Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Regulamin opracowano na podstawie:

– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego                               do publicznych przedszkoli, szkół i placówek,

– § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.                  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

§1

1.   O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta decydują następujące kryteria:

1)   wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,

2)   oceny z języka polskiego, matematyki, biologii oraz obowiązującego w ośmioletniej szkole podstawowej języka obcego,

3)   osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej:

a)   ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

b)   osiągnięcia w konkursach i zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratorów oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół, na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub powiatowym;

c)   za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

§2

1.    Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta w Tucholi w procesie rekrutacji wynosi 200.

2.    Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen z przedmiotów oraz innych osiągnięć kandydatów, odnotowanych na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, ustala się w następujący sposób:

1)    wyniki egzaminu ósmoklasisty do 100 punktów, ustalane na podstawie wyników                 z poszczególnych przedmiotów, zdawanych podczas egzaminu, przedstawionych                                 w procentach, w tym:   

a)    język polski do 35 punktów

       – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35;

b)    matematyka do 35 punktów

       – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35;

c)    język obcy nowożytny do 30 punktów:

       – wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3;

2)    ocenę z języka polskiego,  matematyki,  biologii i obowiązującego w ośmioletniej szkole podstawowej języka obcego nowożytnego – łącznie do 72 punktów, zgodnie         z następującym sposobem przeliczania ocen na punkty:

a)    ocena celująca: po 18 punktów,

b)    ocena bardzo dobra: po 17 punktów,

c)    ocena dobra: po 14 punktów,

d)    ocena dostateczna: po 8 punktów,

e)    ocena dopuszczająca: po 2 punkty;

3)    za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej do  28 punktów, w tym:

a)    za ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 punktów,

b)    za osiągnięcia w zawodach wiedzy/konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych, artystycznych lub sportowych, o których mowa w rozporządzeniu MEN, wymienione na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej: maksymalnie 10 punktów, w tym:

–      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

–  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podst. art. 22 ust. 2 pkt 8 i  art. 32a ust. 4 ustawy – zgodnie                                      z rozporządzeniem;

–      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim, organizowanym przez kuratora oświaty – zgodnie                             z rozporządzeniem;

–  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem,                         o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podst. art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy – zgodnie z rozporządzeniem;

–   za uzyskanie wysokiego miejsca w innych konkursach i zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych,  organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół na szczeblu:

  • międzynarodowym – 4 punkty,
  • krajowym – 3 punkty,
  • wojewódzkim – 2 punkty;
  • powiatowym – 1 punkt;

– w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie                 z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,  o których mowa w ust. 1 rozporządzenia, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba  punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

c)    za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

4) Rozporządzenie MEN określa szczegółowy sposób przeliczania na punkty ocen                    z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu wybranego (biologii), wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia                    do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem.

§3

1.   Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta odbywa się według następującego harmonogramu:

1)   złożenie wniosku (w tym zmiana wniosku) o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 17 maja 2021 roku (poniedziałek) do 21 czerwca 2021 roku (poniedziałek) do godziny 15.00,

2)   uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje: od 25 czerwca 2021 r. (piątek) do 14 lipca 2021 roku (środa) do godziny 15.00,

3) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności: do 14 lipca 2021 roku (środa),

4) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach: do 21 lipca 2021 r. (środa),

5) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: do 22 lipca 2021 r. (czwartek),

6)  wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie: od 17 maja 2021 r. (poniedziałek) do 26 lipca 2021 r. (poniedziałek),

7)  potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**: od 23 lipca 2021 r. (piątek) do 30 lipca 2021 r. (piątek) do godz. 15.00,

8)  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) do godz. 14.00,

9)   poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole: 2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek),

10) opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych: do 3  sierpnia 2021 r. (wtorek),

11) wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 5  sierpnia 2021 r. (czwartek),

12) sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia: do 3 dni                          od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,

13) wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej: do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia,

14) dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej: do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.

§4

1.   W procesie rekrutacji kandydaci do klas pierwszych Technikum Leśnego w Tucholi im.   

      Adama Loreta w Tucholi od 17 maja 2021 r. (poniedziałek) do 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) do godziny 15.00 przesyłają pocztą elektroniczną na adres szkoły (sekretariat@tltuchola.pl) wniosek o przyjęcie do szkoły, według ustalonego  wzoru. Wniosek należy pobrać ze strony szkoły: www.tltuchola.pl, a następnie go wypełnić, wydrukować, podpisać, zeskanować i w formie skanu odesłać. UWAGA! Wniosek dostępny będzie do pobrania od poniedziałku 10 maja br.!

2.   Do każdego kandydata, który złoży wniosek, zostanie przesłany skan skierowania                    

      na  badania lekarskie do lekarza medycyny pracy (patrz: punkt 5).

3.   Każdemu kandydatowi nadany zostanie numer kandydata, zgodny z kolejnością i datą 

      wpływu wniosku do szkoły. Numer ten należy chronić przed utratą, gdyż będzie się należało na niego powoływać w dalszej korespondencji ze szkołą, a ponadto                               w wymienionych wyżej terminach, na stronie szkoły pojawią się listy kandydatów zakwalifikowanych, a następnie przyjętych, z numerami kandydatów zamiast ich nazwisk (przepisy RODO).

4. Od 25 czerwca 2021 r. (piątek) do 14 lipca 2021 r. (środa) do godz. 15.00 kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły (oraz składają nowy wniosek, w tym zmieniają wniosek o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandydują), składając osobiście w sekretariacie lub też przesyłając pocztą na adres szkoły, następujące dokumenty:

a)    świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,

b)    zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,

c)    3 fotografie (format legitymacji szkolnej),

d)    oryginały lub poświadczone przez dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej kserokopie wydanych przez Kuratora Oświaty zaświadczeń potwierdzających uzyskanie przez kandydata tytułu laureata lub finalisty konkursów, organizowanych lub współorganizowanych przez Kuratora Oświaty,

e)    oryginały lub poświadczone przez dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej kserokopie wydanych przez odpowiednią instytucję lub organizację dyplomów i zaświadczeń poświadczających osiągnięcia sportowe lub artystyczne, a także działalność wykonywaną w ramach wolontariatu.

5.  W dniach wymienionych w punkcie 4, każdemu kandydatowi wydany zostanie                                w sekretariacie szkoły, oryginał skierowania na  badania lekarskie do lekarza medycyny pracy.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym,                      na  wezwanie komisji rekrutacyjnej, konieczne będzie przedstawienie dokumentów takich,    

     jak:

a)    oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu                                            na niepełnosprawność  kandydata,

c)   orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności członków rodziny kandydata,

d)    oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

e)    dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

7.  Od 23 lipca 2021 r. (piątek) do 30 lipca 2021 r. (piątek) do godz. 15.00  rodzice kandydata potwierdzają wolę podjęcia przez niego nauki w szkole w postaci przedłożenia:

a)   oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej,

b)   oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

      o ile nie zostały już one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz

c) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w zawodzie >technik leśnik<, wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania na badania wystawionego przez Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta,

d)   karty zdrowia,

e) oryginałów wydanych przez Kuratora Oświaty zaświadczeń potwierdzających uzyskanie przez kandydata tytułu laureata lub finalisty konkursów, organizowanych lub współorganizowanych przez Kuratora Oświaty, o ile nie zostały już one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

f)     oryginałów wydanych przez odpowiednią instytucję lub organizację dyplomów i zaświadczeń poświadczających osiągnięcia sportowe lub artystyczne, a także działalność wykonywaną w ramach wolontariatu, o ile nie zostały już one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,

       g)   pisemnego oświadczenia kandydata oraz jego rodzica/rodziców/opiekunów prawnych   

              o wyborze Technikum Leśnego w Tucholi, na druku według ustalonego przez szkołę

              wzoru,

h)    zgody RODO na wykorzystanie wizerunku kandydata oraz przetwarzanie danych

        osobowych jego i jego rodziców na potrzeby rekrutacji.

§5

1.  O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta w Tucholi decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.

2.  Jeżeli kandydatów jest dokładnie tylu (lub mniej), ile planowanych miejsc, rekrutacja kończy się na tym etapie.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

a)  problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, o ile nie stanowią one przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

b)   wielodzietność rodziny kandydata (czyli rodziny wychowującej troje i więcej dzieci),

c)   niepełnosprawność kandydata;

d)    niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata;

e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Rekomendowane wpisy

Skip to content