Tu jesteś: Strona główna Uczniowie Egzamin maturalny Tematy z jęz. polskiego

Tematy z jęz. polskiego

I Literatura:
1. Omów na wybranych przykładach różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiejw literaturze polskiej.
2. Omów na wybranych przykładach motyw szczęśliwego wędrowca w literaturze na przestrzeni epok.
3. Scharakteryzuj portrety kobiet w literaturze wybranych epok.
4. Od herosa do pantoflarza-przedstaw portrety mężczyzn w literaturze różnych epok.
5. Mistrzowie i uczniowie wśród twórców literatury-przedstaw ujawniające się w ich dziełach zależności.
6. Ukaż różnicę między cierpieniem psychicznym a fizycznym w literaturze XX wieku. Rozważając problem, odwołaj się do wybranych przykładów.
7. Omów sposoby nawiązywania do twórczości Jana Kochanowskiego w literaturze późniejszych epok. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.
8. Zaprezentuj zjawiska, grupy i postaci związane z życiem literackim Bydgoszczy. Omów na wybranych przykładach.
9. Na wybranych przykładach omów trudny problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze późniejszych epok.
10. Dziecko jako obserwator i komentator rzeczywistości-na wybranych przykładach ukaż i objaśnij różne sposoby postrzegania przez nie rzeczywistości.
11. Rozważ problem pozytywnego i negatywnego oddziaływania zbiorowości na jednostkę w ujęciu twórców dwóch wybranych epok.
12. Omów i porównaj różnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich.
13. Przedstaw różne ujęcia krajobrazu jako motywu literackiego w twórczości pisarzy różnych epok.
14. Artyści spełnieni i niespełnieni jako bohaterowie literaccy. Przedstaw różne kreacje, odwołując się do wybranych przykładów.
15. Posługując się wybranymi utworami literackimi, dowiedź, że stosunek do zła jest sprawdzianem człowieczeństwa.
16. Udowodnij, że biografia (np. J. Kochanowskiego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego. A Wata, W. Odojewskiego, F. Kafki, M. Bułhakowa) to klucz do lepszego odczytania jego twórczości. Odwołaj się do wybranych utworów literackich.
17. Na wybranych przykładach omów biografię romantycznego poety jako tworzywo literackie.
18. Wybierając przykłady literackie z różnych epok udowodnij, że miłość niejedno ma imię. Odwołaj się do wybranych utworów literackich.
19. Ukaż wpływ domu rodzinnego na postawy bohaterów w wybranych utworach literackich z różnych epok.
20. Zaprezentuj wizje trudnej młodości, jej doświadczeń i dążeń w literaturze różnych epok.
21. Zaprezentuj wizerunki Polaków w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje.
22. Na przykładzie wybranych bohaterów literackich dwóch wybranych epok, ukaż miejsce pracy w hierarchii wartości człowieka.
23. Na wybranych przykładach omów wpływ lektur na kształtowanie charakterów postaci literackich.
24. Omów zmagania człowieka z cierpieniem na podstawie wybranych przykładów z różnych epok literackich.
25. Dowiedź na wybranych przykładach, że folklor to inspiracja dla pisarzy różnych epok.
26. Omów na wybranych przykładach funkcję tytułu i motta w dziele literackim.
27. Wykorzystując wybrane utwory, omów inspiracje szekspirowskie w literaturze różnych epok.
28. Ukaż i porównaj różne sposoby wykorzystywania kategorii czasu w wybranych utworach epickich lub /i dramatycznych różnych epok.
29. Wykaż, na czym polega zjawisko intertekstualności w literaturze, odwołując się do dwóch wybranych przykładów.
30. Na wybranych przykładach z różnych epok objaśnij funkcję konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego.
31. Miedzy uczuciem a obowiązkiem-omów dylematy moralne wybranych bohaterów literackich różnych epok.
32. Analizując wybrane utwory, omów zagadnienie odrzucania i kontynuowania tradycji literackiej w literaturze dwudziestolecia międzywojennego.
33. Etos rycerski wczoraj i dziś. Omów problem na wybranych przykładach z różnych epok literackich.
34. Analizując wybrane utwory, scharakteryzuj wybrane sposoby kreowania przestrzeni i czasu w prozie Brunona Schulza.
35. Na wybranych przykładach omów różne sposoby kreowania obrazów przyrody i ich funkcje w literaturze.
36. Analizując wybrane teksty, scharakteryzuj cele publicystyki oświeceniowej i współczesnej. Porównaj wykorzystane w nich środki wyrazu.
37. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów z różnych epok literackich.
38. Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów na wybranych przykładach.
39. Różne oblicza buntu w literaturze polskiego romantyzmu i pozytywizmu. Omów na wybranych przykładach.
40. Groteska jako sposób wyrażania tragiczności świata w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
41. Kamienica jako skomplikowana przestrzeń życia człowieka. Rozważ na wybranych przykładach literackich.
42. Odwzorowywanie świata- prowokacja, eksperyment artystyczny. Przedstaw refleksje na temat najnowszej literatury polskiej (np. O. Tokarczuk, A. Stasiuk, T. Tryzna, P. Huelle).
43. Literatura faktu. Dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.
44. Systemy totalitarne- mechanizmy i świadectwa zniewolenia. Omów zagadnienie, wykorzystując literaturę piękną.
45. Analizując wybrane teksty ukaż, czy polski dramat współczesny stworzył swój typ bohatera.
46. Nieludzki świat i człowiek uwikłany w jego koszmar. Przedstaw dekalog bohaterów skazanych na życie w obozie. Odwołaj się do wybranych utworów literackich.
47. Region Borów Tucholskich w polskiej geografii życia literackiego (zjawiska, grupy, postaci). Omów wybrane przykłady i uzasadnij wybór.
48. Porównaj na wybranych przykładach obrazy Gdańska i jego okolic, ukazane w literaturze współczesnej (np. G. Grass, S. Chwin, P. Huelle).
49. Czym współcześnie wyraża się patriotyzm? Zagadnienie skonfrontuj z wypowiedziami twórców różnych epok.
50. Analizując wybrane utwory, przedstaw literackie ujęcia motywu winy i kary.
51. Rodzice-dzieci. Odwieczny konflikt pokoleń w przekazie literackim. Omów na wybranych przykładach.
52. Czym jest wolność? Przedstaw rożne sposoby pojmowania i dochodzenia do tej wartości w literaturze.
53. Miejsce pracy w hierarchii wartości bohaterów literackich dawniejszych epok i współczesnego człowieka. Omów na wybranych przykładach.
54. Fascynacja czy poczucie obcości? Odwołując się do wybranych utworów, omów postawę człowieka współczesnego wobec problemów literatury staropolskiej.
55. Literacki portret pokoleń. Obiektywizm czy mitologizacja? Omów temat na wybranych przykładach.
56. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu celu i sensu życia. Omów problem na podstawie „ Alchemika" P. Coelho i innego wybranego utworu literackiego.
57. Wielka literatura nie wstydzi się humoru. Czy zgadzasz się z tym sądem? Omów w odniesieniu do utworów renesansu.
58. Odwołując się do wybranych utworów, omów zagadnienie istoty człowieczeństwa.
59. Przedstaw na wybranych przykładach różne sposoby kreowania postaci nauczyciela-mistrza w literaturze.
60. Zaprezentuj obecność i sposób funkcjonowania motywu vanitas w poezji polskiej (literatura staropolska lub późniejszych epok).
61. Postacie historyczne jako bohaterowie literatury. Przedstaw różne kreacje i sposoby ich funkcjonowania w wybranych utworach.
62. Młodość i wiek dojrzały. Przedstaw ujęcia motywu, odwołując się do utworów literackich wybranych epok.
63. Różne obrazy raju w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
64. Określ rolę prowokacji artystycznej w literaturze, analizując wybrane utwory literackie.
65. Zbadaj, jakie znaczenie obyczajowi, ceremonii, tradycji przypisuje literatura. Przedstaw wyniki swych przemyśleń.
66. Władza-powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa. Przedstaw, do jakich refleksji na ten temat skłania Cię lektura wybranych dzieł literackich?
67. Funkcjonowanie mitu „poetów przeklętych”. Omów na wybranych przykładach literackich, odwołując się do dwóch wybranych epok.
68. Analizując wybrane utwory, przedstaw różne wizerunki kobiet w literaturze pisanej przez kobiety.
69. Jakie wartości zawarte w literaturze należy przekazać następnym pokoleniom jako najcenniejsze dziedzictwo? Twoje rozważania na temat człowieka zilustruj odpowiednimi przykładami.
70. Na przykładzie utworów z różnych epok zbadaj, czy literatura daje odpowiedzi na najtrudniejsze pytania człowieka.
71. W odniesieniu do różnych epok literackich omów problem dziedziczenia wartości ogólnoludzkich.
72. W jaki sposób literatura może wzbogacić widzenie świata przez człowieka? Omów na wybranych przykładach z różnych epok literackich.
73. Przedstaw różne literackie ujęcia i funkcje wizji przyszłości na wybranych przykładach.
74. Wpływ niespełnionych ambicji na życie bohaterów literackich. Przedstaw różne ujęcia, analizując sposoby kreowania postaci.
75. Świat realistyczny a fantastyczny w poezji. Omów na wybranych przykładach.
76. Omów funkcje motywu Chrystusa i krzyża w wybranych tekstach literackich.
77. Przedstaw związki literatury i filozofii w epoce modernizmu. Przeanalizuj wybrane utwory.
78. Topos pór roku i jego funkcje. Omów na wybranych przykładach literackich.
79. Wykaż, że poezja i proza pokolenia Kolumbów jest dowodem spełnienia się Apokalipsy.
80. Zbadaj, w jaki sposób literatura przedstawia afirmację młodości. Przedstaw wyniki przemyśleń w oparciu o przykłady utworów różnych epok.
81. W poszukiwaniu sacrum-drogi bohaterów literackich do świętości. Omów na przykładach wybranych postaci.
82. Omów motyw morza i jego rolę w życiu bohaterów literackich.
83. Bezimienni bohaterowie wojen i/lub powstań - dlaczego należy ocalić ich od zapomnienia? Omów funkcje i przesłanie wybranego utworu/utworów o anonimowych bohaterach (np. historii rodziny leśnika utrwalonej przez Ferdynanda Czaplickiego).

 

II Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki:
1. Koncepcje piękna w literaturze, malarstwie. Dokonaj analizy wybranych dzieł.
2. Portret rodziny szczęśliwej w literaturze i sztuce. Zaprezentuj na wybranych przykładach z różnych epok literackich.
3. W jaki sposób literatura europejska XX wieku komentuje dzieła sztuki? (omów na wybranych przykładach).
4. Realizm i kreacjonizm w literaturze to dwa sposoby mówienia o rzeczywistości. Omów podobieństwa i różnice między wybranymi przykładami.
5. Herosi filmowi a literaccy- dokonaj konfrontacji, odwołując się do wybranych przykładów.
6. Toposy i symbole kultury średniowiecza. Ukaż ich obecność w europejskiej literaturze i sztuce późniejszych epok. Omów na wybranych przykładach.
7. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.
8. Omów sposoby tworzenia katastroficznych wizji i obrazów zagłady w dziełach literackich i filmowych.
9. Analizując wybrane utwory z literatury polskiej, przedstaw różnorodne ujęcia motywu tańca w literaturze i sztuce XIX i XX wieku.
10. Folklor jako źródło inspiracji twórców literatury i malarstwa różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
11. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
12. Literatura i sztuka XX wieku ukazują uprzedmiotowienie człowieka. Omów ten problem, odwołując się do dzieł T. Różewicza, T. Kantora, A. Wróblewskiego.
13. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie (np. H. Sienkiewicz i J. Matejko). Dokonaj analizy porównawczej dzieł.
14. Świat prowincji w opowiadaniach B. Schulza i Marca Chagalla (dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł).
15. Inspiracje twórczością Grottgera w literaturze postyczniowej. Omów na wybranych przykładach.
16. Przyroda w literaturze i malarstwie. Ukaż podobieństwa lub różnice w jej obrazowaniu.
17. Topos ogrodu w literaturze i sztuce. Omów różnorodne ujęcia tego motywu na wybranych przykładach.
18. Przedstaw odmienne ujęcia postaci Chrystusa w literaturze i sztuce różnych epok na wybranych przykładach.
19. Analizując wybrane utwory literackie, filmowe i malarskie, przedstaw fascynację miastem.
20. Przywołując wybrane przykłady rozważ, jaką rolę pełnią inspiracje biblijne we współczesnej literaturze polskiej i w filmie europejskim.
21. Motyw Madonny w literaturze i sztuce różnych epok. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
22. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze europejskiej i filmie XX wieku. Omów na trzech wybranych przykładach.
23. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Przedstaw podobieństwa i różnice między nimi na wybranym przykładzie lub przykładach.
24. Zanalizuj przyczyny idealizacji i deformacji ludzkiego ciała w literaturze i sztuce różnych epok. Omów wybrane przykłady tych zabiegów.
25. Omów funkcje motywów mitologicznych w literaturze i sztuce różnych epok.
26. Przedstaw różne ujęcia motywu matki w literaturze i sztuce wybranych epok.
27. Filmy A. Wajdy jako interpretacje dzieł polskiej literatury. Omów na dwóch wybranych przykładach.
28. Teatr żywego planu a teatr telewizji. Omów środki wyrazu, odwołując się do wybranych przykładów.
29. Motyw rewolucji w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw różnorodność ujęć i środków wyrazu.
30. Portrety dzieci w literaturze i sztuce. Omów przykłady, różne ujęcia i funkcje.
31. Impresjonizm jako nurt w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach z epoki modernizmu.
32. Obraz Warszawy pięknej i zniszczonej w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach.
33. Ukaż wpływ socrealizmu na polską literaturę i film. Omów na wybranych przykładach.
34. Na wybranych przykładach omów różne sposoby przedstawiania scen batalistycznych w literaturze i malarstwie.
35. Symbol jako sposób mówienia o rzeczach trudnych. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z literatury i sztuki.
36. Powinowactwa awangardy literackiej i plastycznej XX wieku lub XX-lecia międzywojennego. Przeanalizuj wybrane dzieła.
37. Portret powstańca w literaturze i sztuce. Porównaj różne kreacje.
38. Symbolika polskiego stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne).
39. Omów związki między poezją i piosenką na wybranych przykładach (np. Stachura, Kaczmarski, Ciechowski, Świetlicki lub inni).
40. Kostium historyczny i jego funkcja w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów sposoby i cele jego wykorzystania w wybranych dziełach.
41. Dialog z tradycją literacką w europejskich obrazach. Omów różnorodność tego dialogu, odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich.
42. Od Plebana do ks. Kolbe. Przedstaw bohaterów w sułtanie na przykładach wybranych utworów literackich i filmowych.


III Język:
1. Czy trudno jest pisać (mówić) o miłości? Analizując język miłości w literaturze różnych epok, scharakteryzuj jego funkcje.
2. Omów najczęściej spotykane błędy językowe w Twoim otoczeniu. Odwołaj się do wybranych środowisk i przykładów (np. środowiska młodzieżowego, rodzinnego, dziennikarskiego, politycznego). Wskaż przyczyny powstawania błędów.
3. Omów język Twojej „małej ojczyzny”. Czy dostrzegasz w nim wpływy gwary? Przeanalizuj przykłady, sformułuj wnioski.
4. Wykorzystując przysłowia polskie o określonej tematyce, dokonaj ich analizy językowej oraz interpretacji.
5. Dokonaj analizy błędów językowych w TV, radiu i/lub prasie. Omów źródła tych błędów i podaj przykłady.
6. Dokonaj analizy jednego rodzaju stylizacji językowej i jej funkcji na podstawie wybranego utworu literackiego.
7. W jaki sposób twórczo wykorzystać język mówiony w literaturze? Omów na wybranych przykładach.
8. Specyfika języka młodzieżowego w środowisku Twoich rówieśników. Omów na przykładach wybranych z własnego otoczenia i/lub środków masowego przekazu.
9. Dokonaj analizy zapożyczeń językowych obecnych w polszczyźnie dwóch wybranych epok. Wskaż ich związki z wydarzeniami historycznymi.
10. Porównaj język dawnych, np. renesansowych i współczesnych, polityków. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
11. Sztuka przekonywania a manipulacja językowa- porównaj sposoby wykorzystywania środków językowych w wybranych tekstach literackich i propagandowych.
12. Język i funkcje reklam-na wybranych przykładach przedstaw, jakimi środkami językowymi się posługuje. Jaki kreuje obraz świata?
13. Dokonaj analizy neologizmów i ich funkcji w literaturze różnych epok lub twórczości wybranych twórców.
14. Ślady dawnych procesów fonetycznych w języku współczesnym. Zanalizuj dowolny materiał językowy.
15. Wykorzystując samodzielnie zgromadzony materiał prasowy i/lub telewizyjny, dokonaj analizy języka sprawozdań sportowych i jego funkcji.
16. Komizm słowny w tekstach wybranego kabaretu. Analizując wybrane teksty, scharakteryzuj tę kategorię.
17. Omów i oceń dominację zapożyczeń z języka angielskiego we współczesnej polszczyźnie. Odwołaj się do wybranych dziedzin życia.
18. Język jako środek indywidualizacji postaci. Odwołaj się do wybranych przykładów.
19. Dokonaj analizy języka Twojego ulubionego zespołu muzycznego (np. bluesowego, rockowego lub hip-hopowego).
20. Na podstawie samodzielnie zgromadzonego materiału, porównaj współczesne mody językowe z modami obecnymi w polszczyźnie baroku.
21. Na wybranych przykładach przedstaw różne funkcje języka potocznego w literaturze XX i/lub XXI wieku.
22. Jak powinny wyglądać współczesne życiorysy, podania, listy motywacyjne i inne pisma użytkowe? Omów ich przykłady, wykorzystując samodzielnie zgromadzony materiał językowy.
23. Zbadaj, czemu służy indywidualizacja języka postaci literackich. Zanalizuj wybrane przykłady.
24. Sztuka przemawiania-przeanalizuj wybrane teksty oświeceniowe i współczesne teksty prasowe lub nagrania. Wskaż wyznaczniki, zaprezentuj różnice, podobieństwa.
25. Język nazw instytucji, kawiarni i sklepów w Twoim regionie. Zbierz materiał i określ, jakie tendencje przejawiają się w tej dziedzinie nazewnictwa.
26. Wykaż, które tendencje współczesnej polszczyzny znajdują swoje odbicie w języku Internetu. Podaj przykłady.
27. Oceń funkcjonalność języka ezopowego w literaturze rozwijającej się w warunkach cenzury. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
28. Komizm słowny, gry i zabawy językiem, kalambury jako środki służące do walki. Zanalizuj w/w zabiegi językowe na wybranych przykładach.
29. Niezwykłości językowe-homonimia, synonimia. Omów na wybranych przykładach.
30. Toponimy leśne. Wyjaśnij ich fenomen oraz omów ich cechy, funkcje i wybrane rodzaje, odwołując się do stosownych źródeł.


IV Tematy zaproponowane przez uczniów:
1. „Zrodziła ich ta ziemia”. Analizując działalność, również literacką, wybranych twórców Twojego regionu, scharakteryzuj ich osiągnięcia artystyczne.
2. Motyw zamku, wieży, twierdzy. Na wybranych przykładach przedstaw różne realizacje motywu w utworach literatury fantastycznej.
3. Język współczesnej młodzieży. Zilustruj zjawisko, wykorzystując samodzielnie zgromadzony materiał językowy.
4. Ponadczasowe wartości biblijne i ich odzwierciedlenie w literaturze i sztuce późniejszych epok. Omów na wybranych przykładach.
5. W kręgu religii, mitów, baśni i literatury. O intertekstualności literatury fantasy. Omów na podstawie twórczości wybranego pisarza tego gatunku.
6. Na wybranych przykładach przedstaw inspiracje literackie w muzyce.
7. Analizując wybrane utwory Tolkiena, przedstaw motyw miłości.
8. Literatura ilustracją patologii społecznych. Omów na wybranych przykładach.
9. Polowanie-różnorodne przedstawienie motywu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
10. Kobieca moda na kartach literatury wybranych epok. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
11. Motyw walki w literaturze wybranych epok. Omów na wybranych przykładach.
12. Kobieta i jej życie- problemy i pragnienia. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów literackich.
13. Zwierzę jako przyjaciel. Na podstawie wybranych przykładów dzieł literackich różnych epok, omów relacje bohatera ze światem zwierzęcym.
14. Walka słowem-walka z władzą. Na wybranych przykładach z literatury współczesnej i tekstów pozaliterackich omów zjawisko walki z władzą w czasach PRL-u.
15. Kaskaderzy literatury-od F.Villona do R. Wojaczka. Mit „poetów przeklętych”. Omów na wybranych przykładach.
16. Analizując wybrane utwory Tolkiena, przedstaw motyw żądzy władzy i pieniądza.
17. Żądza pieniądza-analizując wybrane utwory literackie i dramat Durrenmatta „ Wizyta starszej pani”, omów motyw.
18. Obraz małżeństwa i rodziny w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
19. Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja-omów zagadnienie na podstawie „Władcy Pierścieni” Johna Ronalda Ruela Tolkiena.
20. Omów proces powstawania nazw miejscowości w Twoim regionie.
21. Motyw ducha w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.
22. Język młodzieżowy a normy językowe. Omów na przykładach wybranych z literatury i własnego otoczenia.
23. Polacy a Rosjanie - wrogowie czy przyjaciele? Omów na wybranych przykładach literackich.
24. Zaprezentuj artystyczną interpretację powstania listopadowego na wybranych przykładach literackich i malarskich.
25. Literatura fantastyczna-jej miejsce i rola w życiu młodych ludzi. Zilustruj zagadnienie na wybranych przykładach.
26. Poezja śpiewana. Dokonaj analizy wybranych utworów, charakterystyki autorów, przyczyn popularności tego gatunku.
27. Jaki model życia proponowali pisarze XVI wieku? Omów na wybranych przykładach literackich (M. Rej, J. Kochanowski, proza publicystyczna).
28. Krzepić czy biczować? - przedstaw sposoby oceniania społeczeństwa polskiego w „Grobie Agamemnona”, III części „Dziadów” i „Potopie”.
29. Niezawinione cierpienie i różne próby jego ukazania. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
30. Miłość fatalna, sentymentalna, spełniona. Porównaj literackie obrazy miłości, odnosząc je do kontekstu wybranych epok.
31. Dzieciństwo: czas przeklęty czy „sielski, anielski”? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do przykładów z różnych epok literackich.
32. Zanalizuj schemat bohatera literackiego, charakteryzując typowe i nietypowe przykłady tego typu postaci literackiej.
33. Przedstaw wątek toksycznej miłości, odwołując się do wybranych utworów literatury współczesnej.
34. Ukaż wpływ powstania warszawskiego na kształtowanie się świadomości i tożsamości narodowej młodych Polaków, prezentując wybrane utwory literackie (np. książki Aleksandra Kamińskiego, poezję i/lub prozę pokolenia Kolumbów).
35. Zaprezentuj motyw „Szarych Szeregów” i ich wpływ na kształtowanie się świadomości i tożsamości narodowej młodych Polaków, prezentując wybrane utwory literackie (np. książki Aleksandra Kamińskiego, poezję i/lub prozę pokolenia Kolumbów).
36. Bitwy, oblężenia, pojedynki - zmaganie z wrogiem jako motyw literacki i malarski. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
37. Co się dzisiaj czyta? - czyli modni pisarze, modne książki. Omów fenomen popularności wybranych utworów spoza kanonu lektur szkolnych.
38. Dworki szlacheckie XIX i XX wieku w literaturze i sztuce. Zaprezentuj temat na przykładach wybranych dzieł.
39. Kobieta i/lub mężczyzna w poszukiwaniu szczęścia i sensu życia - omów temat na przykład na podstawie utworów Paulo Coelho.
40. Los zapisany w nas samych. Omów zagadnienie na przykład na podstawie twórczości Paulo Coelho.
41. Motyw zwierciadła w literaturze i/lub sztuce. Ukaż temat na wybranych przykładach z różnych epok.
42. Najsłynniejsi literaccy kochankowie. Przedstaw pary na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.
43. Topos wędrówki jako drogi dochodzenia do prawdy. Omów problem na przykład na podstawie wybranych utworów Paulo Coelho.
44. Zaprezentuj motyw wampira w literaturze i sztuce (np. filmowej) na przykładzie wybranych epok.
45. Zaprezentuj motyw smoka w literaturze i sztuce polskiej i/lub obcej na przykładzie wybranych epok.
46. Zaprezentuj motyw czarownicy w literaturze i sztuce polskiej i/lub obcej na przykładzie wybranych epok.
47. Fantastyka jako sposób przedstawiania świata w literaturze i/lub sztuce. Omów na wybranych przykładach.
48. Przedstaw obraz miłości i śmierci w wybranych utworach literackich i/lub dziełach sztuki (np. filmowych).
49. Dokonaj porównania motywu miłości i wojny na podstawie dzieł Henryka Sienkiewicza i J.R.R. Tolkiena.
50. Dokonaj analizy gwary łowieckiej w wybranych utworach literackich.
51. Dokonaj analizy języka wybranej przez siebie mniejszości narodowej ( np. języka kaszubskiego).
52. Omów funkcje różnorodnych historii miłości przedstawionych w wybranych przez Ciebie dziełach literackich.
53. Portrety żon w literaturze. Przedstaw ich różnorodność na wybranych przykładach.
54. Różne sposoby mówienia o miłości- zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych epok literackich.
55. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze- omów różne sposoby ich przedstawiania.
56. Omów rolę i znaczenie wizji sennych u wybranych bohaterów literackich.
57. Motyw narkomanii. Omów różnorodność ujęcia, odwołując się do wybranych utworów literackich i/lub dzieł sztuki (np. filmowej).
58. Poeci przeklęci. Wyjaśnij określenie, prezentując portrety wybranych twórców (np. polskich i/lub francuskich) oraz analizując ich utwory.
59. Zaprezentuj motyw świata-teatru w wybranych dziełach literackich (lub dziełach literackich i artystycznych).
60. Topos wędrówki. Omów różnorodność ujęcia owego motywu oraz jego symbolikę, odwołując się do wybranych epok literackich.
61. Zaprezentuj motyw senności w literaturze i sztuce (np. filmowej) na przykładzie wybranych epok.
62. Zaprezentuj motyw anioła w literaturze i sztuce (np. malarskiej) na przykładzie wybranych epok.
63. „Miłość silniejsza niż śmierć” - przedstaw zagadnienie na podstawie literatury lub literatury i sztuki z różnych epok.
64. Zaprezentuj motyw przeznaczenia/fatum/losu w wybranych dziełach literackich (lub dziełach literackich i artystycznych).
65. Omów różnorodne funkcje natury w wybranych dziełach literackich i artystycznych.
66. Marynarze, żeglarze, pasażerowie statku, ludzie morza… Omów ich zmagania z żywiołem na podstawie literatury lub literatury i sztuki.
67. Omów koncepcje poety i poezji w wybranych utworach z różnych epok literackich.
68. Zaprezentuj motyw sokoła w literaturze i sztuce (np. malarskiej, filmowej) na przykładzie wybranych epok.
69. Przedstaw różnorodne ujęcia motywu wojny w literaturze lub literaturze i sztuce wybranych epok.
70. Przyjaźń, braterstwo i odwaga podczas wojny. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów z literatury lub literatury i sztuki (np. „Kamieni na szaniec” A. Kamińskiego).
71. Omów różnorodne funkcje fantastyki w kreowaniu świata przedstawionego na podstawie wybranych dzieł literatury lub literatury i sztuki.

Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14. Ministerstwo Środowiska - https://www.gov.pl/web/srodowisko.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych