Tu jesteś: Strona główna Kandydaci Zgoda_RODO

Zgoda_RODO

                                                            Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodziców/prawnych opiekunów

oraz danych osobowych dziecka/kandydata na ucznia

Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi

 

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię/imiona i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail i in.) oraz danych osobowych mojego dziecka ……………………………………….. (imię/imiona i nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL i in.), podanych we wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy Technikum Leśnego                 w Tucholi im. Adama Loreta i innych dokumentach w celach związanych                                        z postępowaniem rekrutacyjnym oraz realizacją obowiązku nauczania.

     Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać niniejszą zgodę przez złożenie w szkole pisemnego wniosku.

  

Tuchola, data …………2018 r.                    …..……………………………………….

                                                                                    Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                       z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta z siedzibą w Tucholi, kod pocztowy 89-500, ul. Nowodworskiego 9-13;
  • inspektorem danych osobowych w Technikum Leśnym w Tucholi im. Adama Loreta jest Pan Sebastian Strzech,  kontakt e-mail: sebastian.strzech@comp-net.pl; osobą                           do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych z ramienia szkoły jest Pan Feliks Kozera, kontakt e-mail: ido@tltuchola.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przeprowadzenia postępowania        

rekrutacyjnego oraz realizacji obowiązku nauczania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a      

ww. rozporządzenia;

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki dziecka w szkole oraz w archiwum szkolnym (zgodnie z aktualnym stanem prawnym), a w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły – przez okres ustawowy; 
  • dane będą udostępniane tylko podmiotom współpracującym ze szkołą, upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
  •  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność                        z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  •  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan,                                 iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

                                                                                  Dyrektor TL w Tucholi

               Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną:

Tuchola, data …………………2018 r.                                         …..……………………………………….

                                                                                                                             Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych