Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCJE

„Praktyki dla młodzieży Technikum Leśnego w Tucholi”

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt. : „Praktyki dla młodzieży Technikum Leśnego w Tucholi”, który został zatwierdzony w ramach programu:  Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

§2

Informacje o projekcie

1.      Projekt realizowany jest w Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi w okresie  od 01.10.2019r.-30.09.2021r.

2.      Projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego

3.      Projekt skierowany jest do uczniów klas I i II w zawodzie: technik leśnik

4.      W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 39 uczniów ( 19 uczestników z klas II oraz 20 uczestników z klas I)

§3

Zasady rekrutacji uczestników w projekcie

1.      Rekrutacja prowadzona będzie w styczniu 2020r. przez Zespół Rekrutacyjny w Technikum Leśnym w Tucholi. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 24 stycznia 2020r.

2.      W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:

·         Dyrektor szkoły- dr inż. Piotr Marciniak,

·         Koordynator projektów unijnych Erasmus- p. Weronika Nitka,

·         Nauczyciel przedmiotów zawodowych- p. Kamil Szarmach,

·         Nauczyciel języka angielskiego- p. Izabela Zienkiewicz,

·         Nauczyciel języka angielskiego- p. Błażej Wilkowski,

·         Nauczyciel przedmiotów zawodowych- p. Katarzyna Piątkowska,

3.      Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły, a także przez  koordynatora projektu.

4.      Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie, jest uczniem klasy pierwszej lub drugiej w zawodzie: technik  leśnik w roku szkolnym 2019/20

5.      Proces rekrutacji obejmuje następującą punktacje:

a)      Średnią  ocen z przedmiotów zawodowych na koniec pierwszego okresu klasyfikacyjnego roku szkolnego 2019/20:

6,0 – 5,1 – 30 pkt

5,0 – 4,5 – 25 pkt

4,4 – 4,0 – 20 pkt

3,9 – 3,5 – 15 pkt

3,4 – 3,0 – 10 pkt

Pozostałe – 5 pkt

b)      Ocena z języka angielskiego na koniec pierwszego okresu klasyfikacyjnego roku szkolnego 2019/20:

6,0 – 6   pkt

5,0 – 5   pkt

4,0 – 4   pkt

3,0 – 3   pkt

2,0 – 2   pkt

c)      Ocena z zachowania – na koniec pierwszego okresu klasyfikacyjnego roku szkolnego 2019/20:

Wzorowe – 6 pkt

Bardzo dobre – 5 pkt

Dobre – 4 pkt

Poprawne –  0 pkt

Nieodpowiednie – 0 pkt

W przypadku zachowania nagannego uzyskanego w roku szkolnym 2019/20 dany uczeń może zostać wykluczony z udziału w projekcie.

d)      Laureaci i uczestnicy konkursów przedmiotowych:

Uczestnicy i laureaci na szczeblu ogólnopolskim – 5 pkt

Laureaci na szczeblu rejonowym (wojewódzkim, międzywojewódzkim) – 5 pkt

Laureaci na szczeblu powiatowym (I-III) – 2 pkt

e)      Test z ogólnej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy na temat Irlandii (geografia, polityka,itp.). W drugiej części testu weryfikacji poddane będą: ogólna wiedza leśna oraz wiedza z zakresu ochrony lasu i gospodarki łowieckiej- (łącznie 80 pkt z czego 50 pkt znajomość języka angielskiego, 30 pkt wiedza leśna).

f)       W przypadku punktowego remisu, o zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydowała ”dogrywka” czyli krótki test obejmujący zakres materiału z języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych.

6.      Uczeń ubiegający się o udział w projekcie jest zobowiązany zgłosić uczestnictwo do końca listopada 2019r. do koordynatora projektu p. Weroniki Nitki, nauczycieli języka angielskiego uczących w danym oddziale lub wychowawcy klasy. Należy również dostarczyć pisemną zgodę rodziców.

7.      Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem jej na tablicy informacyjnej w Technikum Leśnym w Tucholi.

8.      Wolne miejsca zajmie pierwsza osoba w kolejności z listy rezerwowej, w przypadku gdy uczeń bądź uczennica zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony/a lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9.      Kandydat lub kandydatka na uczestnika projektu powinien/ powinna spełniać następujące wymagania:

·         Posiada pozytywną opinie wychowawcy z uwzględnieniem informacji n/t zachowania i zaangażowania w życie szkoły;

·         Posiada ważny paszport przynajmniej na kolejny rok kalendarzowy lub dowód osobisty.

10.  Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń/uczennica wypełnia oświadczenie
o wyrażeniu chęci wyjazdu oraz pisemnie potwierdza zapoznanie się z zasadami udziału w projekcie.

11.  Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.

12.  Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.

13.  W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.

14.  Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny nie są ostateczne, ponieważ w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników  uczeń, który brał udział w rekrutacji ma prawo do odwołania się od decyzji w/w zespołu do Dyrektora szkoła w formie pisemnej. Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego, tj. Dyrektor szkoły ma również 14 dni na ustosunkowanie się do w/w odwołania.

15.  Uczniowie wraz z opiekunami, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym z Zespołem Rekrutacyjnym.

§4

Prawa i obowiązki uczestnika projektu

1.      Każdy uczestnik ma prawo do:

·         Nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,

·         Wyjazdu na zajęcia praktyczne do Irlandii w ramach Mobilności (2 tygodnie),

·         Zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,

·         Otrzymania materiałów promocyjnych, Certyfikatu Europass

·         Otrzymania pakietu dla ucznia (np. przyborów szkolnych)

2.      Uczestnik zobowiązuje się do:

·         Uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności),

·         Wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia,

·         Do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawicielom ustawowym).

·         Niesprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w projekcie.

§5

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

1.      Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej, w przypadku gdy:

·         Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora Technikum Leśnego w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny  ( w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/ opiekuna prawnego);

·         Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosowanej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie). W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisania przez rodzica/ opiekuna prawnego.

2.      W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji uczestnik zobowiązany będzie do pokrycia wszelakich kosztów finansowych (np. biletu lotniczego).

§6

Postanowienia końcowe

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie w każdym czasie.

3.      Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej.

Rekomendowane wpisy

Skip to content