Numer telefonu

+48 52 3348661

Email

sekretariat@tltuchola.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Kształcenie ogólne

Oczywiście nauka w technikum, podobnie jak w innych szkołach ponadgimnazjalnych, kończy się zewnętrznym egzaminem maturalnym z kilku, wybranych przez ucznia przedmiotów. Jednak w odróżnieniu od typowego liceum ogólnokształcącego lub profilowanego technikum umożliwia zdobycie określonego zawodu dzięki zdawanemu po zakończeniu szkoły egzaminowi potwierdzającemu kwalifikacje zawodowe. Aby skutecznie przygotować się do obu egzaminów, uzyskać wysokie punkty umożliwiające dostanie się na wymarzoną uczelnię i kontynuowanie nauki na studiach wyższych szkoła organizuje dla uczniów dodatkowe zajęcia pozalekcyjne poszerzające wiedzę zdobywaną podczas typowych zajęć obowiązkowych. 

Zajęcia w formie fakultetów maturalnych z najczęściej wybieranych przez uczniów przedmiotów odbywają się w godzinach popołudniowych i pozwalają powtórzyć materiał, sprawdzić poziom wiedzę z wybranego przedmiotu, przećwiczyć typowe zadania egzaminacyjne lub też skonsultować się z m będącym egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Oprócz fakultetów z przedmiotów maturalnych, szkoła ze względu na swój zawodowy charakter umożliwia również wszystkim osobom chętnym dodatkowe przygotowanie się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik leśnik. Zajęcia odbywają się po obowiązkowych lekcjach w godzinach popołudniowych i są prowadzone przez nauczycieli przedmiotów zawodowych prowadzących zajęcia w klasach czwartych i będących również egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dzięki nim uczniowie mają możliwość przećwiczenia konkretnych zadań, wykonać pod okiem nauczyciela projekt stanowiący część egzaminu praktycznego oraz poznać ewentualne wyniki.W bieżącym roku ofertę zajęć dodatkowych uzupełniają realizowane przez grupę nauczycieli zajęcia w ramach rządowego projektu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Dzięki napisanym przez nauczycieli zwycięskim projektom uczniowie szkoły mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji podczas wielu godzin dodatkowych z matematyki, języka angielskiego, botaniki, sokolnictwa, sygnalistki, orkiestry szkolnej, oraz terapii logopedycznej. Zajęcia prowadzą Roman Bocianiak, Rafał Kubicki, Mariola Wenda, Mariusz Nowogrodzki, Piotr Grzywacz, Mirosław Pałczyński oraz Elwira Sicińska.

Podczas trwającej cztery lata nauki w technikum, poza przedmiotami ogólnokształcącymi, takimi jak język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, biologia, historia, chemia, fizyka i astronomia, geografia czy też wiedza o społeczeństwa, uczniowie poznają również tajniki użytkowania, ochrony, urządzania i hodowli lasu, łowiectwa, prawa i ekonomiki leśnej, maszynoznawstwa leśnego oraz użytkowania komputerów.

Hodowla lasu

Na zajęciach z hodowli lasu uczniowie uczą się czym jest las i śledzą całe „jego życie” od nasiona do potężnego drzewa.

Ochrona lasu

Ochrona lasu pozwala poznać wszystkie zagrożenia, jakie mogą spotkać las, tutaj zadowolona powinna być ciekawość wszystkich entomologów.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to przedmiot, z którego przede wszystkim dowiadują się natomiast czegoś więcej na temat drewna, jego budowa makroskopowej, sposobów pozyskania, technik ścinki oraz pomiar.

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu to z kolei źródło wiedzy na temat geodezji, budownictwa i dendrometrii czyli między innymi pomiaru drzew i drzewostanów, właściwego urządzania lasu, oraz odpowiedniej organizacji gospodarstwa leśnego w dłuższym okresie czasu, tak aby spełniało one swoje zadania.

Gospodarka łowiecka

Dzięki gospodarce łowieckiej uczniowie poznają rasy psów myśliwskich, dowiadują się jak polować, ale również i jak dbać o zwierzynę w lesie.

Maszynoznawstwo

Maszynoznawstwo leśne to natomiast  znajomość przede wszystkim stosowanego w lasach sprzętu oraz oprzyrządowania.

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa uczniów Technikum Leśnego realizowana jest od klasy pierwszej do trzeciej a jej celem jest opanowanie techniki wykonywania typowych prac gospodarczo-leśnych.

Praktyki w klasach pierwszych odbywają się w okresie wiosennym, trwają dwa tygodnie, a ich zadaniem jest kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie wykonywanych prac szkółkarskich, zalesieniowych i odnowieniowych. W klasach drugich praktyki trwają cztery tygodnie. Odbywają się w dwóch okresach: jesiennym z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz wiosennym z zakresu hodowli lasu. W klasach trzecich pierwsza praktyka przypada na okres jesienny i dotyczy szacunku brakarskiego. Druga praktyka trwająca trzy tygodnie przypada na okres zimowy. W tym czasie uczniowie odbywają bezpłatny kurs, a następnie zdają egzamin dający możliwość uzyskania uprawnień drwala-operatora pilarki.

Zajęcia praktyczne

Oprócz okresowych praktyk w klasach trzecich odbywają się zajęcia praktyczne z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, użytkowania lasu, urządzania lasu oraz gospodarki łowieckiej i obejmują jeden dzień w tygodniu. Wszystkie zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe odbywają się na terenie Nadleśnictw Tuchola i Woziwoda, pod okiem nauczycieli i leśników.

Dla osób chętnych, które chcą zdobyć nowe umiejętności lub poszerzyć wiedzę istnieje możliwość odbycia dodatkowych praktyk zawodowych w okresie wakacji oraz ferii zimowych w wybranych przez siebie nadleśnictwach.

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu to z kolei źródło wiedzy na temat geodezji, budownictwa i dendrometrii czyli między innymi pomiaru drzew i drzewostanów, właściwego urządzania lasu, oraz odpowiedniej organizacji gospodarstwa leśnego w dłuższym okresie czasu, tak aby spełniało one swoje zadania.

Gospodarka łowiecka

Dzięki gospodarce łowieckiej uczniowie poznają rasy psów myśliwskich, dowiadują się jak polować, ale również i jak dbać o zwierzynę w lesie.

Maszynoznawstwo

Maszynoznawstwo leśne to natomiast  znajomość przede wszystkim stosowanego w lasach sprzętu oraz oprzyrządowania.

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa uczniów Technikum Leśnego realizowana jest od klasy pierwszej do trzeciej a jej celem jest opanowanie techniki wykonywania typowych prac gospodarczo-leśnych.

Praktyki w klasach pierwszych odbywają się w okresie wiosennym, trwają dwa tygodnie, a ich zadaniem jest kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie wykonywanych prac szkółkarskich, zalesieniowych i odnowieniowych. W klasach drugich praktyki trwają cztery tygodnie. Odbywają się w dwóch okresach: jesiennym z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz wiosennym z zakresu hodowli lasu. W klasach trzecich pierwsza praktyka przypada na okres jesienny i dotyczy szacunku brakarskiego. Druga praktyka trwająca trzy tygodnie przypada na okres zimowy. W tym czasie uczniowie odbywają bezpłatny kurs, a następnie zdają egzamin dający możliwość uzyskania uprawnień drwala-operatora pilarki.

Zajęcia praktyczne

Oprócz okresowych praktyk w klasach trzecich odbywają się zajęcia praktyczne z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, użytkowania lasu, urządzania lasu oraz gospodarki łowieckiej i obejmują jeden dzień w tygodniu. Wszystkie zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe odbywają się na terenie Nadleśnictw Tuchola i Woziwoda, pod okiem nauczycieli i leśników.

Dla osób chętnych, które chcą zdobyć nowe umiejętności lub poszerzyć wiedzę istnieje możliwość odbycia dodatkowych praktyk zawodowych w okresie wakacji oraz ferii zimowych w wybranych przez siebie nadleśnictwach.

Skip to content