast dla absolwenta szkoły podstawowej jest to 5-letnie technikum.

Rozdział 1 – Informacje o szkole

§ 1

1. Szkoła nosi nazwę: Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta.
2. Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta jest szkołą publiczną.
3. Siedzibą szkoły jest budynek szkolny przy ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola.
4. Organem prowadzącym szkołę oraz sprawującym nadzór pedagogiczny jest minister właściwy do spraw środowiska. Siedzibą organu prowadzącego jest budynek przy ul. Wawelskiej 52-54, 00-922 Warszawa.
5. Szkoła jest szkołą publiczną, która:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z obowiązującymi zasadami obowiązku szkolnego oraz powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje ustalone odpowiednimi przepisami podstawy programowe;
5) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
6. Szkoła kształci w zawodzie technik leśnik na danym etapie edukacyjnym.
7. Szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w kwalifikacjach przypisanych do zawodu technik leśnik.

Rozdział 2 – Cele i zadania szkoły

§ 2

1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. Realizuje cele i zadania określone w odrębnych przepisach, a w szczególności:
1) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wyuczonego zawodu;
3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły;
5) umożliwia uczniom zachowanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;
6) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
7) umożliwia uczniom rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przez udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły lub poza nią;
8) wspomaga rozwój intelektualny i społeczny uczniów poprzez współpracę
z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi, turystycznymi
i branżowymi, itp. działającymi na terenie gminy, województwa, kraju i zagranicą, umożliwiając ich udział w poszerzaniu oferty edukacyjnej w zakresie realizacji zadań określonych w planie pracy szkoły.
2. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę podczas:
1) zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych poprzez nauczycieli prowadzących zajęcia;
2) przebywania w pracowniach oraz pomieszczeniach specjalistycznych, zgodnie
z regulaminami tych pracowni, poprzez nauczycieli prowadzących zajęcia;
3) zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, zgodnie z regulaminem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, poprzez nauczycieli praktycznej nauki zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
4) zajęć wychowania fizycznego realizowanych w szkole oraz poza nią na terenie zewnętrznych obiektów sportowych poprzez nauczycieli prowadzących zajęcia;
5) przerw międzylekcyjnych poprzez nauczycieli pełniących dyżury w budynku szkoły oraz na terenach do niego przylegających, zgodnie z harmonogramem i regulaminem dyżurów nauczycielskich;
6) przebywania w budynkach szkoły i internatu oraz na terenach do nich przylegających poprzez system wideomonitoringu;
7) wycieczek i imprez turystycznych i dydaktycznych organizowanych przez szkołę, zgodnie z regulaminem wycieczek i imprez, poprzez opiekunów;
8) pobytu w szkole i internacie poprzez organizację opieki zdrowotnej i zapewnienie higienicznych warunków.
3. Szczególną opieką indywidualną szkoła otacza uczniów:
1) znajdujących się w trudnych warunkach rodzinnych, materialnych i zdrowotnych;
2) rozpoczynających naukę w pierwszej klasie;
3) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

§ 3

1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:
a) z niepełnosprawności;
b) z niedostosowania społecznego;
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
d) z zaburzeń zachowania lub emocji;
e) ze szczególnych uzdolnień;
f) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
h) z choroby przewlekłej;
i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
j) z niepowodzeń edukacyjnych;
k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności
wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, a także instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz przez zintegrowane zadania nauczycieli i specjalistów, a także w formie zajęć, np.: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. Wymienione zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega ponadto na:
1) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
2) podejmowaniu działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
3) działaniu na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana m.in. z inicjatywy ucznia, rodziców, dyrektora, nauczyciela, specjalisty lub poradni psychologiczno-pedagogicznej.
11. Do zadań nauczycieli i specjalistów szkole należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5) współpraca z poradnią.
12. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą m.in.:
1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:
a) trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,
b) szczególnych uzdolnień;
2) doradztwo edukacyjno-zawodowe.
13. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
14. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, a w razie potrzeby we współpracy z nimi planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach ich zintegrowanych działań. Jeżeli wychowawca klasy stwierdza, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, przekazuje tę informację dyrektorowi szkoły.
15. Dyrektor ustala formy udzielania pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin.
16. Dyrektor może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
17. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
18. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
19. Wychowawca klasy oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem oraz – w zależności od potrzeb – z innymi podmiotami.
20. W uzasadnionych sytuacjach (np. w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ucznia), szkoła może objąć ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną bez porozumienia z rodzicami.

Rozdział 3 – Organy szkoły

§ 4

1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców;
4) samorząd uczniowski.
2. Poszczególne organy szkoły mają możliwość:
1) swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji;
2) bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach
i decyzjach;
3) współdziałania z innymi organami w realizacji swoich zadań;
4) wspólnego rozwiązywania ewentualnych sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.
3. Poszczególne organy szkoły obowiązane są do składania sprawozdań ze swojej działalności:
1) na bieżąco, na zebraniach własnych ogniw organizacyjnych;
2) co najmniej dwa razy w roku na zebraniach plenarnych.
4. Formy rozwiązywania ewentualnych sporów pomiędzy organami szkoły określa się następująco:
1) spory pomiędzy uczniem a innym uczniem, zespołem uczniów, nauczycielem lub pracownikiem szkoły rozwiązuje wychowawca klasy, a w razie konieczności pedagog szkolny i dyrektor szkoły;
2) spory pomiędzy nauczycielem a nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły rozwiązuje dyrektor szkoły;
3) spory pomiędzy nauczycielem a rodzicem lub grupą rodziców rozwiązuje dyrektor szkoły, a w przypadku nieuzyskania porozumienia konflikt rozstrzyga przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;
4) spory pomiędzy nauczycielem a dyrektorem szkoły rozwiązuje przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;
5. Szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania
sporów między nimi określone zostały w Regulaminie rady pedagogicznej, Regulaminie
rady rodziców oraz Regulaminie samorządu uczniowskiego, a także w prawie
oświatowym.

§ 5

1. Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje szkołę na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły i przewodniczącym rady pedagogicznej.
2. Stanowisko dyrektora szkoły powierza i z niego odwołuje organ prowadzący szkołę.
3. Obowiązki, prawa i kompetencje oraz zakres odpowiedzialności dyrektora szkoły określone są w prawie oświatowym i Regulaminie organizacyjnym szkoły.
4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim i działającymi w szkole związkami zawodowymi.

§ 6

1. W szkole można utworzyć stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze.
2. Osoby na stanowiska kierownicze powołuje i odwołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej.
3. Obowiązki, prawa i kompetencje oraz zakres odpowiedzialności osób na poszczególnych stanowiskach kierowniczych w szkole określone są w prawie oświatowym i Regulaminie organizacyjnym szkoły.

§ 7

1. Radę pedagogiczną tworzą: dyrektor szkoły, osoby na stanowiskach kierowniczych,
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele przedmiotów zawodowych
(w tym nauczyciele praktycznej nauki zawodu), nauczyciele-wychowawcy internatu,
nauczyciele-bibliotekarze oraz pedagog szkolny.
2. Rada pedagogiczna działa na podstawie regulaminu.
3. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
5. W zebraniach rady pedagogicznej, za jej zgodą lub na jej wniosek, mogą brać udział zaproszeni przez jej przewodniczącego goście.
6. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
7. Członkowie rady pedagogicznej są obowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
8. Kompetencje rady pedagogicznej określone są w prawie oświatowym oraz Regulaminie rady pedagogicznej.

 § 8

1. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.
2. Zasady jej tworzenia uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
4. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności:
1) programowania pracy szkoły;
2) doskonalenia organizacji i warunków pracy szkoły;
3) pomocy w realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
5. Kompetencje rady rodziców określone są w prawie oświatowym oraz Regulaminie rady
rodziców.

§ 9

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i profilaktyki.
2. Rodzice mają prawo do:
1) poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych oraz wymagań programowych w danej klasie;
2) poznania przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
4) uzyskiwania na miesiąc przed śródroczną i roczną klasyfikacją pisemnej informacji
o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania;
5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
6) zwracania się o pomoc i poradę do pedagoga szkolnego;
7) wyrażania i przekazywania poprzez radę rodziców opinii na temat pracy szkoły.
3. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizuje się dla rodziców:
1) zebrania ogólne;
2) zebrania klasowe;
3) konsultacje u nauczycieli.

§ 10

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
4. Samorząd przedstawia radzie pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej oraz redagowania szkolnego serwisu społecznościowego;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;
7) prawo wyrażania opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.
5. Kompetencje samorządu uczniowskiego określone są w prawie oświatowym oraz Regulaminie samorządu uczniowskiego.

Rozdział 4 – Organizacja szkoły

§ 11

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych ramowym planem nauczania.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.
5. Szkoła prowadzi następującą dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej:
1) księgę uczniów;
2) dzienniki lekcyjne;
3) dzienniki zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć, które nie są wpisywane do dziennika lekcyjnego;
4) arkusze ocen;
5) księgi arkuszy ocen;
6) księgę uchwał rady pedagogicznej;
7) zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
8) dziennik pedagoga;
9) dziennik nauczyciela-bibliotekarza;
10) dziennik nauczyciela-wychowawcy grupy wychowawczej.
6. Dzienniki lekcyjne prowadzone są za zgodą organu prowadzącego w formie elektronicznej. Za udostępnianie rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci nie mogą być pobierane opłaty.
7. Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej regulują odrębne przepisy.

§ 12

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze;
3) praktyczna nauka zawodu;
4) zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym : zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego;
5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
2. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym.
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Godzina zajęć opiekuńczo-wychowawczych trwa 60 minut. Pomiędzy poszczególnymi lekcjami organizuje się przerwy trwające od 5 do 20 minut. Podczas zajęć praktycznych organizuje się przerwę trwającą 30 minut.
4. Zajęcia lekcyjne odbywają się z podziałem oddziału na grupy na przedmiotach, na których ów podział jest wymagany, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Za zgodą organu prowadzącego mogą odbywać się zajęcia lekcyjne z podziałem oddziału na grupy również na innych przedmiotach.

§ 13

1. Uczniowie realizują kształcenie praktyczne w formie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, które odbywają się na terenie współpracujących ze szkołą nadleśnictw szkolnych, na podstawie umowy.
2. Zajęcia praktyczne organizuje się w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.
3. Praktyki zawodowe organizuje się w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy
i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy.
4. Nadleśnictwa szkolne, przyjmujące uczniów szkoły na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, zapewniają środki dydaktyczne oraz odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Uczniowie mogą dodatkowo dobrowolnie odbywać indywidualne praktyki zawodowe w wybranych przez siebie nadleśnictwach, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i właściwym terytorialnie nadleśniczym. Termin dodatkowych praktyk zawodowych nie może kolidować z obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi i nie zwalnia z realizacji obowiązkowego kształcenia praktycznego realizowanego przez szkołę.
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
w szkole sprawuje kierownik szkolenia praktycznego.
7. Szczegółowe terminy praktyk zawodowych ustala na dany rok szkolny kierownik szkolenia praktycznego.
8. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla zawodu technik leśnik.

§ 14

1. Szkoła kierując uczniów na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, nadzoruje realizację programu nauczania i praktyk zawodowych.
2. Pracę dydaktyczną w zakresie praktycznej nauki zawodu prowadzą nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu, odpowiadając za jej poziom i wyniki.
3. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych nie może przekroczyć 8 godzin (480 minut).
4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik szkolenia praktycznego.
5. Rodzice ucznia są materialnie odpowiedzialni za dokonane przez ucznia celowe zniszczenia, z mocy odrębnych przepisów kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych.
6. Szkoła przygotowuje uczniów do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
7. Szkoła może organizować dla uczniów dodatkowe zajęcia w formach pozaszkolnych, np. kursy lub szkolenia, w wyniku których uczniowie uzyskają dodatkowe uprawnienia lub umiejętności zawodowe na podstawie odrębnych przepisów.
8. Szczegółową organizację kształcenia praktycznego określa regulamin praktyk zawodowych i zajęć praktycznych.

§ 15

1. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględniające potrzeby uczniów, w tym: zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne, organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju oraz zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
2. Organizację zajęć w danym roku szkolnym ustala dyrektor na podstawie analizy bieżących potrzeb uczniów oraz możliwości szkoły.
3. Zajęcia odbywają się w czasie wolnym od obowiązkowych zajęć edukacyjnych
i w terminach umożliwiających uczestnictwo w nich uczniów.
4. Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia. Zasady przebywania
w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia oraz korzystania z ich wyposażenia szczegółowo określają regulaminy poszczególnych pracowni i pomieszczeń.

§ 16

1. W celu realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom i nauczycielom możliwość korzystania z wszelkich pomieszczeń i pracowni szkolnych oraz pozaszkolnych.
2. Zasady przebywania w pracowniach i pomieszczeniach szkolnych oraz korzystania z ich wyposażenia określają poszczególne regulaminy.

§ 17

1. W szkole działa biblioteka szkolna wraz z czytelnią, służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy o regionie i leśnictwie oraz wiedzy pedagogicznej (również wśród rodziców).
2. Zadania i obowiązki nauczyciela-bibliotekarza określone są w Regulaminie organizacyjnym szkoły oraz Regulaminie biblioteki.
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów, a także słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają uczniom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu, natomiast słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych podczas ich zajęć, zgodnie z harmonogramem pracy nauczycieli-bibliotekarzy, corocznie uzgadnianym z dyrektorem szkoły.
5. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami na terenie Tucholi, zgodnie z Regulaminem biblioteki.

§ 18

1. Szkoła prowadzi internat koedukacyjny w dwóch budynkach (internat „A” oraz internat „N”), które zajmują wydzieloną część kompleksu obiektów szkolnych oraz korzystają z infrastruktury technicznej i organizacyjnej szkoły.
2. Bezpośredni nadzór nad działalnością internatu sprawuje dyrektor szkoły, we współpracy z osobami na stanowiskach kierowniczych w internacie.
3. W internacie mogą mieszkać uczniowie szkoły, a także słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz – za zgodą organu prowadzącego szkołę – uczniowie innych szkół.
4. Internat prowadzi działalność we wszystkie dni tygodnia przez cały rok szkolny,
z wyjątkiem okresu przerw świątecznych i ferii szkolnych.
5. Internat organizuje opiekę wychowawczą, zgodnie z tygodniowym planem zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
6. W internacie obowiązuje Regulamin internatu.

§ 19

1. Celem działalności internatu jest zapewnienie uczącej się młodzieży opieki wychowawczej i kształtowanie jej rozwoju, w ścisłej współpracy z rodzicami oraz placówkami i instytucjami, których zadaniem jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży.
2. Działalność opiekuńczo-wychowawcza internatu ukierunkowana jest na kształtowanie postaw wychowanków, pozwalających na właściwe przygotowanie do przyszłego samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym.
3. Do zadań internatu należy zapewnienie wychowankom w szczególności:
1) odpłatnego zakwaterowania w internacie;
2) odpłatnego całodziennego wyżywienia w stołówce internatu;
3) bezpiecznych i higienicznych warunków zamieszkania, nauki i wypoczynku;
4) dostępu do pomieszczeń internatu i znajdującego się w nim wyposażenia, służących rozwojowi intelektualnemu i fizycznemu mieszkańców internatu;
5) możliwości realizacji własnych zainteresowań;
6) pomocy wychowawców w realizacji obowiązków uczniowskich;
7) opieki i pomocy ze strony pedagoga;
8) aktywnego uczestnictwa w życiu internatu;
9) efektywnego wykorzystania czasu wolnego i czasu przeznaczonego na naukę;
10) ochrony przed wszelkimi formami przemocy i dyskryminacji;
11) ochrony godności osobistej.
4. Realizacja celów i zadań internatu następuje poprzez:
1) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych;
2) organizację zajęć pozalekcyjnych w ramach czasu wolnego wychowanków;
3) pracę wychowawców i pedagoga;
4) aktywizację mieszkańców do różnego rodzaju działalności samorządowej;
5) zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń i pomocy dydaktycznych;
6) organizację wycieczek, wyjść i wyjazdów do placówek kulturalnych, sportowych i innych zlokalizowanych na terenie miasta i poza miastem;
7) organizację imprez wewnętrznych pozwalających na integrację wychowanków
i kształtujących prawidłowe zasady współżycia młodzieży będącej na różnym poziomie rozwoju;
8) ścisłą współpracę z rodzicami, wychowawcami klas i nauczycielami w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych;
9) wdrażanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

§ 20

1. Osoby na stanowiskach kierowniczych w internacie oraz wszyscy nauczyciele pracujący w internacie tworzą zespół wychowawców internatu.
2. Do zadań zespołu nauczycieli-wychowawców internatu należy w szczególności:
1) dokonywanie analizy i oceny działalności internatu;
2) ustalanie wniosków zmierzających do podnoszenia poziomu jego działalności;
3) inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej;
4) diagnozowanie problemów wychowawczych wychowanków;
5) opracowanie planu opiekuńczo-wychowawczego na dany rok szkolny;
6) dokonywanie okresowej analizy i oceny podejmowanych działań wychowawczych;
7) doskonalenie metod pracy wychowawczej;
8) organizowanie samokształcenia wychowawców.
4. Podstawą pracy zespołu jest roczny plan działalności.
5. Zespół informuje radę pedagogiczną o swojej pracy i co najmniej dwa razy w roku formułuje wnioski do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną.

§ 21

1. Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje nauczyciel-wychowawca.
2. Zadania i obowiązki nauczyciela-wychowawcy określone są w Regulaminie organizacyjnym szkoły oraz Regulaminie internatu.

§ 22

1. Podstawową jednostką organizacyjną internatu jest grupa wychowawcza.
2. Dopuszcza się zróżnicowanie liczebności poszczególnych grup wychowawczych, m.in. ze względu na płeć wychowanków oraz możliwości organizacyjne internatu, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę.

§ 23

1. Kwestie dotyczące zamieszkania ucznia w internacie i całodziennego wyżywienia reguluje umowa zawierana pomiędzy szkołą a rodzicami ucznia.
2. Umowa z rodzicami ucznia szkoły zawierana jest na czas trwania nauki w szkole, natomiast z rodzicami uczniów innych szkół na dany rok szkolny.
3. Wychowankowie internatu mają obowiązek uiszczania opłat za internat w terminie określonym w umowie.
4. Opłata za internat składa się z:
1) należności za zakwaterowanie (tzw. „czesnego”), będącej stałą stawką miesięczną obowiązującą w danym roku szkolnym – zgodnie z umową pomiędzy rodzicami a dyrektorem szkoły;
2) należności za wyżywienie, której kwota jest wyliczana na koniec każdego miesiąca na podstawie rzeczywistych, poniesionych kosztów.
5. Wychowankowie internatu są na bieżąco informowani o aktualnie obowiązujących stawkach opłat.
6. Wychowankowie internatu, którzy z przyczyn losowych, nie mogą uiścić swoich zobowiązań finansowych w wyznaczonym terminie lub w pełnej wysokości, mogą zwrócić się do dyrektora szkoły z pisemną prośbą o czasowe przesunięcie terminu płatności.
7. Zadłużenie wychowanka w opłatach za internat jest podstawą rozwiązania umowy
w sprawie zakwaterowania i wyżywienia w internacie. Rozwiązanie umowy jest jednoznaczne z natychmiastowym skreśleniem ucznia z listy wychowanków internatu.

§ 24

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi kuchnię i stołówkę.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i radą rodziców.
4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
5. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa
w ust. 4, dyrektora szkoły.
6. Nadzór nad stołówką sprawuje kierownik internatu poprzez specjalistę do spraw żywienia.
7. Posiłki przygotowywane przez stołówkę są odpłatne i muszą z nich korzystać wychowankowie internatu (zgodnie z umową pomiędzy rodzicami a dyrektorem szkoły), natomiast mogą z nich korzystać osoby zakwaterowane w internacie oraz pracownicy i emerytowani pracownicy szkoły.

§ 25

1. W szkole mogą być organizowane i realizowane działania w zakresie wolontariatu
w następujących formach:
1) szkolny klub wolontariusza – wewnętrzna organizacja szkoły, zatwierdzona przez
dyrektora szkoły lub uchwałę rady pedagogicznej na podstawie regulaminu
i programu wychowawczo-profilaktycznego;
2) sekcja w ramach samorządu uczniowskiego – jej działalność jest wpisana
w program działań samorządu uczniowskiego;
3) wolontariat uczniów w zewnętrznych instytucjach; udział w jednorazowych akcjach
organizowanych przez zewnętrzne podmioty, włączanie się uczniów (indywidualnie
lub zespołowo) w działania na rzecz lokalnych instytucji;
4) tandemy wolontariackie – wolontariat opierający się na wzajemnej wymianie wiedzy
i umiejętności.
2. Zakres działania wolontariatu w szkole regulują odrębne przepisy.
3. Działania szkolnego wolontariatu mogą być wspierane przez: nauczycieli i innych
pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców, a także przez osoby i instytucje spoza
szkoły, po uzgodnieniu z dyrektorem.

§ 26

1. Szkoła może udzielać pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub losowej.
2. Uczeń może otrzymać np.:
1) doraźny zasiłek losowy;
2) stypendium szkolne.
3. Powyższe świadczenia uczniowie otrzymują na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.

Rozdział 5 – Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 27

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania pracowników szkoły określają odrębne przepisy.
3. Zadania i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników szkoły określone są w Regulaminie organizacyjnym szkoły.

§ 28

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Prawa i obowiązki nauczycieli oraz zakres ich odpowiedzialności określone są w prawie oświatowym oraz Regulaminie organizacyjnym szkoły.

§ 29

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski.
2. Pracą klasowego zespołu nauczycielskiego kieruje przewodniczący zespołu, którym jest wychowawca klasy.
3. Do zadań zespołu należy:
1) ustalanie zestawów programów nauczania z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego;
2) współtworzenie z wychowawcą klasy planu działań wychowawczych i profilaktycznych opartych na programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły;
3) wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
4) analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy;
5) analizowanie sytuacji uczniów sprawiających problemy wychowawcze
i opracowywanie efektywnych metod oddziaływania.
4. Zespoły informują radę pedagogiczną o swojej pracy.

§ 30

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.
2. W szkole funkcjonują następujące zespoły przedmiotowe:
1) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych;
2) zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych;
3) zespół nauczycieli języków obcych;
4) zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych;
5) zespół nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.
3. Poza zespołami przedmiotowymi w szkole funkcjonują zespoły:
1) zespół nauczycieli-wychowawców internatu;
2) zespół nauczycieli-bibliotekarzy.
4. Pracą zespołów wymienionych w ust. 2 i w ust. 3 kierują przewodniczący zespołów, powołani przez dyrektora szkoły.
5. Do zadań zespołów wymienionych w ust. 2 należy:
1) organizowanie współpracy nauczycieli w zakresie uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania oraz korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
2) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
5) opiniowanie programu nauczania ogólnego oraz programu nauczania dla zawodu przed dopuszczeniem do użytku w szkole.
6. Zadania zespołów wymienionych w ust. 3 określone są w Regulaminie internatu lub
Regulaminie biblioteki.
7. Podstawą pracy zespołów wymienionych w ust. 2 i ust. 3 jest roczny plan działalności.
8. Zespoły informują radę pedagogiczną o swojej pracy i co najmniej dwa razy w roku formułują wnioski do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną.

§ 31

1. Nauczyciele tworzą zespół wychowawczy, w skład którego wchodzą:
1) pedagog szkolny;
2) wychowawcy klas.
2. W uzasadnionych przypadkach do pracy w zespole mogą być powołani:
1) wicedyrektor;
2) pozostałe osoby na stanowiskach kierowniczych;
3) wychowawcy internatu.
3. Pracą zespołu wychowawczego kieruje przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora szkoły.
4. Do zadań zespołu wychowawczego należy:
1) koordynowanie i monitorowanie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
2) analizowanie trudnych problemów wychowawczych i pomoc nauczycielom w ich rozwiązywaniu;
3) koordynowanie działań wychowawczych prowadzonych w szkole;
4) monitorowanie przestrzegania praw i obowiązków ucznia;
5) wypracowywanie metod działania przeciwdziałających negatywnym zjawiskom wychowawczym;
6) inspirowanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy wychowawczej.
5. Podstawą pracy zespołu jest roczny plan działalności.
6. Zespół informuje radę pedagogiczną o swojej pracy i co najmniej dwa razy w roku formułuje wnioski do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną.

§ 32

1.  Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednego
z nauczycieli uczących w tym oddziale – wychowawcy klasy.
2.  Wskazane jest, aby – dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności -wychowawca klasy prowadził swój oddział przez cały etap edukacyjny.
3. Nauczycielowi w pierwszym roku pracy nie powierza się obowiązków wychowawcy klasy.
4. Wychowawca klasy informuje rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów:
1) na zebraniach klasowych;
2) w kontaktach indywidualnych, telefonicznych lub korespondencyjnych (np. w dzienniku elektronicznym) według bieżących potrzeb;
3) w kontaktach korespondencyjnych (np. w dzienniku elektronicznym) na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną;
4) w innych sytuacjach wymagających kontaktu z rodzicami.
5. Wychowawca klasy obowiązany jest do wykonywania następujących czynności administracyjnych dotyczących klasy:
1) prowadzenia dziennika lekcyjnego;
2) wypełniania arkuszy ocen;
3) prowadzenia teczki wychowawcy;
4) przygotowania świadectw;
5) sporządzania zestawień statystycznych;
6) wykonywania innych czynności, zgodnie z poleceniami dyrektora lub uchwałami rady pedagogicznej.
6. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia, po zasięgnięciu opinii ocenianego ucznia, uczniów klasy oraz nauczycieli, w tym wychowawców internatu, zgodnie z § 46.
7. Wychowawca klasy planuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i koordynuje jej udzielanie uczniowi, zgodnie z § 3.
8. Wychowawca klasy ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony właściwych placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych (w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły), a także doświadczonych nauczycieli-wychowawców.
9. Zadania wychowawcy klasy określone są w prawie oświatowym oraz Regulaminie organizacyjnym szkoły.

§ 33

1. W szkole zatrudniony jest pedagog, który wspomaga działania szkoły w zakresie zapewniania uczniom pomocy pedagogiczno-psychologicznej.
2. Obowiązki pedagoga określa Regulamin organizacyjny szkoły.
3. Podstawą pracy pedagoga jest roczny plan pracy.
4. Pedagog informuje radę pedagogiczną o swojej pracy i co najmniej dwa razy w roku formułuje wnioski do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną.

§ 34

1. W szkole działa lider Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego, który wspomaga i koordynuje działania szkoły w zakresie kształcenia nauczycieli i doskonalenia ich kompetencji zawodowych.
2. Do obowiązków lidera WDZ należy w szczególności:
1) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli;
2) planowanie i organizowanie form doskonalenia;
3) opracowywanie planów WDZ na dany rok szkolny;
4) współpraca z dyrektorem w zakresie organizacji szkoleń;
5) samodzielne prowadzenie różnych form doskonalenia;
6) inicjowanie procesów samodoskonalenia się nauczycieli;
7) wnioskowanie o organizację odpowiedniej formy szkolenia;
8) udzielanie pomocy nauczycielom w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych;
9) współpraca z innymi instytucjami i osobami wspierającymi kształcenie nauczycieli;
10) gromadzenie materiałów oraz informacji na temat doskonalenia nauczycieli.
3. Podstawą pracy lidera WDZ jest roczny plan pracy.
4. Lider WDZ informuje radę pedagogiczną o swojej pracy i co najmniej dwa razy w roku formułuje wnioski do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną.

Rozdział 6 – Uczniowie szkoły

§ 35

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów do klas pierwszych na zasadach i w terminach określanych corocznie przez właściwego kuratora oświaty w drodze zarządzenia i na podstawie obowiązującego w szkole Regulaminu rekrutacji.
2. Rekrutację prowadzi się do ustalonej przez organ prowadzący liczby oddziałów.
3. Do przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną.
4. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej technikum decydują kryteria zgodne z obowiązującymi przepisami.
5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni posiadać zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do technikum leśnego.
6. Jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor.
7. Kandydat niezadowolony z decyzji może wnieść do dyrektora pisemny wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie wskazanym przez odrębne przepisy. Decyzja dyrektora szkoły, wydana w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jest decyzją ostateczną.
8. W szkole mogą podjąć naukę uczniowie przechodzący z innych typów szkół na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej, a także odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń przechodzi oraz podania o przyjęcie do szkoły.
9. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły do klasy programowo wyższej lub o powtarzaniu klasy podejmuje dyrektor.
10. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez dyrektora i nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

§ 36

1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu
dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, z uwzględnieniem jego wieku
i rozwoju psychofizycznego;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
3) poszanowania swej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej;
4) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi przejawami patologii społecznej;
5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych, w tym religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych uczniów;
7)  rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu swojego rozwoju;
8) znajomości programów nauczania, treści i celów kształcenia;
9) informacji o wymaganiach edukacyjnych z wszystkich przedmiotów i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
10) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny zachowania oraz oceny osiągnięć edukacyjnych;
11)  odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły pomocy w przypadku trudności życiowych, materialnych i szkolnych;
12)  korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
13) korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej;
14)  korzystania podczas zajęć pozalekcyjnych z pracowni i pomieszczeń szkolnych oraz znajdującego się w nich wyposażenia, zgodnie z zasadami określonymi
w regulaminach poszczególnych pracowni i pomieszczeń;
15) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole;
16) udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę;
17)  bycia nagradzanym za szczególne osiągnięcia;
18)  reprezentowania szkoły na olimpiadach, konkursach, zawodach i innych imprezach;
19) odpoczynku w terminach określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, a także podczas przerw między zajęciami;
20) wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane
w przypadku ich naruszenia;
21) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw.
2. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do złożenia skargi w przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia:
1) uczeń lub jego rodzice, którzy stwierdzą, że zostały naruszone prawa ucznia, mogą wnieść w formie pisemnej skargę do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw uczniowskich;
2) złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw ucznia;
3) dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania skargi i wydaje decyzję;
4) w przypadku negatywnej decyzji rodzice ucznia mają prawo odwołać się do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
3. Korzystanie z praw może zostać ograniczone z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa, ochronę porządku, zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

§ 37

1. Uczeń ma obowiązek:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
2) zdobywania wiedzy i sumiennego przygotowywania się do zajęć edukacyjnych,
3) przestrzegania zasad kultury osobistej i współżycia społecznego oraz właściwego zachowania w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
4) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz za własny rozwój,
5) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
6) godnego reprezentowania szkoły,
7) przestrzegania zakazu: palenia papierosów, posiadania alkoholu oraz środków odurzających, ich spożywania, a także przebywania pod ich wpływem,
8) stosowania się do zakazu rejestrowania przy pomocy urządzeń cyfrowych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych,
9) przestrzegania zakazu używania urządzeń cyfrowych w trakcie wszystkich zajęć edukacyjnych odbywających się w szkole i poza nią, z zastrzeżeniem, że podczas zajęć można używać ich na wyraźną prośbę lub polecenie nauczyciela prowadzącego zajęcia, jeżeli wymaga tego charakter i tryb prowadzonych zajęć,
10) stosowania się do zakazu wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu innych osób,
11) informowania wychowawcy klasy o planowanej nieobecności z wyprzedzeniem,
12) usprawiedliwiania na piśmie swej nieobecności niezwłocznie po powrocie do szkoły, nie później niż do 7 dni po zakończeniu nieobecności, w wyjątkowych wypadkach
w ciągu 14 dni, zgodnie z §46.
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania następujących zasad, dotyczących munduru obowiązującego w szkole:
1) w czasie zajęć szkolnych ucznia obowiązuje noszenie munduru wyjściowego, na który składają się:
a) marynarka w kolorze oliwkowozielonym,
b) spodnie lub spódnica w kolorze oliwkowozielonym,
c) koszula w kolorze białym lub oliwkowozielonym,
d) krawat w kolorze zielonym;
2) w czasie uroczystości szkolnych lub pozaszkolnych obowiązuje noszenie munduru wyjściowego z białą koszulą,
3) w okresie wiosenno-letnim dopuszcza się noszenie spodni, spódnic, koszul z krótkim rękawem bez krawatu po uprzednim złożeniu wniosku przez samorząd uczniowski
i uzyskaniu zgody dyrekcji szkoły,
4) mundur powinien być czysty i wyprasowany,
5) obowiązuje obuwie zielone, brązowe lub czarne,
6) zabrania się noszenia do munduru obuwia sportowego,
7) obowiązuje okrycie zimowe w kolorze mundurowym lub w odcieniu zbliżonym,
8) obowiązują skarpety w kolorze zielonym, brązowym lub czarnym zgodnym
z kolorem obuwia,
9) obowiązują okrycia głowy, szaliki i rękawiczki w kolorze zielonym, brązowym lub czarnym,
10) przy mundurze wyjściowym obowiązują odpowiednie dystynkcje uczniowskie
i oznaki identyfikacyjne,
11) dopuszcza się możliwość noszenia zadbanej brody, pod warunkiem jej zapuszczenia w czasie przerw świątecznych oraz w czasie ferii letnich i zimowych. W innym wypadku uczeń na zajęciach lekcyjnych i praktycznych powinien być ogolony,
12) włosy uczniów i uczennic powinny być czyste i uczesane, a uczniów dodatkowo krótkie, a fryzura powinna spełniać warunki zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
13) zabrania się noszenia ozdób, niepasujących do munduru i sprzecznych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 38

1. Uczeń szkoły może być nagradzany za:
1) wysokie wyniki w nauce;
2) osiągnięcia sportowe lub artystyczne;
3) wzorowe zachowanie;
4) zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego;
5) odwagę i godną naśladowania postawę;
6) przeciwstawianie się agresji;
7) udzielanie pomocy innym osobom;
8) sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków;
9) stuprocentową frekwencję.
2. Grupa uczniów lub klasa może otrzymać:
1) ustną pochwałę w obecności klasy;
2) ustną pochwałę w obecności uczniów szkoły;
3) dyplom uznania;
4) nagrodę pieniężną;
5) nagrodę rzeczową;
6) puchar.
3. Uczeń szkoły może otrzymać:
1) pochwałę w obecności uczniów klasy;
2) pochwałę w obecności uczniów szkoły;
3) dyplom uznania;
4) nagrodę pieniężną;
5) nagrodę rzeczową;
6) list pochwalny do rodziców;
7) „Statuetkę Sokolniczki”;
8) „Statuetkę Drzewka frekwencji”.
4. Nagrody mogą być przyznawane przez:
1) wychowawcę klasy w przypadku nagród wymienionych w ust. 2 pkt. 1, 3, 5 oraz ust. 3 pkt. 1, 3, 5 z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela;
2) dyrektora szkoły w przypadku nagród wymienionych w ust. 2 pkt. 1-6 oraz ust. 3 pkt. 1-6 z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego;
3) dyrektora szkoły w przypadku nagród wymienionych w ust. 3 pkt. 7 i 8 na wniosek rady pedagogicznej.
5. „Statuetkę Sokolniczki” otrzymuje absolwent, który osiągnął najwyższą średnią ocen końcowych i otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
6. W przypadku większej liczby kandydatów „Statuetkę Sokolniczki” przyznaje się absolwentowi, który osiągnął najwyższą średnią ocen z wszystkich przedmiotów zawodowych oraz biologii, języka obcego i matematyki z całego etapu edukacyjnego.
7. „Statuetkę Drzewka Frekwencji” otrzymują wszyscy absolwenci ze stuprocentową frekwencją, którzy otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
8. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanych nagród określony został w regulaminach ich przyznawania.

§ 39

1. Uczeń może otrzymać karę:
1) upomnienia wychowawcy;
2) nagany wychowawcy;
3) upomnienia kierownika internatu;
4) nagany kierownika internatu;
5) nagany dyrektora;
6) przeniesienia do innej klasy;
7) nagany dyrektora z ostrzeżeniem skreślenia z listy wychowanków internatu;
8) skreślenia z listy wychowanków internatu;
9) nagany dyrektora z ostrzeżeniem skreślenia z listy uczniów;
10) skreślenia ucznia z listy uczniów.
2. Kary mogą być nałożone przez:
1) wychowawcę w przypadku kar wymienionych w ust. 1 pkt. 1-2 z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela;
2) kierownika internatu w przypadku kar wymienionych w ust. 1 pkt. 3 i 4 z własnej inicjatywy, na wniosek nauczyciela lub wychowawcy;
3) dyrektora szkoły w przypadku kar wymienionych w ust. 1 pkt. 5-9 z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, wychowawcy, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego;
4) dyrektora szkoły w przypadku kary wymienionej w ust. 1 pkt. 10 na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
3. Przy nakładaniu kar należy brać pod uwagę:
1) rodzaj popełnionego przewinienia;
2) skutki społeczne przewinienia;
3) dotychczasowe zachowanie ucznia;
4) intencje ucznia;
5) poziom rozwoju psychofizycznego ucznia;
6) wychowawczy aspekt kary.
4. Wychowawca klasy, poparty przez wychowawcę internatu, może wystąpić do dyrektora
z wnioskiem o anulowanie lub uchylenie kary za wcześniejsze naruszenie statutu szkoły,
na podstawie znaczącej poprawy w zachowaniu oraz godnego reprezentowania szkoły
w konkursach lub olimpiadach.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kary mogą być stosowane z pominięciem gradacji.
6. Wychowawca, kierownik internatu lub dyrektor podejmują stosowną decyzję po zbadaniu sprawy i wysłuchaniu zainteresowanych stron, a dyrektor dodatkowo po zasięgnięciu opinii i podjęciu uchwały w sprawach tego wymagających.
7. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o zastosowanej wobec niego karze w formie pisemnego zawiadomienia, za wyjątkiem kary wymienionych w ust. 1 pkt. 1-3.
8. W przypadku celowego niszczenia mienia szkoły uczeń i jego rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i obowiązani są do naprawienia szkody.
9. Uczeń może zostać zobowiązany do wykonania określonej pracy społecznej na rzecz
szkoły w ramach rekompensaty lub zadośćuczynienia za dokonane zniszczenie mienia
szkolnego lub inne przewinienia.
10. Wszelkie wykroczenia i przestępstwa popełnione przez uczniów będą zgłaszane przez
dyrektora organom ścigania.
11. W przypadku zgłoszenia przez organy ścigania, osoby prywatne, nauczycieli
i pracowników szkoły przewinienia, wykroczenia lub przestępstwa dokonanego przez
ucznia poza terenem szkoły, sprawy będą rozpatrywane przez dyrektora zgodnie
ze statutem szkoły lub według wskazań policji czy sądu.
12. Uczeń niezadowolony z wymierzonej kary wymienionej w ust. 1 pkt. 1-4 może wnieść
do dyrektora pisemne odwołanie w terminie 7 dni od jej otrzymania. Decyzja dyrektora
szkoły wydana w wyniku odwołania jest decyzją ostateczną.
13. Uczeń niezadowolony z wymierzonej kary wymienionej w ust. 1 pkt. 5-9 może wnieść
do dyrektora pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od jej
otrzymania. Decyzja dyrektora szkoły wydana w wyniku odwołania jest decyzją
ostateczną.

§ 40

1. Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów, w przypadku:
1) nieuzasadnionej, długotrwałej i nieusprawiedliwionej absencji;
2) celowej dewastacji mienia szkolnego;
3) kradzieży;
4) picia alkoholu lub używania narkotyków i innych środków odurzających;
5) rozprowadzania na terenie szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających;
6) fizycznej i psychicznej przemocy nad innymi osobami;
7) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia innych osób;
8) fałszowania dokumentacji szkolnej;
9) stworzenia sytuacji zagrożenia publicznego poprzez złożenie fałszywego alarmu
o podłożeniu bomby.
2. Skreślenie następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
3. Uczeń pełnoletni lub rodzice ucznia niepełnoletniego mogą wnieść pisemne odwołanie od decyzji skreślenia z listy uczniów do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem organu sprawującego nadzór pedagogicznego nad szkołą w terminie 14 dni od jej doręczenia.
4. Wniesienie odwołania od decyzji skreślenia z listy uczniów wstrzymuje wykonanie decyzji.
5. W szczególnych przypadkach, ze względu na ochronę zdrowia i życia lub działanie demoralizujące, decyzji może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Rozdział 7 – Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 41

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych
w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w statucie.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod dydaktyczno-wychowawczych.

§ 42

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. Ustny komentarz nauczyciela powinien zawierać informację o posiadanej przez ucznia wiedzy, opanowanych przez niego umiejętnościach, a także o brakach wiedzy i umiejętności oraz formach i terminach ich uzupełnienia.
3. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 43

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana.
Dokumenty zawierające w/w informacje są do wglądu dla rodziców i uczniów: u wicedyrektora oraz w bibliotece szkolnej.
2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Bieżące oceny z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

Stopień Oznaczenie cyfrowe Skrót literowy
celujący 6 cel
bardzo dobry 5 bdb
dobry 4 db
dostateczny 3 dst
dopuszczający 2 dop
niedostateczny 1 ndst

Oceny: 6,5,4,3,2 – są ocenami pozytywnymi.
Ocena: 1 – jest oceną negatywną.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

Stopień Oznaczenie cyfrowe Skrót literowy
celujący 6 cel
bardzo dobry 5 bdb
dobry 4 db
dostateczny 3 dst
dopuszczający 2 dop
niedostateczny 1 ndst

4. W dokumentacji przebiegu nauczania śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne podawane są w pełnym brzmieniu.

§ 44

1. Przyjmuje się następujące kryteria ustalania ocen:
1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) spełnia wymagania podstawowe i ponadpodstawowe oraz stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań problemowych o wysokim stopniu złożoności lub
b) spełnia wymagania podstawowe i ponadpodstawowe oraz posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza obowiązujący program nauczania lub
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia;
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania programowe podstawowe i ponadpodstawowe;
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe i rozszerzające;
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe;
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne;
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych.
2. Jeżeli w przedmiotowych zasadach oceniania wyodrębniono dwa poziomy wymagań: podstawowy i ponadpodstawowy, to ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował wymagania podstawowe, a zakres ich opanowania opisuje przedmiotowy system oceniania. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował wymagania ponadpodstawowe, a zakres ich opanowania opisują przedmiotowe zasady oceniania.
3. Spełnienie wymagań koniecznych umożliwiających uzyskanie pozytywnej śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej nie musi wiązać się z uzyskaniem ocen pozytywnych
z wszystkich prac kontrolnych, oznacza natomiast opanowanie wymagań koniecznych, które szczegółowo wyznaczy nauczyciel uczniowi zagrożonemu oceną niedostateczną.
4. Dopuszcza się dwa warianty systemu oceniania:
– średnia arytmetyczna (w tym przypadku stosujemy hierarchię ocen);
– średnia ważona (podając wagę poszczególnych form sprawdzania wiadomości).
5. Obowiązuje jednolity sposób zapisywania oceny z poprawy – w dodatkowej kolumnie
po prawej stronie kolumny z oceną z danej formy sprawdzania wiadomości
i umiejętności.
6. Szczegółowe kryteria oceniania zawarte są w poszczególnych przedmiotowych zasadach
oceniania.

§ 45

1. Przyjmuje się następujące podstawowe formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:
1) praca klasowa: pisemne, zapowiedziane sprawdzenie umiejętności i wiadomości uczniów, odbywające się w czasie jednej lub dwóch jednostek lekcyjnych, obejmujące zakres materiału programowego z powyżej 5 jednostek lekcyjnych, którego termin uczeń powinien poznać z tygodniowym wyprzedzeniem;
2) sprawdzian: pisemne, zapowiedziane sprawdzenie umiejętności i wiadomości, obejmujące materiał z 3-5 jednostek lekcyjnych, trwające 15-20 minut, którego termin powinien być podany przynajmniej na poprzedniej lekcji danego przedmiotu;
3) kartkówka: pisemne, niezapowiedziane sprawdzenie wiadomości i umiejętności, obejmujące materiał maksymalnie z ostatnich 3 jednostek lekcyjnych lub też
z wiedzy elementarnej obowiązującej w danym przedmiocie, trwające do 15 minut;
4) odpowiedź: ustne sprawdzenie wiadomości i umiejętności, uwzględniające zakres materiału maksymalnie z 3 ostatnich jednostek lekcyjnych lub też z wiedzy elementarnej obowiązującej w danym przedmiocie.
2. Pisemne prace kontrolne powinny być ocenione i zwrócone w ciągu dwóch tygodni,
natomiast w przypadku języka polskiego termin wydłuża się o jeden tydzień. W przypadku niedotrzymania terminu nauczyciel nie wstawia ocen niedostatecznych.
3. Pytania i polecenia powinny być tak sformułowane, aby w wyżej wymienionych formach sprawdzenia wiadomości i umiejętności, w określonym czasie, uczeń mógł wyczerpująco udzielić odpowiedzi i sprawdzić pracę.
4. Nauczyciel jest obowiązany do ustalenia terminu pracy klasowej lub sprawdzianu
i zapisanie go w dzienniku lekcyjnym we właściwym module, zgodnie z określonymi odstępami czasowymi.
5. W ciągu tygodnia mogą się odbyć łącznie trzy prace pisemne typu: praca klasowa, sprawdzian, natomiast nie więcej niż jedna w ciągu dnia.
6. Uczeń powinien mieć co najmniej siedem dni czasu na przygotowanie dłuższych zadań domowych typu referat, wypracowanie, projekt.
7. W pierwszym dniu po przerwach świątecznych lub feriach zimowych nie przeprowadza się bieżących form sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów.
8. Uczeń ma prawo do poprawienia bieżącej oceny niedostatecznej w uzgodnionym
z nauczycielem terminie. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów uczeń powinien poprawić w terminie, który nie przekroczy trzech tygodni od daty oddania danej pracy
i wpisania oceny do dziennika. Daty oddania prac klasowych i sprawdzianów nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. Uczeń, który był nieobecny w szkole w dniu pracy klasowej lub sprawdzianu, ma obowiązek napisania pracy w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
9. Dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nie należy przeprowadzać prac klasowych i sprawdzianów, natomiast kartkówek na tydzień przed klasyfikacją. Pisemne prace kontrolne powinny być oddane najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją.
10. Uczeń ma możliwość wglądu do ocenionej pisemnej pracy kontrolnej na lekcji podczas omawiania wyników pisemnego sprawdzenia wiedzy i umiejętności. Sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne nauczyciel przechowuje przez okres danego roku szkolnego. Pozostają one do wglądu uczniów i rodziców w terminie uzgodnionym z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz w jego obecności.
11. Ustala się następujące zależności między tygodniową liczbą godzin danego przedmiotu
a minimalną liczbą ocen bieżących na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną:

tygodniowa liczba godzin przedmiotu  minimalna liczba ocen
klasyfikacja śródroczna klasyfikacja roczna
1 3 6
2 4 8
3 i 4 5 10

12. Nauczyciel ma obowiązek ustalania bieżących ocen rytmicznie i z zachowaniem regularnych odstępstw czasowych.

§ 46

Ocenianie zachowania

1.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2.  Śródroczne i roczne oceny zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
3.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
4.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
Wychowawca klasy zobowiązany jest przy wystawianiu oceny zachowania wziąć pod uwagę wymienione wyżej aspekty.
Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
5. Ustala się następujące szczegółowe kryteria ocen zachowania:

Naganne nieodpowiednie poprawne
Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

uczeń notorycznie opuszcza zajęcia lekcyjne,

opuścił więcej niż 25 godzin bez usprawiedliwienia,

spóźnia się notorycznie,

dezorganizuje pracę

na lekcji
nagminnie oszukuje, korzysta

z niedozwolonych źródeł informacji,
często jest nieprzygotowany do zajęć,

unika obecności na sprawdzianach i pracach klasowych,

nie wykazuje poprawy, pomimo zastosowania przez szkołę oddziaływań wychowawczych,

łamie reguły obowiązujące w szkole,

uczeń opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia,

opuścił powyżej 8 godzin bez usprawiedliwienia,

spóźnia się często,

oszukuje, korzysta z niedozwolonych źródeł informacji,

często jest nieprzygotowany do zajęć,

unika obecności na sprawdzianach i pracach klasowych,

wymaga kontroli, pilnowania, aby poprawnie wykonać powierzone mu zadania,

podejmuje próby poprawy własnego zachowania na polecenie nauczyciela,

nie wykonuje powierzonych zadań lub wykonuje je częściowo pod wpływem kontroli,

zdarza się, że nie przestrzega reguł obowiązujących w szkole,

uczeń regularnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,

opuścił do 8 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

sporadycznie spóźnia się na zajęcia lekcyjne,

zdarza się, że jest nieprzygotowany do zajęć,

nie zawsze wykorzystuje swoje możliwości intelektualne, mało wymagający wobec siebie,

pracuje nad swoim zachowaniem, ale bez trwałych efektów,

pracuje nad swym zachowaniem i rozwojem inspirowany przez nauczyciela

sporadycznie dopuszcza się drobnych uchybień w przestrzeganiu reguł obowiązujących w szkole,

wykonuje powierzone zadania samodzielnie,

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

nagminnie uchyla się od obowiązków związanych z działalnością na rzecz klasy i szkoły,

celowo niszczy, dewastuje mienie szkolne, powoduje straty związane z dobrem ogółu i osobistym,

nie podporządkowuje się zasadom zbiorowego współżycia,

wykazuje brak dobrej woli w pracy nad sobą,

niewłaściwie oddziałuje na kolegów (nałogi, zachowanie),

unika spełniania obowiązków związanych z działalnością klasy i szkoły,

nie dba o mienie szkoły i osobiste,

nie pracuje nad sobą,

niewłaściwie oddziałuje na kolegów (nałogi, zachowanie),

bez większego zaangażowania wykonuje powierzone mu obowiązki związane z działalnością klasy i szkoły,

nie zawsze bierze udział w życiu klasy i szkoły,

niekiedy narusza obowiązujące normy zachowania szkolnego, ale środki wychowawcze zastosowane przez szkołę przynoszą poprawę,

Dbałość o honor i tradycje szkoły

swoją postawą przynosi dyshonor szkole i całej społeczności uczniowskiej,

nie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,

nie dba o dobre imię szkoły w środowisku,

unika uczestnictwa w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,

nie zawsze uczestniczy w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,
Dbałość o piękno mowy ojczystej

nie dba o poprawność swoich wypowiedzi,

przeklina, jego wypowiedzi są wulgarne,

nie pracuje nad poprawnością swoich wypowiedzi,

– przeklina, jego wypowiedzi są wulgarne,

nie zawsze dba o poprawne wypowiedzi,

w jego słownictwie pojawiają się sporadyczne wulgaryzmy,

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

powoduje bójki i stwarza inne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych,

narusza nietykalność cielesną kolegów,

pali papierosy w miejscach publicznych,

pije alkohol, używa narkotyków,

nie dba o higienę, porządek, mienie szkolne i własne,

zachowuje się w sposób narażający na niebezpieczeństwo siebie i innych,

pali papierosy w przypadku osób niepełnoletnich,

nie dba o higienę, porządek, mienie szkolne i własne,

nie dba o higienę, porządek, mienie szkolne i własne,
Godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

dokonuje chuligańskich wybryków na terenie szkoły i poza nią,

arogancki i opryskliwy wobec innych,

niekulturalny i wulgarny,

nie przestrzega norm kulturalnego zachowania się,

lekceważy ustalone normy społeczne,

jego zachowanie poza szkołą jest często niekulturalne

bywa opryskliwy i arogancki wobec innych,

zachowuje się poprawnie, a kultura osobista nie budzi zastrzeżeń,

czasem nie przestrzega norm kulturalnego zachowania,

Okazywanie szacunku innym osobom
– wykazuje arogancki i lekceważący stosunek do otoczenia,
terroryzuje rówieśników, ubliża nauczycielom, pracownikom szkoły i kolegom,

– narusza godność osobistą, używając słów, gestów uwłaczających i obraźliwych,

wykazuje przejawy niewłaściwego zachowania w stosunkach z kolegami,

zachowuje się nietaktownie wobec nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły,

– zdarza mu się zachować się niewłaściwie wobec kolegów,
– z reguły taktowny i kulturalny wobec nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły,
dobre bardzo dobre wzorowe
Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

uczeń regularnie uczęszcza do szkoły,

opuścił najwyżej 5 godzin bez usprawiedliwienia,

sporadycznie się spóźnia,

nie zawsze stara się pracować w miarę własnych możliwości intelektualnych,

otrzymuje pojedyncze oceny niedostateczne z bieżącego oceniania,

samodzielnie pracuje nad swoim rozwojem i zachowaniem,

przestrzega w pełni reguł obowiązujących w szkolnej społeczności,

opuścił najwyżej 2 godziny lekcyjne bez usprawiedliwienia,

uczeń pracuje systematycznie i aktywnie w miarę możliwości w zakresie wszystkich przedmiotów,

otrzymuje pozytywne oceny z bieżącej kontroli,

nie spóźnia się,

przestrzega w pełni reguł obowiązujących w szkolnej społeczności,

ma osiągnięcia, w którejś dziedzinie życia szkolnego,
np. w sporcie, pracy społecznej, praktycznej nauce zawodu, olimpiadzie przedmiotowej,

w pełni przestrzega reguł obowiązujących w szkolnej społeczności,

zdyscyplinowany w czasie zajęć,

uczeń opuścił bez usprawiedliwienia najwyżej 1 godzinę lekcyjną,

uczeń pracuje systematycznie i aktywnie w miarę możliwości w zakresie wszystkich przedmiotów,

nie spóźnia się,

w pełni przestrzega reguł obowiązujących w szkolnej społeczności,

ma szczególne osiągnięcia, w którejś dziedzinie życia szkolnego, np. w sporcie, pracy społecznej, praktycznej nauce zawodu, olimpiadzie przedmiotowej,

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

pracuje na rzecz społeczności szkolnej,

właściwie reaguje na przejawy wandalizmu, agresji, niesprawiedliwości społecznej,

uczestniczy w różnych formach pomocy koleżeńskiej,

pozytywnie wpływa na kształtowanie prawidłowych relacji koleżeńskich,

współuczestniczy w rozwiązywaniu problemów i zadań w klasie,

reprezentuje szkołę lub środowisko w zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
i możliwościami,

wypełnia zadania przydzielone przez wychowawcę,

inicjuje działania na rzecz klasy i szkoły

przejawia troskę o mienie społeczne i osobiste, dba, by inni go nie niszczyli,

prawdomówny, uczciwy,

samokrytyczny,

z własnej inicjatywy organizuje pomoc słabszym kolegom w nauce,

Dbałość o honor i tradycje szkoły

uczestniczy i pomaga organizować uroczystości szkolne,

uczestniczy w uroczystościach pozaszkolnych

swoim zachowaniem wspiera dobrą opinię o szkole,

uczestniczy i organizuje uroczystości szkolne,

uczestniczy w uroczystościach pozaszkolnych,

swoim zachowaniem wspiera dobrą opinię o szkole,

jest członkiem koła tradycji łowieckich, koła sokolniczego,

pielęgnuje tradycje szkoły np. poprzez pogłębianie wiedzy o historii szkoły i naszego regionu,

organizuje i inspiruje działania związane z tradycją szkoły,

jest aktywnym członkiem koła sokolniczego, tradycji łowieckich, orkiestry szkolnej, itp.

pielęgnuje tradycje szkoły np. poprzez pogłębianie wiedzy o historii szkoły i naszego regionu,

Dbałość o piękno mowy ojczystej

dba o poprawność językową,

dba o kulturę swoich wypowiedzi,

dba o kulturę swoich wypowiedzi,

pozytywnie oddziałuje na kulturę słowa u kolegów,

potrafi taktownie i odpowiednio do czasu i miejsca rozmawiać i prowadzić dyskusję,

pozytywnie oddziałuje na kulturę słowa u kolegów,

wykazuje się wysoką kulturą języka,

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

nie stwarza sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych,

dba o higienę, mienie szkolne i własne,

nie ulega nałogom,

nienaganny w zakresie higieny osobistej i ubioru,

reaguje na dostrzeżone zniszczenia i spowodowane nimi zagrożenie,

wykazuje odpowiedzialność za postępowanie własne i kolegów,

dba o bezpieczeństwo własne i kolegów,

podejmuje działania promujące zdrowy tryb życia,

nienaganny w zakresie higieny osobistej i ubioru, porządku,

Godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
prezentuje postawy poszanowania i empatii wobec ludzi, prezentuje postawy poszanowania i empatii wobec ludzi,

zachowuje się godnie i kulturalnie w miejscach publicznych i w szkole,

prezentuje postawy poszanowania i empatii wobec ludzi,

Okazywanie szacunku innym osobom
– taktowny w kontaktach rówieśniczych i wobec pracowników szkoły.

uprzejmy, taktowny, wobec kolegów i pracowników szkoły,

okazuje wrażliwość na potrzeby osób np. starych, niepełnosprawnych,

– jest tolerancyjny wobec odmiennych poglądów i przekonań.

uprzejmy, taktowny,

potrafi okazywać szacunek innym osobom,

jest tolerancyjny wobec odmiennych poglądów i przekonań,

okazuje wrażliwość na potrzeby osób np. starych, niepełnosprawnych.

6. Uczeń może otrzymać wzorową ocenę zachowania również w przypadku uzyskania pochwały za specjalne osiągnięcie lub dokonanie.
7. Uczeń może otrzymać naganną lub nieodpowiednią ocenę zachowania w przypadku otrzymania nagany dyrektora szkoły lub kierownika internatu bądź wtedy, gdy jego zachowanie w jednym z uwzględnianych kryteriów jest skrajnie niewłaściwe.
8. Naganna lub nieodpowiednia ocena zachowania lub nagana dyrektora szkoły wyklucza pełnienie przez ucznia jakichkolwiek funkcji w samorządzie uczniowskim i uczestnictwo w poczcie sztandarowym.
9. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia, po zasięgnięciu opinii ocenianego ucznia, uczniów klasy oraz nauczycieli, w tym wychowawców internatu.
10. Uczniowie bądź rodzice obowiązani są do informowania wychowawcy klasy o planowanej nieobecności ucznia w szkole z wyprzedzeniem, poprzez co najmniej jedną z następujących form:
1) ustną lub pisemną prośbę rodziców (np. w dzienniku elektronicznym), wyrażoną przed nieobecnością ucznia, przy czym rodzic ma prawo nie podać powodu zwolnienia,
2) ustną prośbę ucznia, za wiedzą rodziców.
11. Uczniowie bądź rodzice obowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o nieobecności dziecka w szkole wychowawcy klasy w terminie nieprzekraczającym 3 dni.
12. Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkolnych musi być potwierdzone co najmniej jedną z następujących form:
1) zaświadczeniem lekarskim,
2) pisemną prośbą rodziców (np. w dzienniku elektronicznym), przy czym
rodzic ma prawo nie podać powodu zwolnienia,
3) pisemną prośbą ucznia pełnoletniego, za wiedzą rodziców,
3) prośbą instytucji lub urzędu.
13. Nieobecność musi być usprawiedliwiona niezwłocznie po powrocie ucznia do szkoły w ciągu 7 dni po jej zakończeniu, w wyjątkowych wypadkach w ciągu 14 dni.
14. Decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy.

§ 47

Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali określonej w §43 ust. 3 i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w §46 ust. 2.
2. Klasyfikację śródroczną dla danej klasy przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.
3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali określonej w §43 ust. 3 i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w §46 ust. 2.
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.
6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu i instruktor praktycznej nauki zawodu w uzgodnieniu z kierownikiem praktycznej nauki zawodu.
7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:
1) umożliwienie ponownego poprawiania ocen z wskazanych przez nauczyciela pisemnych prac kontrolnych,
2) organizację zajęć dla uczniów mających trudności w nauce,
3) indywidualizację pracy z uczniem.
8. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia jego rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w formie pisemnego wykazu wszystkich proponowanych ocen.
9. Oceny przewidywane na miesiąc przed śródroczną lub roczną klasyfikacją nie muszą być ostateczne i mogą ulec zmianie w przypadku spełnienia lub niespełnienia wymagań programowych lub kryteriów ocen zachowania.
10. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu lub uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku >leśnictwo< uzyskał po ustaleniu lub uzyskaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów hodowla lasu i ochrona lasu, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości uzyskał po ustaleniu lub uzyskaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów zawodowych, których dotyczyła praca, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
11. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 48 ust. 19.
12. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
13. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 11, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 48 ust. 19.
14. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych,
z uwzględnieniem ust. 10, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
15. Uczeń kończy szkołę średnią z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 48

Egzamin klasyfikacyjny, sprawdzian i egzamin poprawkowy

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
5. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 48 ust. 10.
7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 48 ust. 10 i § 48 ust. 15.
8. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 48 ust. 10.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
11. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej
i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
12. Sprawdzian, o którym mowa w § 48 ust. 11 pkt. 1, przeprowadza się nie później niż
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 48 ust. 10. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
13. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 48 ust. 15.
14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
15. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. W kształceniu zawodowym egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.
16. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy odbywa się
w ostatnim tygodniu ferii letnich.
17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
18. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
19. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Rozdział 8 – Ceremoniał szkolny

§ 49

1. Szkoła posiada ceremoniał, który stanowi opis sposobów przeprowadzania uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły organizowanych z okazji świąt państwowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły.
2. Ceremoniał szkolny tworzą:
1) symbole szkolne:
a) sztandar szkoły;
b) logo szkoły;
c) patron szkoły;
d) hymn szkoły;
e) mundur.
2) oficjalne uroczystości szkolne:
a) rozpoczęcie roku szkolnego;
b) zakończenie roku szkolnego;
c) ślubowanie klas pierwszych;
d) pożegnanie absolwentów;
e) dzień patrona szkoły;
f) uroczystości rocznicowe.
3) uroczystości szkolne:
a) studniówka;
b) drzwi otwarte szkoły;
c) dzień komisji edukacji narodowej;
d) połowinki klas drugich.
4) uroczystości związane ze świętami narodowymi i ważnymi wydarzeniami historycznymi w państwie i regionie.
3. Szkoła posiada sztandar, ufundowany przez radę rodziców.
4. Sztandar jest symbolem tradycji szkoły leśnej, miłości do Ojczyzny i idei zawartych
w statucie szkoły i zawiera następujące elementy:
1) płatem sztandaru jest tkanina barwy czerwonej po stronie głównej a barwy ciemnozielonej po stronie odwrotnej. Jeden bok płata jest przymocowany do drzewca. Boki płata z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca są obszyte złotą frędzlą;
2) na stronie głównej płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego w koronie haftowany białym szychem a korona, dziób i szpony haftowane złotym szychem;
3) na stronie odwrotnej sztandaru pośrodku zarysowany jest wizerunek sokoła wędrownego siedzącego na rękawicy. U góry zamieszczony jest łukiem napis „TECHNIKUM LEŚNE im. Adama Loreta”, na dole natomiast znajduje się w łuku napis „w Tucholi”. Oba napisy haftowane są złotym szychem. Po lewej stronie sztandaru umieszczony jest w linii prostej napis „rok zał.”, po prawej natomiast napis „1965”. Oba napisy haftowane są złotym szychem. W lewym dolnym i prawym górnym rogu sztandaru znajduje się wizerunek liści dębu, natomiast w lewym górnym i prawym dolnym rogu umieszczony jest wizerunek sygnałówki;
4) głowica sztandaru, składa się z wizerunku orła w koronie, podstawy w formie puszki oraz tulei mocującej głowicę do drzewca;
5) drzewce sztandaru są wykonane z drewna sosnowego, toczonego.
5. Szczegółowe zasady użycia sztandaru oraz udziału pocztu sztandarowego oraz przebiegu uroczystości szkolnych określa ceremoniał szkolny.
6. Szkoła używa logo dla wizualnej identyfikacji.
7. Logo szkoły jest tarcza z umieszczonymi na niej symbolami związanymi z tradycją szkolną i leśną, a w otoku szarfa zawierająca napis, odpowiadający nazwie szkoły.
8. Logo szkoły zawiera następujące elementy:
1) zewnętrzny okrąg utworzony przez zieloną wstęgę, na której w górnej części umieszczony jest łukiem biały napis „Technikum Leśne im. Adama Loreta” oraz
w dolnej części pomiędzy obrzeżami wstęgi napis w kolorze zielonym „od 1965 roku”;
2) wewnętrzną tarczę składającą się z czterech pól: dwóch zielonych pól rozmieszczonych w prawym górnym i lewym dolnym rogu tarczy oraz dwóch białych pól rozmieszczonych w prawym dolnym i lewym górnym rogu tarczy;
3) wizerunku drzewa umieszczonego na górnych polach tarczy, podzielonego pionowo na dwie części: zieloną umieszczoną na białym polu tarczy i białą umieszczoną na zielonym polu tarczy;
4) postaci sokoła w kolorze czarnym, umieszczonego na lewym dolnym polu tarczy
o wypełnieniu w kolorze zielonym;
5) wizerunku sygnałówki w kolorze czarno-białym umieszczonego na prawym dolny polu tarczy o wypełnieniu w kolorze białym.
9. Logo szkoły umieszcza się na:
1) oficjalnej korespondencji;
2) dyplomach i zaproszeniach;
3) materiałach promocyjnych;
4) publikacjach;
5) stronie internetowej szkoły;
6) tablicach informacyjnych.

Rozdział 9 – Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

§ 50

1. Zajęcia zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia:
1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez
ogólnopolskich lub międzynarodowych,
2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia
z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego
niż określone w pkt 1-3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz
innych obowiązujących przepisach.
2. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni
dyrektor szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia
zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2.

§ 51

Sposób i tryb realizacji zadań Szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

1. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor Szkoły, który zobowiązany jest do powiadomienia nauczycieli, uczniów i ich rodziców o sposobie i trybie nauczania.
2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być organizowane w oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej lub grupie wychowawczej.
3. Nauczyciele i specjaliści realizują kształcenie na odległość:
a) prowadząc lekcje on-line w czasie rzeczywistym,
b) przesyłając uczniom materiały dydaktyczne i wytyczne do lekcji.
4. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.
5. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość powyżej 30 dni, dyrektor szkoły zapewnia uczniom i rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. W miarę możliwości konsultacje te w formie indywidualnej albo formie grupowej, odbywają się w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem. Informację o formie i terminach tych konsultacji przekazuje uczniom i rodzicom poprzez komunikator dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan nauczyciel prowadzący zajęcia, jeśli dyrektor szkoły nie zarządził inaczej.
6. W Szkole funkcjonuje ujednolicona platforma edukacyjna. Nauczanie prowadzone na odległość, w przypadku zajęć on-line w czasie rzeczywistym, powinno być realizowane z wykorzystaniem platformy Microsoft/Office 365 wraz z dostępnymi aplikacjami, w szczególności z rekomendowaną aplikacją Teams.
7. Nauczanie prowadzone na odległość może być ponadto realizowane:
1) z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia,
2) z wykorzystaniem innych niż wymienione w pkt. 1 materiałów, wskazanych przez nauczyciela,
3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia,
4) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem:
a) komunikatora dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan,
b) klasowych skrzynek e-mailowych,
c) poczty służbowej na serwerze dedykowanym Szkole.
8. Nauczyciele mogą nagrywać dla młodzieży wiadomości głosowe, a także udostępniać
linki do filmów i filmików edukacyjnych.
9. Nauczyciel i specjalista, który nie ma dostępu do komputera czy Internetu, zobowiązany
jest do prowadzenia kształcenia na odległość z siedziby Szkoły.
10. Nauczyciel lub specjalista, w przypadku trudności organizacyjno-technicznych może
także wypożyczyć komputer ze Szkoły na zasadach określonych przez dyrektora Szkoły.
11. Nauczyciel lub specjalista, który z ważnych powodów musi prowadzić kształcenie
na odległość poza siedzibą Szkoły, np. w miejscu swojego zamieszkania, zobowiązany
jest złożyć do dyrektora stosowny wniosek w tej sprawie.
12. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zebrania Rady Pedagogicznej na odległość:
a) z wykorzystaniem platformy Microsoft/Office 365 i aplikacji Teams (w tym przypadku
obecność nauczycieli podczas zebrania sprawdzona będzie poprzez odczytanie listy
i zapisanie przez protokolanta obecności obok nazwiska uczestnika);
b) w trybie obiegowym (w tym przypadku obecność nauczycieli podczas zebrania
sprawdzona będzie poprzez potwierdzenie odczytania wiadomości w dzienniku
elektronicznym Uonet+/Vulcan i/lub na poczcie służbowej na serwerze dedykowanym
Szkole oraz/lub odesłanie wymaganych dokumentów, a następnie poprzez zapisanie
przez protokolanta obecności obok nazwiska uczestnika).
13. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość dyrektor szkoły przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację
sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych. Bezpośrednimi koordynatorami tych działań są: pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog szkolny oraz nauczyciele realizujący przedmiotowe zajęcia.
14. W przypadku ucznia, który nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, z uwagi na:
– rodzaj niepełnosprawności,
– trudną sytuację rodzinną,
dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, organizuje dla tego ucznia zajęcia
na terenie szkoły:
– w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia

lub
– z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile jest możliwe
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły oraz nie
występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.
15. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość mogą być organizowane dla uczniów krajoznawstwo i turystyka, zgodnie
z odrębnymi przepisami, o ile nie jest zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie uczniów.

§ 52

Sposoby komunikowania się: dyrektor-nauczyciel-specjalista-uczeń-rodzic

1. Narzędziami komunikacyjnymi, wykorzystywanymi do przesyłania informacji
tekstowych, obowiązującymi dla wszystkich pracowników pedagogicznych Szkoły są:
komunikator dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan oraz poczta służbowa na serwerze
dedykowanym Szkole.
2. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach:
uczeń-nauczyciel, rodzic-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.
3. Każdy nauczyciel w dniu roboczym jest zobowiązany do odbierania wiadomości od dyrektora, członka kadry kierowniczej sprawującego nad nim bezpośredni nadzór pedagogiczny i rodziców ucznia oraz bezzwłocznego, nie później niż w dniu następnym, odpowiadania na nie za pośrednictwem komunikatora dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan i/lub poczty służbowej na serwerze dedykowanym Szkole.

§ 53

Zasady realizacji tygodniowego planu zajęć i zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach Szkoły

1. Wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły:
1) przestrzegają aktualnych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
2) wykorzystują w pracy przede wszystkim dziennik elektroniczny Uonet+/Vulcan oraz pocztę służbową na serwerze dedykowanym Szkole,
3) realizują zajęcia on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft/Office 365 wraz z dostępnymi aplikacjami, w szczególności z rekomendowaną aplikacją Teams,
4) zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikających opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz z indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych (IPET).
2. Wszyscy nauczyciele Szkoły:
1) jeżeli prowadzą lekcje on-line „na żywo”, łączą naprzemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
2) przygotowują materiały dydaktyczne umożliwiające uczniowi opanowanie lub powtórzenie treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i podstawie programowej kształcenia zawodowego oraz wyjaśniają napotkane przez ucznia trudności,
3) realizują program nauczania obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie ze swoim tygodniowym planem zajęć, wpisując tematy lekcji w dniu, w którym te lekcje przypadają, najpóźniej do godziny 15.00 danego dnia.
3. Wychowawca klasy:
1) zobowiązany jest do założenia klasowej skrzynki e-mailowej, która może służyć nauczycielom
– podobnie jak platforma Microsoft/Office 365 – do przesyłania materiałów dydaktycznych dla uczniów, natomiast uczniom do odsyłania wykonanych zadań,
2) w miarę możliwości monitoruje korzystanie przez uczniów z zamieszczanych i przesyłanych materiałów, a w razie problemów z dostępem młodzieży do tych pomocy, powiadamia o tym fakcie wicedyrektora Szkoły,
3) jeśli uzna, że ilość realizowanego materiału i zadawanych prac jest zbyt dużym obciążeniem dla uczniów jego klasy, konsultuje to z bezpośrednim przełożonym: wicedyrektorem lub kierownikiem szkolenia praktycznego oraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. W uzasadnionych przypadkach wicedyrektor i/lub kierownik szkolenia praktycznego zobowiązują nauczycieli poszczególnych przedmiotów do modyfikacji zakresu treści, metod i form pracy z uczniami.
4. Nauczyciele obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych przekazują uczniom
danej klasy materiały, zadania, ćwiczenia, polecenia oraz inne dyspozycje ze wskazaniem
terminu ich realizacji, a także sposobu przekazania wykonanego zadania:
1) tego dnia, w którym przypada lekcja – w czasie rzeczywistym, zgodnym z planem lekcji lub do godziny 9.00 rano (w przypadku godzin lekcyjnych od drugiej do ósmej, gdyż materiały i wytyczne na lekcję pierwszą muszą zostać przekazane najpóźniej do godziny 8.00)
lub
2) w przeddzień danej lekcji, z dokładnym zaznaczeniem daty zajęć, których dotyczą przekazane materiały dydaktyczne oraz zadania do wykonania,
uwzględniając:
a) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego,
b) uwarunkowania techniczne, w tym ewentualne ograniczenia sprzętowe uczniów oraz ich problemy z dostępem do szybkiego łącza internetowego,
c) bezpieczeństwo korzystania z Internetu.
5. Nauczyciele kształcący uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:
1) przesyłają swoim podopiecznym dostosowane materiały, zadania, ćwiczenia, polecenia
i inne dyspozycje,
2) dostosowują wymagania edukacyjne dla uczniów oraz wybierają optymalne formy i metody pracy.

6. Nauczyciele wychowawcy internatu są dostępni dla uczniów i rodziców w godzinach swojej pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej. Ich zadania to m.in.:
1) przygotowanie ciekawej oferty popołudniowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych na platformie Microsoft/Office 365 w aplikacji Teams dla chętnych uczniów oraz prowadzenie tych zajęć,
2) przygotowanie zestawów ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu i przesłanie ich za pomocą komunikatora dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan lub klasowych skrzynek e-mailowych,
3) pełnienie dyżuru telefonicznego dla uczniów i rodziców,
4) udzielanie zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
a) otoczenie opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych i lękowych,
b) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacji kryzysowej,
c) minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się
w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
d) otoczenie opieką uczniów i udzielanie wsparcia tym z nich, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
e) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,
5) wspomaganie nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

7. Nauczyciele bibliotekarze są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej. Ich zadania to m.in.:

1) udzielanie wsparcia uczniom przy wykonywaniu zadań i aktywności zleconych przez nauczycieli, szczególnie w zakresie wskazywania literatury przedmiotu w formie elektronicznej,
2) publikacja na stronie internetowej szkoły recenzji ciekawych książek jako zachęty do ich przeczytania,
3) tworzenie bazy bibliotek wirtualnych oraz otwartych zasobów edukacyjnych dla uczniów,
4) podejmowanie ciekawych przedsięwzięć i inicjatyw bibliotecznych na rzecz rozwoju czytelnictwa wśród uczniów.

8. Pedagog szkolny i pedagog specjalny są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy. Ich zadania to m.in.:

1) ustalenie form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami, poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustalenia godzin dyżuru telefonicznego dla uczniów i rodziców,
2) organizowanie konsultacji on-line za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej,
3) udzielanie zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
a) otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych i lękowych,
b) inicjowania i prowadzenia działań interwencyjnych w sytuacji kryzysowej,
c) minimalizowania negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się
w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
d) otoczenia opieką i udzielania wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
e) udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego.
4) wspomaganie nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

9. Nauczyciele specjaliści są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy. Specjaliści realizują swoje obowiązki z uczniami powierzonymi ich opiece, określone przed wejściem w praktykę Szkoły nauczania zdalnego, z wykorzystaniem określonych narzędzi pracy zdalnej.

10. Nauczyciele prowadzą zajęcia on-line „na żywo” w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem następujących warunków ich realizacji:

1) zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji,
2) popołudniowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się zgodnie z obowiązującym planem dyżurów internackich,
3) popołudniowe zajęcia biblioteczne odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem,
4) nauczyciel informuje uczniów o zajęciach on-line, planując je w kalendarzu dostępnym w aplikacji Teams na platformie Microsoft/Office 365,
5) nauczyciel, realizując na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie temat zajęć obejmujący treści programu nauczania, dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich możliwości i potrzeb psychofizycznych, z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej,
6) nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line wyjaśnia uczniom treści programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu przygotowanych przed rozpoczęciem zajęć,
7) nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line przeznacza część czasu pracy na bieżącą konsultację on-line z uczniami, udzielanie im odpowiedzi,
8) nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed rozpoczęciem zajęć, które zrealizuje z uczniami. W przesłanym materiale nauczyciel uwzględnia następujące informacje, m.in.:
a) temat i cel zajęć,
b) notatkę do zeszytu dla uczniów,
c) formę przekazu treści dedykowanych uczniom (np. program do wykonania prezentacji, edytor tekstu, quiz etc.),
d) link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie,
e) zadania do wykonania z podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych,
9) nauczyciel ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia on-
line, uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz
uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych,
10) uczniowie, którzy z ważnych powodów nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line,
zobowiązani są do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej – tak jak
w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych.
11. Każdy uczeń zobowiązany jest do regularnego zapoznawania się z materiałami
przesłanymi przez nauczycieli oraz systematycznego wykonywania zadań otrzymanych
od nauczycieli.

§ 54

Zasady modyfikacji zakresu treści nauczania, rozkładu zajęć
oraz programu wychowawczo-profilaktycznego

1. Nauczyciele obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, przygotowując materiały
edukacyjne do kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji zakresu treści nauczania
wynikających z realizowanych programów nauczania oraz ramowych planów nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony
o e-podręczniki, e-ćwiczenia i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość.
3. Każdy nauczyciel korzystający z e-podręczników lub e-zasobów, zobowiązany jest przesłać taką informację do wicedyrektora szkoły wraz z podaniem nazwy e-podręcznika, autora oraz wydawnictwa.
4. W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość, dyrektor szkoły, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo zmodyfikować odpowiednio:
– zakres treści nauczania wynikający z realizowanych programów nauczania oraz
ramowych planów nauczania w poszczególnych oddziałach,
– tygodniowy zakres treści nauczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych,
– tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w Szkole zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektor niezwłocznie
informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny modyfikacji tygodniowego zakresu
treści nauczania z zajęć oraz tygodniowego rozkładu zajęć.
5. W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość w związku z zawieszeniem zajęć z powodu wystąpienia okoliczności,
o których mowa w § 50 ust. 1, Dyrektor szkoły, w porozumieniu z radą pedagogiczną
i radą rodziców, może ustalić potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego
realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby,
modyfikuje ten program.

§ 55

Bezpieczeństwo uczniów, rodziców i nauczycieli

1. Organizacja i realizacja kształcenia na odległość uwzględnia możliwości psychofizyczne i techniczne wszystkich uczestników tego procesu, tj. nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców.
2. Podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zarówno podczas oceniania wiedzy i umiejętności uczniów, jak i podczas potwierdzania ich uczestnictwa na zajęciach, konieczne jest poszanowanie sfery prywatności ucznia.
3. Terminy wykonania przez uczniów zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od danego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi zadaniami otrzymywanymi z pozostałych przedmiotów.
4. Uczeń powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
i w Internecie, w szczególności:
1) ustawić monitor, najlepiej w odległości 40-75 cm od oczu,
2) zadbać, by ekran nie odbijał światła – monitor należy ustawić tak, aby światło nie znajdowało się z tyłu; optymalnym jest ustawienie bokiem względem światła; wieczorem komputer i lampka przy komputerze nie powinny być jedynym źródłem światła,
3) po każdej godzinie pracy z komputerem niezbędne są 10-15 – minutowe przerwy w pracy, zrelaksowanie ciała np. poprzez krótki spacer, gimnastykę; przerwy te nie mogą być sumowane w jedną długą przerwę,
4) przed nawiązaniem połączenia z siecią Internet należy sprawdzić, czy włączone są podstawowe elementy zabezpieczające komputer,
5) należy korzystać z bezpiecznych stron internetowych, w szczególności stron rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz polecanych przez nauczycieli.

§ 56

Współpraca dyrektora z nauczycielami i specjalistami
oraz koordynowanie współpracy z uczniami i rodzicami
1. Współpracę nauczycieli i specjalistów z uczniami i rodzicami koordynuje dyrektor Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły oraz członkowie kadry kierowniczej udzielają konsultacji w trybie stacjonarnym (z przestrzeganiem reżimu sanitarnego) lub zdalnie, komunikując się z nauczycielami, uczniami i rodzicami poprzez komunikator dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan, skrzynkę służbową na serwerze dedykowanym Szkole oraz telefonicznie w dniach roboczych, w godzinach od 8.00 do 15.00.
3. Wychowawca oddziału klasowego oraz wychowawca internatu czuwa nad stopniem obciążenia uczniów nauką zdalną oraz utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojego oddziału.
4. Rodzice zobowiązani są do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez wychowawcę i nauczycieli w dzienniku elektronicznym Uonet+/Vulcan. Rodzice sprawują nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz na bieżąco współpracują z wychowawcą klasy oraz wychowawcą internatu.
5. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy Internetu, rodzic ucznia powinien zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy. Wychowawca jest zobowiązany przekazać taką informację dyrektorowi Szkoły.
6. W przypadku czasowej niezdolności ucznia do realizacji kształcenia na odległość, rodzic zobowiązany jest poinformować o tym wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny Uonet+/Vulcan.
7. W sytuacji braku kontaktu z uczniem i rodzicem za pośrednictwem dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan, wychowawca zobowiązany jest do kontaktu z rodzicem inną drogą, np. telefoniczną w celu przekazania informacji dotyczącej kształcenia na odległość.
8. Wszystkie problemy podnoszone przez uczniów lub rodziców zgłaszane są przez nauczycieli i wychowawców oddziałów do członków kadry kierowniczej.
9. Członkowie kadry kierowniczej rozwiązują zgłaszany problem, a w przypadku niemożności jego rozwiązania, zgłaszają ten fakt dyrektorowi Szkoły.
10. Nauczyciele obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wychowawcy internatu, specjaliści i nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są dostępni dla uczniów
i rodziców w dniach roboczych, w godzinach zgodnych z tygodniowym rozkładem zajęć. Są zobowiązani do udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców poprzez komunikator dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan.

§ 57

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy
i umiejętności

1. Postępy uczniów są monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do:
1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line,
2) wypowiedzi uczniów w czasie innych form komunikowania się on-line,
3) testów/sprawdzianów wiedzy i umiejętności w formie on-line, zgodnie z kryteriami i punktacją określoną każdorazowo przez nauczyciela,
4) wskazanych przez nauczyciela zadań i prac uczniów, wykonanych w domu.
2. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się poprzez ocenianie bieżące realizowane zgodnie z zapisami Statutu Szkoły:
1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line,
2) wypowiedzi uczniów w czasie innych form komunikowania się on-line,
3) testów/sprawdzianów wiedzy i umiejętności w formie on-line, zgodnie z kryteriami i punktacją określoną każdorazowo przez nauczyciela.
4) wskazanych przez nauczyciela zadań i prac uczniów, wykonanych w domu.
3. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązania określonych zadań w wersji elektronicznej.
4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.
5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.
6. Nauczyciele informują uczniów, rodziców uczniów o postępach w nauce i uzyskanych ocenach za pomocą dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan.

§ 58

Sposób informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez ucznia ocenach

1. Rodzice oraz uczniowie są informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan.
2. W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicami, dostępnych form porozumiewania się na odległość, w tym w czasie ustalonych w harmonogramie konsultacji.
3. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach
na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w wyznaczonym czasie.

§ 59

Konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia

1. Nauczyciel jest zobowiązany do udzielania konsultacji każdemu uczniowi lub rodzicowi w czasie wyznaczonych godzin konsultacji.
2. Uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem również poza wskazanymi w planie lekcji godzinami konsultacji.
3. Konsultacje mogą odbywać się:
1) w formie e-mailowej,
2) w formie telefonicznej,
3) w formie on-line na platformie Microsoft/Office 365 poprzez aplikację Teams,
4) w innej formie komunikowania się on-line, uzgodnionej z nauczycielem,
5) w trybie stacjonarnym (w reżimie sanitarnym).

§ 60

Dokumentowanie realizacji zadań

1. Dokumentowanie realizacji kształcenia na odległość odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania.
2. Dokumentowanie realizacji obowiązku nauki w czasie realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się w następujący sposób:
1) w czasie zajęć on-line prowadzonych „na żywo” w czasie rzeczywistym nauczyciel sprawdza frekwencję uczniów i dokonuje odpowiednich wpisów w dzienniku elektronicznym,
2) w przypadku zajęć polegających na przesłaniu materiałów dydaktycznych, zadań oraz wytycznych do lekcji frekwencja uczniów może być zaliczona na podstawie wykonanego przez nich zadania w rozliczeniu tygodniowym.
3. Dokumentowanie realizacji zadań nauczyciela:
1) tematy obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wpisywane są przez nauczycieli na bieżąco do dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych,
2) wychowawcy internatu, nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele specjaliści wpisują realizowane w danym dniu zajęcia i zadania do dzienników zajęć lub kart pracy, przy czym zobowiązani są do przeniesienia zapisów z kart pracy do właściwych dzienników zajęć w ciągu tygodnia roboczego od dnia odesłania karty bezpośredniemu przełożonemu.
4. Członkowie kadry kierowniczej zobowiązani są do monitorowania dokumentowania przez nauczycieli realizacji kształcenia na odległość.

§ 61

Zasady organizowania zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu
w okresie zawieszenia zajęć

1. W okresie zawieszenia zajęć w Szkole, zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu
realizuje się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie
w zakresie:
1) praktyk zawodowych;
2) zajęć praktycznych w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu
wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość.
2. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu niezrealizowane w okresie zawieszenia
zajęć w Szkole, realizuje się po zakończeniu tego okresu.
3. Praktyki zawodowe dla uczniów realizowane z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość mogą odbywać się w formie:
– projektu edukacyjnego, realizowanego we współpracy z pracodawcą,
– wirtualnego przedsiębiorstwa.
1) Praktyka zawodowa realizowana w formie projektu edukacyjnego, polega
na zespołowym lub indywidualnym działaniu ucznia lub uczniów realizowanym pod
kierunkiem opiekuna praktyk zawodowych, którego celem jest rozwiązanie
określonego problemu związanego z zawodem, w ramach którego uczeń odbywa te
praktyki.
2) Praktyka zawodowa realizowana w formie wirtualnego przedsiębiorstwa, polega
na uczestniczeniu ucznia w symulacji komputerowej odpowiadającej funkcjonowaniu
przedsiębiorstwa w warunkach rzeczywistych, podczas której uczeń wykonuje
działania lub podejmuje decyzje związane ze specyfiką zawodu, w ramach którego
odbywa te praktyki.

§ 62

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianu wiedzy i umiejętności uczniów oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny

1. Do egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, w przypadku wniesienia zastrzeżenie do trybu ustalenia tej oceny, stosuje się aktualne przepisy w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
2. W przypadku konieczności zorganizowania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, uczeń i jego rodzice otrzymają informację o ustalonych warunkach i sposobie ich przeprowadzenia co najmniej 14 dni przed planowanym, w uzgodnieniu z rodzicami, terminem egzaminu lub sprawdzianu.
3. W przypadku wniesienia zastrzeżenia do ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, uczeń i jego rodzice otrzymają informację o ustalonych warunkach i sposobie ponownego ustalania tej oceny co najmniej 14 dni przed planowanym, w uzgodnieniu z rodzicami, terminem zebrania powołanej przez dyrektora komisji do ustalenia oceny zachowania ucznia.

§ 63

Organizacja pracy w formie mieszanej lub zdalnej

1. Dopuszcza się przejście na dwa warianty pracy: mieszany (stacjonarno-zdalny) lub
całkowicie zdalny tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Dla obydwu wariantów pracy przyjmuje się, że podstawowym narzędziem
komunikacji jest dziennik elektroniczny stosowany w Szkole z wbudowanym modułem
wiadomości.
3. W celu prowadzenia zajęć na odległość z zachowaniem interakcji stosowany jest
w Szkole pakiet Microsoft Office 365 i do zajęć interakcyjnych wbudowane w niego
narzędzie Microsoft Teams.

Rozdział 10 – Postanowienia końcowe

§ 64

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, pieczęci podłużnych i tablic według ustalonych wzorów.
2. Pieczęć urzędową stanowi metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie szkoły.
3. Pieczęć urzędową szkoły lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, takich jak:
1) świadectwo lub kopia świadectwa;
2) legitymacja szkolna;
3) akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
4. Świadectwa opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych oraz świadectw w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii, w których używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 m.
5. Odcisku pieczęci urzędowej nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt szkoły oraz na innych pismach wysyłanych ze szkoły, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. Szkoła używa pieczęci podłużnych według następującego wzoru:
1) Technikum Leśne w Tucholi
im. Adama Loreta
ul. Nowodworskiego 9-13
89-500 TUCHOLA
tel. 52 3348661 fax 52 3348665
2) Technikum Leśne w Tucholi
im. Adama Loreta
ul. Nowodworskiego 9-13
89-500 TUCHOLA
tel. 52 3348661 fax 52 3348665
NIP: 5611599187 REGON 340343745
7. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

Statut zatwierdzono na radzie pedagogicznej 28 września 2022 r.

…………………………………..…
podpis dyrektora Technikum Leśnego w Tucholi

Statut do pobrania w formie PDF

>>POBIERZ STATUT<<

Skip to content