Tu jesteś: Strona główna Dokumenty szkolne Procedury bezpieczeństwa w szkole

Procedury bezpieczeństwa w szkole

                                                                             PROCEDURY POSTĘPOWANIA

nauczycieli, wychowawców i pracowników

w przypadku zaistnienia wypadków

bądź innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów

w Technikum Leśnym w Tucholi

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 §1

1.      Za wypadek uważa się nagłe zdarzenie, któremu uległ uczeń, wywołane przyczyną zewnętrzną, podczas sprawowania opieki przez szkołę, powodujące uszczerbek na zdrowiu.

2.      Za zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu uczniów uważa się zdarzenie wynikające z przepisów Kodeksu Karnego (przestępstwa i wykroczenia) oraz innych regulacji prawnych.

 

§2

Do najczęstszych przestępstw, do których dochodzi w szkołach, zalicza się:

1)      przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu:

a)         ciężki uszczerbek na zdrowiu,

b)        naruszenie czynności narządu ciała (uszkodzenie ciała),

c)         udział w bójce lub w pobiciu,

2)      przestępstwa przeciwko wolności:

a)           groźby karalne,

b)          stosowanie przemocy,

3)      przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności:

a)           zmuszanie do obcowania płciowego,

b)          utrwalanie, prezentowanie, rozpowszechnianie treści pornograficznych,

c)           udział w bójce lub w pobiciu,

4)      przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej:

a)         pomawianie innej osoby,

b)        znieważanie innej osoby,

c)         uderzenie innej osoby,

5)      przestępstwa przeciwko mieniu:

a)         kradzież,

b)        kradzież z włamaniem,

c)         przywłaszczenie cudzej rzeczy,

d)        zniszczenie, uszkodzenie cudzej rzeczy.

 

§3

Do najczęstszych wykroczeń, do których dochodzi w szkołach, zalicza się:

1)      wykroczenia przeciwko mieniu:

a)           kradzież lub przywłaszczenie,

b)          umyślne zniszczenie lub uszkodzenie,

2)      wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej:

a)         nieobyczajny wybryk lub zachowanie,

b)        nieprzyzwoity napis lub rysunek,

c)         użycie nieprzyzwoitych słów,

d)        propozycja dokonania czynu nierządnego.

 

§4

Inne regulacje prawne określające zagrożenia dla uczniów to:

1)      Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi np.:

a)         spożywanie alkoholu wbrew zakazom,

b)        nabycie, posiadanie, wnoszenie alkoholu na teren szkoły lub internatu,

c)         udostępnianie alkoholu osobom nieletnim,

2)      Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii np.:

a)         posiadanie, przechowywanie, zbywanie środków odurzających lub substancji psychotropowych,

b)        wytwarzanie lub przerabianie środków odurzających,

c)         wprowadzanie do obrotu środków odurzających,

d)        zażywanie środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 

§5

W przypadku zaistnienia zagrożenia lub wypadku każdy nauczyciel, wychowawca i pracownik szkoły powinien postępować zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, przejawiając troskę o ograniczenie zagrożenia dla uczniów oraz przewidując ewentualne skutki swoich działań.

 

§6

Obowiązkiem każdego nauczyciela, wychowawcy i pracownika szkoły w zależności od zaistniałej sytuacji jest:

1)      udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym,

2)      powiadomienie właściwych służb ratowniczych, a w szczególności:

a)           telefon alarmowy-112,

b)          pogotowie ratunkowe-999,

c)           straż pożarna-998,

d)          policja-997,

3)      powiadomienie  dyrektora szkoły/kierownika internatu o zaistniałym zdarzeniu,

4)      w celu skutecznego organizowania pomocy poszkodowanemu i/lub zapewnienia opieki pozostałym uczniom, system powiadamiania powinien odbywać się wg schematu:

A. zdarzenie w szkole: dyrektor szkoły, wicedyrektor, kierownik szkolenia praktycznego, kierownik internatu, zastępca kierownika internatu,

B. zdarzenie w internacie: kierownik internatu, zastępca kierownika internatu, dyrektor szkoły, wicedyrektor, kierownik szkolenia praktycznego.

*jeżeli powiadomiona została pierwsza z wymienionych osób nie jest konieczne powiadamiane kolejnej,

*jeżeli powiadamianie okaże się nieskuteczne, to nauczyciel/wychowawca/pracownik samodzielnie podejmuje decyzje związane z zapewnieniem opieki uczniowi,

5)      powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów,

6)      postępowanie zgodnie z procedurami, poleceniami dyrektora szkoły/kierownika internatu, lekarza, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zapewnienie poszkodowanemu opieki osobiście lub przez innych pracowników szkoły do czasu udzielenia fachowej pomocy lub zabrania poszkodowanego przez rodziców (prawnych opiekunów),

7)      jeżeli zachodzi konieczność opuszczenia stanowiska pracy przez nauczyciela/wychowawcę/pracownika w związku z zagrożeniem zdrowia lub życia (np. wyjście do szpitala), wyżej wymieniony powiadamia dyrektora szkoły/kierownika internatu,

8)      nauczyciel/wychowawca/pracownik nie może opuścić stanowiska pracy przed przekazaniem obowiązków innemu nauczycielowi/wychowawcy/pracownikowi (np. w porze nocnej),

9)      o zakończonych czynnościach pomocowych decyduje przełożony, jest to sygnał do zakończenia pracy.

* jeżeli powiadamianie okaże się nieskuteczne, to nauczyciel/wychowawca/pracownik samodzielnie podejmuje decyzje związane z zakończeniem pracy.

 

§7

W przypadku zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia:

1)      policję,

2)      organ prowadzący.

 

 

§8

Każdorazowo po zaistnieniu wypadku w szkole, dyrektor powołuje  zespół powypadkowy, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające oraz przygotowuje protokół powypadkowy.

 

§9

1.      Ważne telefony alarmowe:

1)     telefon alarmowy-112,

2)     pogotowie ratunkowe- 999,

3)     straż pożarna- 998,

4)     policja- 997.

 

§10

Przedstawione poniżej procedury powinny być każdorazowo wsparte działaniami wychowawczymi grona pedagogicznego oraz  udokumentowane na piśmie.

 

 

Rozdział II

Procedury

 

§11

Procedury postępowania w sytuacji spożywania
lub przebywania pod wpływem alkoholu uczniów na terenie szkoły/internatu

 

W sytuacji, gdy nauczyciel/wychowawca/pracownik stwierdza lub podejrzewa, że uczeń spożywa lub przebywa pod wpływem alkoholu:

1)      informuje o zaistniałej sytuacji zgodnie z §6 pkt.4,

2)      prosi ucznia w obecności świadka o złożenie pisemnego oświadczenia o zaistniałej sytuacji
tj. o poświadczenie tego, że jest pod wpływem alkoholu,

3)      wzywa rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, który jest pod wpływem alkoholu, celem niezwłocznego odebrania go ze szkoły lub internatu,

4)      wzywa pogotowie, jeżeli podejrzewa, że jest zagrożone życie lub zdrowie ucznia,

5)      jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) nie przyjadą lub odmówią odebrania ucznia, nauczyciel/wychowawca/pracownik wzywa:

a)           policję, jeżeli uczeń jest agresywny,

b)          pogotowie, jeżeli zagrożone jest zdrowie lub życie ucznia,

6)      o ile pogotowie lub policja nie zdecydują inaczej, uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela/ wychowawcy/pracownika,

7)      jeżeli zaistnieje taka sytuacja, w miarę możliwości organizowana jest dodatkowa opieka, 

8)      jeżeli uczeń ze względu na swoje zachowanie lub stan zdrowia zostanie zabrany przez funkcjonariuszy policji lub przewieziony do placówki służby zdrowia,  nauczyciel/wychowawca/pracownik powiadamia o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów),

9)      z całego zdarzenia nauczyciel/wychowawca/pracownik sporządza notatkę służbową na druku „Informacja dotycząca wydarzenia szczególnego”,

10)  dalsze oddziaływanie wychowawcze prowadzone jest zgodnie ze statutem szkoły.

 

§12

Procedury postępowania w sytuacjach zażywania lub przebywania uczniów
pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających na terenie szkoły/internatu

 

W sytuacji, gdy nauczyciel/wychowawca stwierdza lub podejrzewa, że uczeń zażywa lub jest pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających:

1)      informuje o zaistniałej sytuacji zgodnie z §6 pkt.4,

2)      prosi ucznia w obecności świadka o złożenie pisemnego oświadczenia o zaistniałej sytuacji
tj. o poświadczenie tego, że zażywał lub jest pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,

3)      informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zaistniałej sytuacji. Jeżeli zachowanie ucznia utrudnia sprawowanie nad nim opieki, prosi rodziców (prawnych opiekunów)
o niezwłoczne odebranie go ze szkoły lub internatu,

4)      wzywa pogotowie, jeżeli podejrzewa, że zagrożone jest życie lub zdrowie ucznia,

5)      jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) nie przyjadą lub odmówią odebrania ucznia, wzywa:

a)           policję, jeżeli uczeń jest agresywny,

b)          pogotowie, jeżeli zagrożone jest zdrowie lub życie ucznia,

6)      o ile pogotowie lub policja nie zdecydują inaczej, uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela/ wychowawcy/pracownika.

7)      jeżeli zaistnieje taka sytuacja, w miarę możliwości organizowana jest dodatkowa opieka, 

8)      jeżeli uczeń ze względu na swoje zachowanie lub stan zdrowia zostanie zabrany przez funkcjonariuszy policji lub przewieziony do placówki służby zdrowia, nauczyciel/wychowawca/pracownik powiadamia o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów),

9)      z całego zdarzenia nauczyciel/wychowawca/pracownik sporządza notatkę służbową na druku „Informacja dotycząca wydarzenia szczególnego”,

10)  dalsze oddziaływanie wychowawcze prowadzone jest zgodnie ze statutem szkoły.

 

 

 

§13

Procedury postępowania w sytuacji znalezienia przez nauczyciela/wychowawcę/pracownika
na terenie szkoły/internatu substancji przypominającej narkotyk

 

W sytuacji, gdy nauczyciel/wychowawca/pracownik znajduje na terenie szkoły/internatu substancję przypominającą narkotyk:

1)      zabezpiecza do przyjazdu policji substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem oraz próbuje, o ile jest to możliwe, w zakresie działań pedagogicznych, ustalić, do kogo należy znaleziona substancja,

2)      informuje o zaistniałej sytuacji zgodnie z §6 pkt.4 oraz powiadamia policję,

3)      po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia,

4)      z całego zdarzenia nauczyciel/wychowawca/pracownik sporządza notatkę służbową na druku „Informacja dotycząca wydarzenia szczególnego”.

 

§14

Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia,
że uczeń posiada przy sobie substancją przypominającą narkotyk

 

W sytuacji, gdy nauczyciel/wychowawca podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk:

1)      w obecności innego pracownika szkoły ma prawo żądać, aby uczeń wydał mu substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel/wychowawca nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania, gdyż jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla organów policji,

2)      powiadamia o swoich spostrzeżeniach dyrektora szkoły/kierownika internatu oraz rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa,

3)      w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi/wychowawcy substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły lub kierownik internatu wzywa policję,

4)      jeżeli uczeń dobrowolnie wyda substancję, nauczyciel/wychowawca po odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji, wcześniej próbując ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję,

5)      z całego zdarzenia nauczyciel/wychowawca sporządza notatkę służbową na druku „Informacja dotycząca wydarzenia szczególnego”.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karalne jest:

1)        posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych,

2)        wprowadzanie do obrotu środków odurzających,

3)        udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia,

4)        wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat, a nie ukończył 17 lat.

 

§15

Procedury postępowania wobec ucznia  będącego sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa

 

W przypadku sytuacji z udziałem ucznia będącego sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa nauczyciel/wychowawca/pracownik:

1)      informuje o zaistniałej sytuacji zgodnie z §6 pkt.4,

2)      ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,

3)      powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia będącego sprawcą,

4)      niezwłoczne powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły,

5)      zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa
i przekazuje je policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży),

6)      z całego zdarzenia nauczyciel/wychowawca/pracownik sporządza notatkę służbową na druku „Informacja dotycząca wydarzenia szczególnego”.

 

§16

Procedury postępowania wobec ucznia będącego ofiarą czynu karalnego lub przestępstwa

 

W przypadku sytuacji z udziałem ucznia będącego ofiarą czynu karalnego lub przestępstwa nauczyciel/wychowawca/pracownik:

1)      udziela pierwszej pomocy przedmedycznej bądź zapewnia jej udzielenie poprzez wezwanie pogotowia w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń,

2)      informuje o zaistniałej sytuacji zgodnie z §6 pkt.4,

3)      niezwłocznie wzywa policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia,

4)      w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, powiadamia dyrektora szkoły/kierownika internatu oraz zapewnia bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwiając dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wzywa policję,

5)      z całego zdarzenia nauczyciel/wychowawca/pracownik sporządza notatkę służbową na druku „Informacja dotycząca wydarzenia szczególnego”.

 

§17

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia pożaru w szkole lub internacie

 

1.        W przypadku zaistnienia pożaru w szkole/internacie nauczyciel/wychowawca/pracownik postępuje zgodnie z instrukcją przeciwpożarową oraz:

1)        powiadamia straż pożarną: tel.998 lub112,

2)        powiadamia dyrektora szkoły/kierownika internatu,

3)        organizuje doraźną akcję gaśniczą przy użyciu dostępnych środków gaśniczych (gaśnice, hydranty),

4)        przeprowadza ewakuację uczniów zgodnie z „Planem ewakuacji szkoły/internatu” zawartym w instrukcji przeciwpożarowej,

5)        zapewnia pomoc poszkodowanym (pogotowie, pomoc przedmedyczna),

6)        organizuje ewakuację mienia.

2.        Nauczyciele/wychowawcy podczas ewakuacji i akcji gaśniczej, zobowiązani są przez cały czas do sprawowania opieki nad uczniami w miejscu ewakuacji.

3.    Procedury alarmowania:

1)        kto zauważy pożar obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić:

a)        osoby znajdujące się w strefie zagrożenia,

b)        straż pożarną 998 lub 112,

c)        dyrektor szkoły/kierownika internatu,

2)        po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:

a)        gdzie się pali: dokładny adres, nazwę obiektu instytucji, piętro,

b)        co się pali: np. szafa w korytarzu, dach,

c)        czy są zagrożeni ludzie,

d)       numer telefonu, z którego się mówi i swoje nazwisko,

3)        UWAGA!    Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że straż pożarna przyjęła zgłoszenie,

4)        odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie,

5)        zachować spokój i nie dopuścić do powstania paniki,

6)        w razie potrzeby (nieszczęśliwy wypadek lub awaria) alarmować:

a)        pogotowie - 999 lub 112

b)        policję - 997.

4.    Procedury akcji ratowniczo-gaśniczej:

1)        równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego,

2)        do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją obejmuje dyrektor szkoły/kierownik internatu lub osoba do tego wyznaczona,

3)   przystępując do akcji ratowniczo-gaśniczej należy:

a)        w pierwszej kolejności przeprowadzić ewakuację ludzi,

b)        wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem, nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, należy stosować gaśnice,

c)        usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a w szczególności butle z gazami sprężonymi, naczynia z płynami łatwopalnymi, cenne maszyny, urządzenia i ważne dokumenty,

d)       nie otwierać bez potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,

e)        szybkie i prawidłowe użycie podręcznego sprzętu gaśniczego umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku.

 

§18

Procedury postępowania w przypadku zaistnienia silnych wiatrów,
intensywnych opadów lub innych nagłych zjawisk atmosferycznych

 

W przypadku zaistnienia silnych wiatrów, intensywnych opadów lub innych nagłych zjawisk atmosferycznych nauczyciel/wychowawca/pracownik:

1)        kontroluje zamknięcie okien w klasach, pokojach i pomieszczeniach ogólnodostępnych,

2)        ogranicza do niezbędnego minimum poruszanie się uczniów po otwartej przestrzeni, w tym podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,

3)        zapewnia właściwą opiekę i wsparcie uczniom odczuwającym strach.

 

Do sekretariatu szkoły przychodzą drogą elektroniczną komunikaty o zagrożeniach atmosferycznych. Są one przekazywane do kadry kierowniczej szkoły oraz rozpowszechniane
w formie ogłoszeń drukowanych i zamieszczanych na tablicach ogłoszeń.

 

 

§19

Procedury udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

1.      Udzielanie pierwszej pomocy musi odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ratownika, poszkodowanego i miejsca zdarzenia.

2.      Do udzielenia pierwszej pomocy zobowiązany jest każdy nauczyciel/wychowawca/pracownik szkoły, który pierwszy znalazł się na miejscu wypadku.

3.      Celem pierwszej pomocy jest ratowanie życia i zdrowia, ograniczenie skutków wypadku oraz zmniejszenie cierpienia i utrzymanie osoby poszkodowanej przy życiu do czasu przybycia fachowej pomocy lub odtransportowania jej do szpitala.

4.      Do zakresu udzielania pierwszej pomocy należą również czynności pomocnicze związane
z akcją ratowniczą (wezwanie pogotowia, ewakuacja chorego, dostarczenie środków opatrunkowych, zabezpieczenie miejsca wypadku itp.).

5.      Do udzielenia skutecznej pierwszej pomocy przydatna jest odpowiednio wyposażona i stale uzupełniana apteczka znajdująca się w sekretariacie szkoły i w recepcji w internacie. Za jej wyposażenie odpowiedzialny jest dyrektor szkoły/kierownik internatu lub wyznaczony pracownik.

6.      Osoba prowadząca akcję ratowniczą lub udzielająca pierwszej pomocy, udzielająca pomocy choremu, musi prowadzić swoje czynności do końca, tzn. do czasu oddania chorego pod opiekę lekarza albo do uzyskania pewności, że dalszej pomocy on już nie potrzebuje, lub do utraty sił ratownika.

7.      Każdy nauczyciel, wychowawca i pracownik szkoły powinien systematycznie podnosić swoje kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

§20

Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia użycia niebezpiecznych środków chemicznych

 

1.      Poinformowanie o zaistniałej sytuacji zgodnie z §6 pkt.4.

2.      Ocena zagrożenia zdrowia i życia uczniów.

3.      Zarządzenie ewakuacji i opieka nad ewakuowanymi uczniami.

4.      Wezwanie straży pożarnej i innych służb (policja, pogotowie ratunkowe), o ile zachodzi taka potrzeba.

5.      Sprawdzenie przez odpowiednie służby pomieszczeń, w których użyto środków chemicznych, celem ich neutralizacji i przywrócenia normalnych warunków funkcjonowania.

6.      Odwołanie ewakuacji i powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów, którzy ucierpieli w wyniku tego zdarzenia.

7.      Powiadomienie organu prowadzącego szkołę.

8.      Z całego zdarzenia nauczyciel/wychowawca/pracownik sporządza notatkę służbową na druku „Informacja dotycząca wydarzenia szczególnego”.

 

§21

Procedury postępowania w sytuacji agresywnego zachowania nauczyciela, wychowawcy lub pracownika szkoły wobec ucznia (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia, z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych)

 

1.        Na wniosek ucznia, pracownika szkoły lub rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu.

2.        W przypadku potwierdzenia się zarzutów- podjęcie przez dyrektora szkoły postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika.

3.        Powiadomienie odpowiednich organów zgodnie z Ustawą z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (z późniejszymi zmianami).

 

§22

Procedury postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia niebezpiecznych
przedmiotów, zwierząt, roślin na terenie szkoły lub internatu

 

1.      Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do:

1)      nakłaniania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, (jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, ze ma obowiązek oddać niebezpieczny przedmiot),

2)      powiadomienie wychowawcy klasy, wychowawcy grupy i/lub pedagoga szkolnego,

3)      w przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za złamanie statutu szkoły
i regulaminu organizacyjnego internatu; w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia natychmiastowe powiadomienie dyrektora szkoły/kierownika internatu i podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa innym uczniom - odizolowanie ucznia,

4)      z całego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową na druku „Informacja dotycząca wydarzenia szczególnego”,

5)      wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły, powiadomienie o konsekwencjach czynu.

 

 

 

§23

Procedury postępowania w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły (np. obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie karteczek, rzucanie przedmiotami, agresja fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły)

 

1.      Poinformowanie o zaistniałej sytuacji zgodnie z §6 pkt.4 oraz rodziców (prawnych opiekunów).

2.      Ustalenie okoliczności zajścia.

3.      Przeprowadzenie rozmowy przez dyrektora szkoły ze sprawcą w obecności osoby zgłaszającej lub wychowawcy.

4.      Powiadomienie policji.

5.      Dalsze postępowanie reguluje statut szkoły.

 

§24

Procedury postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności

 

1.      Interwencja- powstrzymanie sprawców.

2.      W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, rozmowa z wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy.

3.      Poinformowanie o zdarzeniu dyrektora szkoły/kierownika internatu oraz rodziców (prawnych opiekunów).

4.      Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec rodziców (prawnych opiekunów) sprawców lub odpracowanie szkody.

5.      Z całego zdarzenia nauczyciel/wychowawca/pracownik sporządza notatkę służbową na druku „Informacja dotycząca wydarzenia szczególnego”.

6.      Dalsze postępowanie zgodnie ze statutem szkoły.

 

§25

Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia palenia papierosów
na terenie szkoły lub internatu przez ucznia (bez względu na wiek)

oraz poza terenem szkoły lub internatu przez ucznia niepełnoletniego

 

W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela/wychowawcę/pracownika faktu palenia papierosów, w tym papierosa elektronicznego, na terenie szkoły lub internatu przez ucznia (bez względu
na wiek) lub poza nim (dotyczy ucznia niepełnoletniego) nauczyciel/wychowawca:

1.      Powiadamia wychowawcę klasy oraz wychowawcę grupy.

2.      Wychowawca klasy lub wychowawca grupy udziela pisemnej nagany za palenie w toaletach
i łazienkach, natomiast za palenie papierosów w innych pomieszczeniach nagany udziela dyrektor szkoły lub kierownik internatu.

3.      Przeprowadza rozmowę dyscyplinującą i profilaktyczną.

4.      Powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

5.      Informuje ucznia o konsekwencjach (w tym zdrowotnych i prawnych) palenia papierosów i e-papierosów (w tym przez osoby niepełnoletnie).

6.      W przypadku kolejnego naruszenia zakazu stosuje się kary zgodnie ze statutem szkoły.

7.      Z całego zdarzenia nauczyciel/wychowawca sporządza notatkę służbową na druku „Informacja dotycząca wydarzenia szczególnego”.

 

§26

Procedury postępowania w przypadku kradzieży

 

W przypadku stwierdzenia kradzieży w szkole lub internacie nauczyciel/wychowawca/pracownik:

1.      Informuje o zaistniałej sytuacji zgodnie z §6 pkt.4.

2.      Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

3.      W przypadku ustalenia sprawcy nakłania go do zwrotu skradzionej rzeczy, powiadamia dyrektora szkoły/kierownika internatu i rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

4.      Z całego zdarzenia nauczyciel/wychowawca sporządza notatkę służbową na druku „Informacja dotycząca wydarzenia szczególnego”.

5.      W przypadku wyjaśnienia zajścia sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody.

6.      Uczeń za swoje postępowanie zostaje ukarany zgodnie ze statutem szkoły

7.      W przypadku odmowy współpracy przez ucznia- powiadomienie policji.

 

§27

Procedury postępowania w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji

(np. wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela)

 

1.      W przypadku stwierdzenia zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji nauczyciel:

1)     słownie zwraca uwagę na niewłaściwe postępowanie ucznia,

2)     próbuje uspokoić sytuację w klasie,

3)     w przypadku konfliktu między uczniami- rozdziela strony,

4)     w przypadku braku reakcji ze strony uczniów- informuje ich o dalszych konsekwencjach,

5)     powiadamia wychowawcę klasy.

2.      Po uzyskaniu od nauczyciela informacji o zachowaniu uniemożliwiającym prowadzenie lekcji wychowawca klasy:

1)     przeprowadza rozmowę i zwraca uwagę na niewłaściwe zachowanie i dalsze konsekwencje,

2)     w przypadku powtórzenia się zachowania lub czynu o dużej szkodliwości postępuje zgodne z wcześniejszymi procedurami,

3)     w każdym przypadku powiadamia rodziców (prawnych opiekunów),

4)     w przypadku braku reakcji na interwencję nauczyciela i wychowawcy klasy, powiadamia dyrektora szkoły/kierownika internatu.

 

§28

Procedury postępowania w sytuacji korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego
i innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji oraz innych zajęć

 

1.      Uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego i innego urządzenia elektronicznego podczas zajęć lekcyjnych i innych zajęć szkolnych, o czym jest informowany przez wychowawcę klasy, a urządzenie to podczas zajęć powinno być wyłączone.

2.      W wyjątkowych sytuacjach (np. związanych z realizacją treści lekcji)  dopuszcza się korzystanie z telefonu i innych urządzeń elektronicznych za wiedzą i zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

3.   W przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego podczas zajęć, nauczyciel nakazuje wyłączenie urządzenia i podejmuje stosowne działania.

4.   Odebrany telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne nauczyciel niezwłocznie oddaje dyrektorowi szkoły oraz informuje o zaistniałej sytuacji wychowawcę klasy.

5.   W przypadku, gdy uczeń nie chce oddać nauczycielowi telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego, prosi innego ucznia z klasy  o poinformowanie o tej sytuacji dyrektora szkoły.

6.   Dyrektor szkoły/wychowawca klasy bezzwłocznie informuje telefonicznie o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i zobowiązuje ich do osobistego zgłoszenia się po odbiór urządzenia.

7.   W trakcie rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia dyrektor szkoły /wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) o konsekwencjach wynikających
z niestosowania się do ustaleń określonych w statucie szkoły w tym, kryteriach ocen zachowania.

 

 

 

§29

Procedury postępowania w przypadku ciąży uczennicy szkoły

 

1.        Nauczyciel, który dowiedział się, że uczennica jest w ciąży niezwłocznie informuje o tym wychowawcę klasy.

2.        Wychowawca klasy  przekazuje pozyskane informacje o uczennicy dyrektorowi szkoły.

3.        Wychowawca i/lub pedagog przeprowadza rozmowę z uczennicą, starając się ustalić czy jej rodzice są również poinformowani o ciąży oraz czy ciąża nie jest wynikiem gwałtu .

4.        W sytuacji, gdy rodzice (prawni opiekunowie) nie wiedzą jeszcze o ciąży, uczennica może prosić szkołę o pośredniczenie w poinformowaniu ich o swojej sytuacji. Wychowawca
w porozumieniu z pedagogiem szkolnym podejmują stosowne działania z zachowaniem szczególnej ostrożności i dyskrecji.

5.        Wychowawca klasy, pedagog szkolny i dyrektor ustalają formy pomocy, jakie zaproponują uczennicy.     

6.        Dyrektor w obecności wychowawcy i pedagoga szkolnego, informuje uczennicę i jej rodziców (prawnych opiekunów) o możliwych formach pomocy ze strony szkoły. Wyjaśnia szczegółowo warunki i zasady korzystania z każdej z przedstawionej form pomocy. Odpowiada na pytania
i wątpliwości.

7.        Uczennica z rodzicami (prawnymi opiekunami) podejmują, w ustalonym terminie, decyzję
w sprawie form pomocy, z których chcieliby skorzystać. O podjętej decyzji informują dyrektora i wychowawcę klasy.

8.        Wychowawca klasy i pedagog szkolny uzgadniają rodzaj i sposób świadczenia uczennicy i jej rodzinie, pomocy i wsparcia (materialnego, psychologicznego, organizacyjnego). Podejmują działania w tym kształtujące pozytywne postawy rówieśników (empatii i tolerancji).

9.        Dyrektor informuje radę pedagogiczną o ciąży uczennicy oraz o uzgodnionym sposobie postępowania.

10.    Wychowawcy klas przeprowadzają na zajęciach z wychowawcą zajęcia kształtujące u uczniów postawy akceptacji i empatii w związku z zaistniałą sytuacją.

11.    Wychowawca i wyznaczeni nauczyciele wdrażają uzgodniony wcześniej z uczennicą sposób realizacji obowiązku nauki.

12.  Uczennica w ciąży i nieletnia matka może kontynuować naukę mając prawo do:

1)        urlopu,

2)        wyznaczenia dodatkowych terminów egzaminów dogodnych dla uczennicy,

3)        indywidualnego toku nauczania (zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki wydaje dyrektor szkoły w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej),

4)        pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

5)        opieki medycznej,

6)        innych form pomocy, niezbędnych do kontynuowania nauki.

 

§30

Procedury postępowania nauczycieli/wychowawców w sytuacji ujawnienia w szkole zjawiska cyberprzemocy

 

W przypadku gdy zostaje w szkole zgłoszony przypadek cyberprzemocy należy podjąć następujące działania:

1.        Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel nie będący wychowawcą, powinien przekazać informacje wychowawcy klasy, który informuje o fakcie dyrektora.

2.        Dyrektor wspólnie z wychowawcą dokonują analizy zdarzenia i planują dalsze postępowanie celem ustalenia okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.

3.        Do działania interwencyjnego przystępuje nauczyciel informatyki (zabezpieczenie dowodów i ustalanie tożsamości sprawcy cyberprzemocy).

4.        Dyrektor powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) sprawcy o zdarzeniu i wzywa ich do szkoły.

5.        W sytuacjach tego wymagających dyrektor powiadamia policję.

6.        Pedagog pełniący w szkole rolę koordynatora działań wychowawczych wobec uczniów wymagających szczególnej uwagi powinien podjąć dalsze działania (rozmowa z uczniem - sprawcą przemocy o jego zachowaniu, wsparcie psychiczne dla ofiary zdarzenia
i ewentualnych świadków).

7.        Dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia będącego ofiarą cyberprzemocy
o zaistniałym problemie oraz krokach jakie zostały podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz zapewnieniu bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi.

8.        Wszystkie zabezpieczone dowody cyberprzemocy należy włączyć do dokumentacji pedagogicznej.

9.        Jeśli rodzice (prawni opiekunowie) sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, dyrektor szkoły powiadamia policję.

10.    Poważne przypadki cyberprzemocy przebiegające z naruszaniem prawa (np. groźby karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści itp.) zostają bezwzględnie zgłoszone na policję.

11.     Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły.

 

 

 

                                                   §31

Procedury postępowania nauczycieli/wychowawców w sytuacji podejrzenia próby samobójczej

 

1.    Nauczyciel/wychowawca, który dowiedział się, że uczeń planuje próbę samobójczą     niezwłocznie informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, dyrektora szkoły/kierownika internatu oraz pedagoga szkolnego.

2.    Dyrektor szkoły i/lub pedagog szkolny ustala okoliczności tego zdarzenia oraz podejmuje stosowne  działania uwzględniające wiek ucznia.

3.    W sytuacji, tego wymagającej zostaje wezwany psycholog współpracujący ze szkołą.

4.    Pedagog szkolny (w obecności wychowawcy klasy, wychowawcy grupy, psychologa) przeprowadza z uczniem rozmowę starając się uzyskać od ucznia niezbędne informacje do podjęcia dalszych działań.

5.    Wychowawca klasy powiadamia rodziców (opiekunów prawnych).

6.    Decyzję o wezwaniu pomocy specjalistycznej podejmuje dyrektor i/lub pedagog.

7.    Decyzję o organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla innych uczniów podejmuje dyrektor.

 

§32

Zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren szkoły

 

1.      Opracowanie zawiera zasady postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika na teren szkoły, wskazówki dotyczące zachowania dyrektora i wszystkich pracowników w związku
z zaistnieniem sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi, w tym zasady alarmowania
o zdarzeniu oraz ogólne zasady funkcjonowania szkoły w sytuacji kryzysowej.

2.      Definicje:

1)      NAPASTNIK: osoba posługująca się bronią, która zabija lub próbuje zabić osoby znajdujące się na określonym obszarze, w obiekcie lub budynku.

2)      ALARM: sygnał dźwiękowy  lub komunikat słowny  informujący o wtargnięciu napastnika na określony teren, do obiektu lub budynku.

3)      ALARMOWANIE: działanie mające na celu natychmiastowe przekazaniu sygnału do wszystkich osób pozostających na terenie szkoły o wystąpieniu sytuacji kryzysowej – wtargnięciu uzbrojonego napastnika.

4)      FORMA ALARMU: seria kilku pięciosekundowych sygnałów dźwiękowych.

5)      ŹRÓDŁA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH: dzwonek, (ręczny, elektryczny), gwizdek, megafon , sms , itp.

6)      ODWOŁANIE ALARMU: wyłącznie przez dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną, bezwzględnie po kontakcie i w uzgodnieniu z policjantem dowodzącym działaniami na miejscu zdarzenia.

7)      POWIADAMIANIE: przekazywanie przy użyciu wszelkich dostępnych środków informacji, mających na celu poinformowanie właściwych służb i osób pozostających w strefie zagrożenia o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu.

8)      KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE: przekaz słowny za pomocą wszelkich możliwych środków.

3.      Ogólne zasady organizacji i funkcjonowania systemów alarmowania w szkole:

1)      nad funkcjonowaniem systemu alarmowania na terenie szkoły nadzór sprawuje dyrektor,

2)      sygnały alarmowe przekazywane są za pomocą elektrycznych dzwonków oraz środków zastępczych (dzwonek ręczny, gwizdek, megafon),

3)      dzwonki rozmieszczane są w punktach, z których uzyskuje się maksymalny zasięg słyszalności na terenie szkoły,

4)      sygnał alarmowy w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren szkoły  -  długie 5-cio sekundowe dzwonki z przerwami,  lub inne nietypowe sygnały dźwiękowe np. gwizdek, dzwonek ręczny, komunikat słowny, sms,  itp.,

5)      decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego, w przypadku ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięciem uzbrojonego napastnika na teren placówki, podejmuje każdy
z przeszkolonych pracowników szkoły, wówczas: gdy takie zagrożenie zauważy lub  będzie miał podejrzenie, że takie zagrożenie może za chwilę wystąpić, lub taką informację o zagrożeniu otrzymał.

4.      Zadania dyrektora szkoły:

1)      wyznaczenie co najmniej dwóch źródeł alarmowania w różnych miejscach szkoły, uwzględniając sposoby alarmowania,

2)      sprawdzanie, czy zasady postępowania w sytuacji zagrożenia są znane wszystkim

      pracownikom,

3)      organizowanie przeszkolenia pracowników szkoły na wypadek ataku napastnika oraz ćwiczeń bądź instruktaży dla nauczycieli i uczniów,

4)      ograniczenie osobom nieupoważnionym dostępu do dokumentów i planów sytuacyjnych szkoły. Wszystkie te informacje powinny być udostępnione policji, straży pożarnej,

5)      systematyczne prowadzenie realistycznej oceny stanu zabezpieczeń przed uzbrojonym napastnikiem.

5.      Obowiązki pracowników szkoły związane z wprowadzeniem zasad alarmowania i postępowania w sytuacji wtargnięcia napastnika:

1)      zapoznanie się z rodzajami alarmów, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych, numerami telefonów służb ratowniczych i porządkowych,

2)      ćwiczenie umiejętności posługiwania się technicznymi środkami alarmowania
i powiadamiania oraz znajomość miejsca ich rozmieszczenia w danej placówce,

3)      dysponowanie numerami telefonów do dyrekcji szkoły,

4)      okresowe zapoznawanie się z instrukcją przeciwpożarową, planami ewakuacji oraz innymi instrukcjami i planami dotyczącymi m. in. rozmieszczenia głównych wyłączników energii elektrycznej, hydrantów, systemów alarmowych oraz posiadanie umiejętności posługiwania się nimi w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej,

5)      stosowanie się do schematów postępowania umieszczonych w szkole i w internacie.

6.      Powiadamianie służb ratunkowych o wtargnięciu uzbrojonego napastnika:

1)      Telefoniczne alarmowanie – wybranie numeru alarmowego   112 lub 997

po zgłoszeniu się dyżurnego operatora spokojnie i wyraźnie należy podać:

a)      miejsce zdarzenia,

b)      rodzaj zdarzenia,

c)      informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego,

d)     liczbę napastników,

e)      opis wyglądu napastników,

f)       ilość i rodzaj broni (palna długa, nóż lub inne narzędzie ostre, urządzenia wybuchowe),

g)      swoje imię i nazwisko,

h)      numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu.

2)      Po powiadomieniu nie należy przerywać połączenia. Przyjmujący może zażądać dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

3)      Jeżeli sytuacja nagle się zmieni, należy szybko o tym powiadomić operatora

            numeru 112 lub 997.

4)      Po przybyciu na miejsce służb, jeżeli to możliwe, należy przekazać dodatkowe

            informacje, tj.:

a)      ile osób opuściło budynek,

b)      ile osób zostało w budynku i na jakich poziomach,

c)      pokazać plany budynku i drogi ewakuacji,

d)     gdzie ostatnio był widziany agresor,

e)      czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik.

7.      Zasady postępowania osób przebywających na terenie szkoły na wypadek wtargnięcia napastnika:

1)      ucieczka z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia,

2)      ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od źródła

zagrożenia,

3)      w przypadku zarządzenia ewakuacji:

a)      zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują,

b)      korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji,

c)      nie korzystaj z wind,

d)     po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu.

4)      Podczas ewakuacji:

a)      zachowaj ciszę, spokój rozwagę,

b)      udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu na Twoje bezpieczeństwo,

c)      ostrzegaj o niebezpieczeństwie,

d)     w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź młodzież do innego, wcześniej ustalonego obiektu.

6)      Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa:

a)      zamknij drzwi,

b)      zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami,

c)      wyłącz wszystkie światła,

d)     wyłącz/wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne,

e)      połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien,

f)       zachowaj cieszę.

6)      Jeżeli jest to możliwe, udzielaj pierwszej pomocy poszkodowanym.

7)      Jeżeli nie miałeś możliwości ewakuować się, ukryć albo zabarykadować w pomieszczeniu bezpiecznym, a Twoje życie lub zdrowie są zagrożone w bezpośrednim kontakcie
z napastnikiem – WALCZ, a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki  – BŁAGAJ O LITOŚĆ.

8)      Podczas działań służb ratowniczych:

a)      zachowaj spokój,

b)      jeżeli nie jesteś pewien, że to służby ratownicze, nie otwieraj drzwi – służby zrobią to same,

c)      stosuj się do wszystkich poleceń służb,

d)     nie trzymaj nic w rękach,

e)      nie zadawaj pytań podczas ewakuacji,

f)       unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów,

g)      poddaj się kontroli bezpieczeństwa,

h)      jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom ratowniczym.

8.      Ważne numery alarmowe

1)      112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego

2)      999 – Pogotowie Ratunkowe

3)      998 – Straż Pożarna

4)      997 – Policja

5)      992 – Pogotowie Gazowe

6)      523 366  200 – powiadamianie sms policja w Tucholi

                

 

§33

Zasady postępowania na wypadek uzyskania informacji o podłożeniu bomby na terenie szkoły

 

1.      Każdy kto otrzyma informację o podłożeniu bomby na terenie szkoły przekazuje ją zgodnie
z §6 pkt.4.

2.      Dyrektor szkoły lub członek kadry kierowniczej szkoły powiadamia policję.

3.      Dyrektor szkoły lub członek kadry kierowniczej szkoły, zarządza ewakuację  – sygnał alarmowy – dzwonki krótkie przerywane.

4.      Przebieg ewakuacji zgodnie z planem ewakuacji szkoły.

5.      Miejscem do ewakuacji jest boisko szkolne lub sala tenisa stołowego.

6.      Ewakuowane osoby (pracownicy i uczniowie szkoły) zabierają ze sobą tylko swoje rzeczy, torby, bagaże.

7.      Wychowawcy, nauczyciele podczas ewakuacji zobowiązani są do opieki nad uczniami.

 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta w dniu  29 sierpnia 2019 roku.

 

 

 

 

 

……………...……………………

podpis dyrektora Technikum Leśnego w Tucholi

 


 

 

………………………………………

pieczęć szkoły

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA

WYDARZENIA SZCZEGÓLNEGO

 

 

1.        Sporządzono dnia: …………………………           Dotyczy zdarzenia z dnia: ………………………… 

2.        Miejsce zdarzenia: ..…………………..…………………………………………………………………………….

3.        Szczegółowy opis zdarzenia: ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

4.    Podjęte działania:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………....

5.    Podjęte decyzje:

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

………………………………………..

podpis nauczyciela/wychowawcy

sporządzającego informację

 

 

Do wiadomości:

1.        …………………………………..  

2.        …………………………………..

3.        …………………………………..

4.        …………………………………..

5.        …………………………………..           


 NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY I PRACOWNICY

W SYTUACJI WYPADKU LUB ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA POWIADAMIAJĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODNIE Z §6 PKT 4

 

RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) UCZNIA

                                                                                                         

        

 

Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14. Ministerstwo Środowiska - https://www.gov.pl/web/srodowisko.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych